5 december 2023

Gepubliceerd op 8 december 2023

 1. Instemmen wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)
 2. Instemmen toetreding Ommen tot de gemeenschappelijke regeling GBLT
 3. Gecombineerde aanpak Beneden Dinkelgebied
 4. Mandatering aanvraag Impulsgelden 2023 SNV
 5. Vaststellen beheerbegroting 2024 – 2027
 6. Eerste wijziging Besluit Mandaat, volmacht en machtiging 2019

1. Instemmen wijziging gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 december 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van de verleende toestemming van het algemeen bestuur voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GBLT;
 2. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling GBLT:
 3. in de gemeenschappelijke regeling wordt geen gemeenschappelijke adviescommissie van gemeenteraadsleden en leden van het algemeen bestuur van het waterschap ingesteld;
 4. het algemeen bestuur van GBLT krijgt de mogelijkheid, wanneer het daartoe aanleiding ziet, om het dagelijks bestuur van GBLT op te dragen om de gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen om een zienswijze te vragen voorafgaand aan besluitvorming;
 5. het algemeen bestuur van GBLT krijgt, wanneer het daartoe aanleiding ziet, de mogelijkheid inspraak te organiseren bij de voorbereiding of evaluatie van beleid;
 6. in de gemeenschappelijke regeling wordt invulling gegeven aan de actieve informatieplicht door op te nemen dat het dagelijks bestuur van GBLT het verslag van het algemeen bestuur van GBLT en ook de openbare besluitenlijsten van het dagelijks bestuur en de voorzitter van GBLT, aan de gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen zendt;
 7. in de gemeenschappelijke regeling worden de voorwaarden en financiële gevolgen bij een eventuele uittreding van een deelnemer in GBLT vastgelegd;
 8. aan de gemeenschappelijke regeling is een bijlage toegevoegd met de aan GBLT overgedragen bevoegdheden.

Kernboodschap

GBLT is het gezamenlijk belastingkantoor, dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor zes gemeenten en vijf waterschappen, waaronder Vechtstromen. GBLT is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling.

Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De wijzigen houden in, dat gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen meer sturingsmogelijkheden krijgen richting een gemeenschappelijke regeling.

Sommige wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht geworden. Over andere wijzigingen mogen de gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen aangeven of, en zo ja, op welke wijze zij gebruik willen maken van de nieuwe sturingsmogelijkheden.

Het bestuur van GBLT heeft namens de deelnemers in GBLT een voorstel gedaan tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GBLT. Het algemeen bestuur van Vechtstromen mag op dit voorstel reageren met een zienswijze. Het algemeen bestuur van Vechtstromen was het eens met dit voorstel en heeft het dagelijks bestuur van Vechtstromen toestemming gegeven om de gemeenschappelijke regeling GBLT te wijzigen. Het dagelijks bestuur heeft nu het besluit genomen om de gemeenschappelijke regeling GBLT te wijzigen.

2. Instemmen toetreding Ommen tot de gemeenschappelijke regeling GBLT

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 december 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van de verleende toestemming van het algemeen bestuur voor het toetreden van het college van Burgemeester en Wethouders van Ommen tot de gemeenschappelijke regeling GBLT per 1 januari 2024;
 2. in te stemmen met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GBLT, zodat het college van Burgemeester en Wethouders van Ommen kan toetreden tot de gemeenschappelijke regeling GBLT per 1 januari 2024.

Kernboodschap

GBLT is het gezamenlijk belastingkantoor, dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor zes gemeenten en vijf waterschappen, waaronder Vechtstromen. GBLT is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Ommen heeft het verzoek gedaan om per 1 januari 2024 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling GBLT.

Het toetreden van een nieuwe deelnemer tot de gemeenschappelijke regeling GBLT, betekent een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De algemene besturen van de waterschappen en gemeenteraden die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling, mogen daar hun mening over geven.

