7 maart 2023


 1. Compensatie prijsstijgingen brandstoffen over 2022 maai- en (groen)onderhoudswerkzaamheden watersysteem
 2. Derde TDH-reactor Energiefabriek Hengelo
 3. Voortzetting cofinanciering watergerelateerde LEADER aanvragen
 4. Kredietaanvraag restpunten realisatie sluizen Vecht
 5. Jaarverslag VTH 2022
 6. Projectplan ‘Watergang nabij Erve Bisschop (Lutterzand)’

Besluiten

1. Compensatie prijsstijgingen brandstoffen over 2022 maai- en (groen)onderhoudswerkzaamheden watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 maart 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van de eenmalige extra financiële compensatie van maximaal € 125.000 door de extreme prijsstijgingen (diesel) voor de maaibestekken watersysteem die in 2022 zijn uitgevoerd;
 2. kennis te nemen van de eenmalige extra financiële compensatie van maximaal € 125.000 door de extreme prijsstijgingen (diesel) voor de regiecontracten onderhoud watersysteem in 2022 zijn uitgevoerd;
 3. de kosten te laten drukken van deze eenmalige prijscompensatie via een transitorische post op het boekjaar 2022;
 4. de effecten van indexeringen in 2023 op zowel maaibestekken als regiecontracten mee te nemen in de reguliere P&C-

Kernboodschap

Het jaar 2022 kende grote onvoorziene prijsstijgingen (diesel), mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Deze prijsstijgingen worden vanuit bestaande contracten niet volledig gecompenseerd. Vanuit goed opdrachtgeverschap komt Vechtstromen de aannemers die bestekken uitvoeren en/of een regiecontract hebben met betrekking tot beheer en onderhoud van ons watersysteem, eenmalig tegemoet met een financiële compensatie voor extreme prijsstijgingen. Het handelingskader “Infra Regionaal” biedt Vechtstromen deze mogelijkheid. De kosten hiervan vallen in 2022 en zijn daarmee onderdeel van het op te stellen jaarrekening.

2. Derde TDH-reactor Energiefabriek Hengelo

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 maart 2023 besloten:

 1. vanwege de urgentie voor de aanschaf van een derde thermische drukhydrolyse (TDH) reactor op de Energiefabriek Hengelo in te stemmen met de aankoop van deze reactor voor een bedrag van maximaal € 800.000 (inclusief BTW);
 2. hiertoe krediet ter grootte van € 500.000 beschikbaar te stellen uit de post toekomstige investeringen slibverwerkingsinstallatie Hengelo;
 3. aanvullend reeds toegekende krediet ter grootte van € 300.000 te verschuiven van de post optimalisaties naar de derde reactor.

Kernboodschap

Op de Energiefabriek Hengelo wordt het zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) sinds 2020 door een thermische drukhydrolyse (TDH) geleid alvorens het wordt vergist. Deze TDH bestaat uit twee reactoren. Om het slibaanbod volledig te kunnen vergisten, worden de twee reactoren momenteel zwaarder en intensiever belast dan waarvoor deze zijn ontworpen. Hoewel de Energiefabriek hierdoor de gewenste resultaten behaalt, zorgt dit tegelijkertijd voor extra slijtage aan de TDH met storingen tot gevolg. Vechtstromen heeft daarom besloten om in 2023 een derde TDH-reactor te plaatsen.

3. Voortzetting cofinanciering watergerelateerde LEADER aanvragen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 maart 2023 besloten:

 1. het beschikbare resterende budget van de Leaderperiode 2015-2022 in te zetten voor cofinanciering watergerelateerde Leaderaanvragen in de NSP periode 2023-2027;
 2. geen financiële bijdrage te leveren voor overhead/beheerkosten ten behoeve van de vier Lokale Actie Groepen;
 3. bestuurlijk niet deel te nemen aan de Lokale Actiegroepen (LAG);
 4. de vier in het beheergebied van Vechtstromen liggende Leadergebieden per brief te informeren over dit besluit.

Kernboodschap

Leader maakt onderdeel uit van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en is in de huidige periode uitgevoerd onder het Plattelandsontwikkelings-programma (POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU)). In de komende GLB periode 2023-2027 zal Leader worden uitgevoerd via het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Ter voorbereiding op de nieuwe GLB periode zijn de Lokale Actiegroepen (LAG) van de aangewezen Leadergebieden momenteel bezig met het uitwerken van Lokale Ontwikkelingsstrategieën (LOS) voor de periode 2023-2027.

