31 oktober 2023

Gepubliceerd op 3 november 2023

 1. Bestuurlijk Voortgangsrapport 2023
 2. Ontwerp programmabegroting 2024-2027
 3. Belastingverordeningen 2024
 4. Kwijtschelding waterschapsbelasting netto-ouderdomspensioengerechtigden

1. Bestuurlijk Voortgangsrapport 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 oktober 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Bestuurlijk Voortgangsrapport 2023’;
 2. het voorstel ‘Bestuurlijk Voortgangsrapport 2023’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur;
 3. de begroting 2023 naar kosten- en opbrengstensoorten te wijzigen (onder voorwaarde dat het algemeen bestuur op 29 november 2023 de tweede begrotingswijziging 2023 per programma ongewijzigd vaststelt).

Kernboodschap

Met het bestuurlijk voortgangsrapport (BVR) 2023 informeert het dagelijks bestuur het algemeen bestuur over de voortgang van de doelstellingen op het gebied van schoon, voldoende en veilig water en over de inzet van middelen. De BVR is de voortgangsrapportage van de begroting 2023, die door het voorgaande Algemeen Bestuur is vastgesteld. Het nieuwe dagelijks bestuur rapporteert nu over de voortgang op deze doelstellingen. De BVR 2023 is ook het moment van de tweede begrotingswijziging 2023. Hiermee wordt de primitieve begroting van het lopende jaar voor de tweede keer bijgesteld.

Inmiddels heeft het nieuwe algemeen bestuur in juni 2023 unaniem het nieuwe bestuursakkoord ‘Noaberschap Verbindt’ vastgesteld. In 2023 worden diverse (beleids)voorbereidingen getroffen om ook uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe bestuursakkoord.

Ontwikkelingen als prijsstijgingen, schaarste aan goederen en grondstoffen en een krapte op de arbeidsmarkt hebben direct en indirect invloed op het waterschap. De uitdagingen en onzekerheden om opgaven tijdig te kunnen realiseren en kosten te beheersen, blijven daarmee groot. Door het goed in kaart brengen en houden van de risico’s, bereiden we ons zo goed mogelijk voor op deze onzekerheden. In de BVR 2023 geeft het DB aan op welke doelen en inspanningen bijstellingen moeten worden verwacht, en wordt waar dat nodig is ook een financiële bijstelling voorgesteld.  Prijsstijgingen zijn al opgenomen in de begroting, maar voor een aantal prijsontwikkelingen op specifieke kosten, zoals chemicaliën en maaibestekken, is een bijstelling nodig. Daartegenover zijn de verwachte opbrengsten uit dividenden en belastingopbrengsten hoger dan geraamd. Per saldo wordt bij deze BVR over 2023 een voordelig resultaat gerapporteerd van ca 1,4 miljoen. Voorgesteld wordt dit aan de reserves toe te voegen.

De BVR staat geagendeerd ter vaststelling door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 29 november 2023.

2. Ontwerp programmabegroting 2024-2027

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 oktober 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Ontwerp programmabegroting 2024-2027’;
 2. het voorstel ‘Ontwerp programmabegroting 2024-2027’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

De programmabegroting 2024-2027 is de eerste begroting van het nieuwe bestuur. In deze begroting worden de eerste stappen gezet om richting te geven aan de ambities uit het bestuursakkoord ‘Noaberschap Verbindt’.

In de periode sinds de installatie van het nieuwe dagelijks bestuur is hard gewerkt aan het vertalen van de gezamenlijke ambities in concrete doelen voor de komende vier jaar. De watervisie 2050 is daarbij het uitgangspunt, net als het waterbeheerprogramma en het bestuursakkoord.

In grote lijnen wordt de koers voorgezet die in de vorige bestuursperiode is ingezet. Deze bestuursperiode wordt met name ingezet op het realiseren van de grote opgaven die ook in de voorgaande Programmabegroting zijn onderkend, waaronder de KRW. Daarnaast wordt ingezet op de wijze waarop het waterschap zijn werk uitvoert. Zowel in de uitvoerende taken als bestuurlijk. Samen met inwoners, ondernemers, agrariërs en de omgeving, willen we verder verkennen hoe die vernieuwing eruit moet zien. De financiële ruimte waarbinnen wij de ambities vorm kunnen geven, is beperkt. Om onze taken en wettelijke opdrachten uit te kunnen blijven voeren, moeten we de inflatie en onontkoombare kosten doorrekenen in onze tarieven. Daarom is het onvermijdelijk dat de gemiddelde lastendruk in 2024 met 10% stijgt.

Aanvullend worden middelen uit de reserves onttrokken om de tarieven niet nog extra te laten stijgen in 2024. De al hoge stijging van de kosten, die ook in de komende jaren nog onzeker is, is de belangrijkste reden dat we nu geen nieuwe keuzes willen maken met meerjarige financiële effecten. Wel willen we de keuzeruimte die we hebben, incidenteel inzetten. Zo kunnen we toch een aantal beleidsontwikkelingen oppakken die aan grote opgaven uit het bestuursakkoord gekoppeld zijn. De komende maanden willen we gebruiken om een beter beeld te krijgen over de financiële stand van zaken, wat er aan opgaven ligt en waar ruimte is om te kiezen. We willen dat weloverwogen doen, en daarvoor gebruiken we de Meerjarenverkenning 2025 –2034 die in het voorjaar van 2024 aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Het algemeen bestuur neemt op 29 november een besluit over de programmabegroting 2024-2027.

3. Belastingverordeningen 2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 oktober 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Belastingverordeningen 2024’;
 2. het voorstel ‘Belastingverordeningen 2024’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het bestuur van waterschap Vechtstromen heeft de drie belastingverordeningen voor 2024 vastgesteld: de Verordening zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) waterschap Vechtstromen 2024, de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Vechtstromen 2024 en de Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2024. De inhoud van de verordeningen is ten opzichte van 2023 inhoudelijk onveranderd gebleven, maar de belastingtarieven voor 2023 zijn vervangen door de belastingtarieven voor 2024.

Het algemeen bestuur neemt op 29 november een besluit over de Belastingverordeningen 2024.

4. Kwijtschelding waterschapsbelasting netto-ouderdomspensioengerechtigden

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 31 oktober 2023 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Kwijtschelding waterschapsbelasting netto-ouderdomspensioengerechtigden’;
 2. het voorstel ‘Kwijtschelding waterschapsbelasting netto-ouderdomspensioengerechtigden’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen vindt het belangrijk om oog te hebben voor inwoners van haar gebied met beperkte financiële middelen. Naast de kwijtscheldingen die al bestaan, is het met dit voorstel mogelijk voor ouderen met enkel AOW om ook een beroep te doen op kwijtschelding.

Het algemeen bestuur neemt op 29 november een besluit over het voorstel tot aanpassing van de Kwijtscheldingsverordening Vechtstromen.