Het algemeen bestuur van Vechtstromen mag op dit voorstel reageren met een zienswijze. Het algemeen bestuur van Vechtstromen was het eens met dit voorstel en heeft het dagelijks bestuur van Vechtstromen toestemming gegeven om de gemeenschappelijke regeling GBLT te wijzigen. Het dagelijks bestuur heeft nu het besluit genomen om het college van Burgemeester en Wethouders van Ommen toe te laten treden tot de gemeenschappelijke regeling GBLT.

3. Gecombineerde aanpak Beneden Dinkelgebied

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 december 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van de in 2013 gemaakte afspraken inzake het combineren van de Kaderrichtlijn Water-opgave met het Natuur Netwerk Nederland;
 2. vast blijven houden aan deze afspraken bij de verdere invulling van de Kaderrichtlijn Water-opgave in Noordoost-Twente.

Kernboodschap

Door alle gebiedspartners is in 2013 afgesproken ruimtelijke opgaves, bijvoorbeeld voor de Kader Richtlijn Water (KRW) of voor het Natuur Netwerk Nederland, zoveel mogelijk te combineren.  Vechtstromen houdt vast aan deze afspraken bij de invulling van de KRW-opgave in Noordoost-Twente. Met als doel de claim op landbouwgrond zo minimaal mogelijk te houden en de kans van slagen van de afzonderlijke opgaves te vergroten.

4. Mandatering aanvraag Impulsgelden 2023 SNV

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 december 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de Impulsregeling klimaatadaptatie SNV;
 2. Ellen Hemmers een volmacht te geven om de aanvraag Impulsgelden 2023 namens het dagelijks bestuur te ondertekenen.

Kernboodschap

U heeft in uw vergadering van 20 april 2021 (B2021/3988) kennisgenomen van de regeling Impulsgelden klimaatadaptatie en ingestemd met een gezamenlijke aanvraag met de werkregio’s Twents waternet (TWN) en Samenwerking Noordelijke Vechtstromen (SNV). Inmiddels zijn 2 tranches toegekend en staat de aanvraag voor de derde en laatste tranche klaar om ingediend te worden. Dit DB-advies gaat over de aanvraag voor de werkregio Noordelijke Vechtstromen.

Aanvraag wordt aangedaan door de gemeente Emmen namens de werkregio Noordelijke Vechtstromen. Alle deelnemende organisaties zorgen voor een gemandateerde ondertekening door een bestuurder.

5. Vaststellen beheerbegroting 2024 – 2027

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 december 2023 besloten:

 1. de beheerbegroting 2024-2027 vast te stellen, inclusief de volgende onderdelen voor de jaarschijf 2024;
 2. een verzamelkrediet beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van € 27.322.000 ten behoeve van eenmalige, routinematige of en vervangings­investeringen;
 3. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een totaal­bedrag van € 1.000.000 ten behoeve van nieuwe projecten die van start gaan.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur besluit de beheerbegroting bij de programmabegroting 2024-2027 van waterschap Vechtstromen vast te stellen en een verzamelkrediet van € 27.322.000 en een voorbereidingskrediet van € 1.000.000 beschikbaar te stellen. Een verzamelkrediet heeft betrekking op initiatieven met een eenjarig, routinematig of vervangend karakter. Een voorbereidingskrediet heeft betrekking op middelen die nodig zijn om de voorbereiding ter hand te nemen. Dit voorbereidingskrediet heeft betrekking op verschillende nieuwe projecten die van start gaan.

De programmabegroting wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Daarnaast wordt jaarlijks beheerinformatie bij de programmabegroting (met wettelijk verplichte bijlagen en nadere detailinformatie) vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit onderscheid is gemaakt vanuit de filosofie dat het algemeen bestuur bestuurt op hoofdlijnen en omdat op basis van wet- en regelgeving dit onderscheid wordt gemaakt in de informatievoorziening. Hetzelfde onderscheid wordt ook gemaakt bij de jaarrekening.