Binnen het beheergebied van Vechtstromen bevinden zich vier Leadergebieden, te weten: Zuidwest Twente, Noordoost Twente, Noord Overijssel en Zuidoost Drenthe. Het waterschap hecht waarde aan samenwerking met haar partners om plattelandsontwikkeling (van onderaf) te stimuleren. Om die reden wil Vechtstromen, net als in de voorgaande periode, financieel bijdragen aan watergerelateerde projecten die in Leader verband worden ontwikkeld en aangevraagd. De aanvragen worden getoetst of ze bijdragen aan waterschapdoelen op het gebied van klimaatadaptatie, waterkwaliteit, duurzaamheid, recreatie, educatie en biodiversiteit.

4. Kredietaanvraag restpunten realisatie sluizen Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 maart 2023 besloten:

 1. voor het aanpakken van de restpunten van het project ‘Restpunten sluizen Vecht’ een krediet beschikbaar te stellen van € 1.200.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

In 2019 zijn twee recreatiesluizen in de Vecht bij Junne en Mariënberg in bedrijf gesteld. In de periode daarna bleek dat er verbeterpunten waren. Om de sluizen voor de toekomst zonder problemen te kunnen laten functioneren worden deze punten aangepakt. Na het uitvoeren van de maatregelen kunnen de recreatiesluizen van Junne en Mariënberg naar behoren functioneren.

5. Jaarverslag VTH 2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 maart 2023 besloten:

 1. het jaarverslag VTH 2022 vast te stellen, ter verantwoording over de realisatie van het uitvoeringsplan VTH 2022;
 2. op basis daarvan kennis te nemen van de mate waarin de doelen uit het uitvoeringsplan VTH 2022 zijn gerealiseerd:
 • 85% realisatie van het controleplan toezicht & handhaving;
 • 88% van de vergunningaanvragen is tijdig verleend (norm 90%);
 • er zijn goede resultaten behaald in de voor 2022 geplande projecten;
 • het controleplan heffingen is volledig gerealiseerd.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt voor de werkzaamheden van team vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) een uitvoeringsplan vastgesteld waarmee inzicht wordt gegeven in de werkzaamheden voor het komende jaar. Naast de reguliere, wettelijke taken met betrekking tot vergunningen, toezicht & handhaving en heffingen worden binnen dit uitvoeringsplan ook een aantal projecten opgepakt.

Met het jaarverslag  (VTH) 2022 wordt inzicht gegeven in de daadwerkelijke realisatie van geplande werkzaamheden voor 2022. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties en of de gestelde doelen behaald zijn.

In het uitvoeringsplan 2022 lag de nadruk op bron- en effectgerichte aanpak (zoals gebiedsgerichte aanpak glastuinbouw Erica, maar ook discrepantieonderzoeken) en de focus op preventief en risicogericht toezicht. Daar waar mogelijk zijn de benodigde inspanningen voor projecten gekoppeld aan de reguliere taken. En is waar mogelijk gebruik gemaakt van innovatieve oplossingen, zoals de inzet van drones, geavanceerde meetapparatuur en nieuwe technieken ter ondersteuning van toezicht & handhaving op de Vecht.

Met deze aanpak is de beschikbare capaciteit daar ingezet waar vanuit het VTH-werkveld de grootste bijdrage geleverd kan worden aan schoon, veilig en voldoende water.

6. Projectplan ‘Watergang nabij Erve Bisschop (Lutterzand)’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 maart 2023 besloten:

 1. het ontwerp projectplan ‘Watergang nabij Erve Bisschop (Lutterzand)’ vast te stellen waarmee door het dempen van een sloot en het installeren van regelbare drainage water wordt vastgehouden in het perceel in plaats van het snel af te voeren;
 2. het ontwerp projectplan vervolgens zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen wil samen met de agrarische sector werken aan een duurzame inrichting van het landelijke gebied. Biodiversiteit op het platteland wordt minder en de waterkwaliteit voldoet niet aan de Europese richtlijnen. Ook ligt er een opgave om het gebied klimaatbestendig (niet te nat en niet te droog) in te richten. De agrarische sector heeft in 2015 de handschoen opgepakt met het Deltaplan Agrarisch waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)). Waterschap Vechtstromen speelt daar in Overijssel op in door samen met LTO (land en tuinbouw organisatie) -Noord het agrarische waterbeheer vorm te geven onder de noemer Landbouw op Peil.

Binnen Landbouw op Peil zijn de percelen nabij Het Erve Bisschop bij het Lutterzand onderzocht. Deze percelen maken onderdeel uit van het gebiedsplan de Lutte. Eén van de voorgestelde maatregelen van het gebiedsplan is het dempen van een sloot en het verwijderen van een stuw nabij Het Erve Bisschop. Omdat dit een leggerwaterloop betreft dient er een projectplan Waterwet opgesteld en ter inzage gelegd te worden.