6. Eerste wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2019

Besluit

 1. Het dagelijks bestuur heeft op 5 december 2023 besloten:
 2. kennis te nemen van het positieve advies van de ondernemingsraad over het wijzigen van het Besluit Mandaat, volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019;
 3. het Besluit Mandaat, volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 als volgt te wijzigen:

Artikel 3, lid 3, te wijzigen, zodat geen mandaat wordt verleend voor:

 1. het doen van voorstellen aan het algemeen bestuur;
 2. de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels als bedoeld in 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
 3. het nemen van maatregelen in geval van dringend of dreigend gevaar, als bedoeld in artikel 96 van de Waterschapswet;
 4. het opleggen van gedoogplichten op grond van artikel 10.17 van de Omgevingswet;
 5. besluiten tot het vaststellen van projectbesluiten op grond van artikel 5.44 van de Omgevingswet;
 6. gevallen waarin het waterschap aan zichzelf vergunning of ontheffing van een algemeen verbindend voorschrift verleent;
 7. het nemen van m.e.r.-boordelingsbesluiten als bedoeld in artikel 16.43 van de Omgevingswet;
 8. het nemen van een besluit tot het al dan niet verlenen van inspraak of het starten van een participatieproces op grond van de Inspraak- en participatieverordening waterschap Vechtstromen of het toepassen van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
 9. het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor zover voor wordt afgeweken van procedures die gelden voor Europese aanbestedingen;
 10. besluiten over de rechtspositie van de secretaris-directeur of andere directeuren;
 11. aangelegenheid die de secretaris-directeur persoonlijk, of zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad ingesloten, direct of indirect aangaat of waarin hij als gemachtigde is betrokken;
 12. het sluiten van een cao;
 13. voor een besluit inzake schadevergoeding of nadeelcompensatie groter dan € 10.000;
 14. het nemen van besluiten over klachten over leden van het bestuur of de bestuursorganen van het waterschap;
 15. voor het beslissen op bezwaarschriften;
 16. het besluiten over en het voeren van civielrechtelijke en strafrechtelijke rechtsgedingen en bestuursrechtelijke procedures en het instellen van rechtsmiddelen, zowel eisend als verwerend, en het nemen van de daarbij behorende beslissingen ter voorbereiding, ter voorkoming of ter beëindiging van deze procedures, indien een recht daartoe bij wettelijk voorschrift aan het waterschap of aan het waterschapsbestuur toekomt;
 17. het indienen van zienswijzen, bezwaren en klaagschriften indien een recht daartoe bij wettelijk voorschrift aan het waterschap of aan het waterschapsbestuur toekomt;
 18. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten of schikkingen alsmede het opdragen van geschillenbeslechting aan scheidslieden;
 19. het berusten in rechtsvorderingen;
 20. het nemen van besluiten over het aanvragen van surseances van betaling, faillissementen, derdenbeslagen, verpandingen en cessies;
 21. het vaststellen van de beheerbegroting;
 22. het vaststellen van het exploitatiebudget per beleidsprogramma, c.q. per beleidsveld en beleidsproduct;
 23. het binnen een programma schuiven met begrote netto-kosten of investeringskredieten;
 24. het aangaan van borgstellingen;
 25. het vaststellen van een subsidieplafond en de wijze van verdeling ervan;
 1. de wijzigingen tegelijk met de Omgevingswet in werking te laten treden.

Kernboodschap

Met het 'Besluit Mandaat, volmacht en machtiging 2019', heeft het dagelijks bestuur aan de secretaris-directeur de bevoegdheid verleend om besluiten namens het dagelijks bestuur te nemen.

Met de 'Eerste wijziging van het Besluit Mandaat, volmacht en machtiging 2019', is het ‘Besluit Mandaat, volmacht en machtiging 2019’ aangepast aan de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, worden de Waterwet en Wet milieubeheer (grotendeels) vervangen. Het ‘Besluit Mandaat, volmacht en machtiging 2019’ is deels gebaseerd op de Waterwet en de Wet milieubeheer en moest daarom worden aangepast.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.