7 november 2023

Gepubliceerd op 10 november 2023

 1. KRW-opgave: nabehandelingstechniek rwzi (rioolwaterzuivering) Goor
 2. KRW-opgave: nabehandelingstechniek rwzi Oldenzaal
 3. Kredietaanvraag – 2 Planfase Beneden Dinkelgebied
 4. Samenwerkingscontracten Groeiplan Watertechnologie Nationaal Groeifonds
 5. Ontwerpbeschikking gedoogplicht projectplan Waterwet Glanerbeek, traject Klooster – N35
 6. Verlenen volmacht voor subsidieaanvraag klimaatneutraliteit bij het Rijk

1. KRW-opgave: nabehandelingstechniek rwzi (rioolwaterzuivering) Goor

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 november 2023 besloten:

 1. bij rwzi Goor een zandfilter toe te passen als nabehandelingstechniek om de gewenste effluentkwaliteit te benaderen.

Kernboodschap

Schoon water is de basis voor een veilige leefomgeving en drager van natuur- en landschapskwaliteit. Het is een kerntaak voor ​Vechtstromen om te werken aan een goede waterkwaliteit. Een concrete maatregel is het verder verbeteren van de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater (effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater)) op negen van onze drieëntwintig zuiveringen, om zo aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te kunnen voldoen. In dat kader gaat op de zuivering in Goor een nageschakeld zandfilter worden toegepast, waarmee verdergaand voedingsstoffen als fosfaat en stikstof uit het water worden gehaald.

2. KRW-opgave: nabehandelingstechniek rwzi Oldenzaal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 november 2023 besloten:

 1. bij de rwzi Oldenzaal een zandfilter toe te passen als nabehandelingstechniek om de gewenste effluentkwaliteit te benaderen.

Kernboodschap

Schoon water is de basis voor een veilige leefomgeving en drager van natuur- en landschapskwaliteit. Het is een kerntaak voor ​Vechtstromen om te werken aan een goede waterkwaliteit. Een concrete maatregel is het verder verbeteren van de kwaliteit van gezuiverde afvalwater (effluent) op negen van onze drieëntwintig zuiveringen, om aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te kunnen voldoen. In dat kader gaat op de zuivering in Oldenzaal een nageschakeld zandfilter worden toegepast, waarmee verdergaand voedingsstoffen als fosfaat en stikstof uit het water worden gehaald.

3. Kredietaanvraag – 2 Planfase Beneden Dinkelgebied

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 november 2023 besloten:

 1. voor de planfase van het project Beneden Dinkelgebied (met WL Midden-Dinkel, WL Beneden-Dinkel en WL Tilligterbeek) de tweede helft van het krediet beschikbaar te stellen van € 1.200.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Het behalen van de opgave van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een kernopgave van het waterschap: het zorgen voor schoon, veilig en voldoende water. In het project Planfase Beneden Dinkelgebied, wordt invulling gegeven aan de KRW-doelen van de waterlichamen Midden-Dinkel, Beneden-Dinkel en Tilligterbeek, die zijn vastgelegd in het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBP 2022-2027). De afgelopen jaren is getracht de collectieve belangen in beeld te krijgen met onze gebiedspartners. Nu is het tijd om ook de individuele belangen te delen en vanuit Noaberschap te zoeken hoe de KRW-opgave in dit gebied op een goede en zorgvuldige wijze vormgegeven kan worden. De planfase is inmiddels halverwege. Om de planfase af te ronden en te komen tot een definitief ontwerp voor het Beneden Dinkelgebied, wordt voor de tweede helft een krediet gevraagd van € 1.200.000 (inclusief BTW).

4. Samenwerkingscontracten Groeiplan Watertechnologie Nationaal Groeifonds

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 november 2023 besloten:

 1. kennis te nemen van de ingediende subsidieaanvraag en de governance van het Groeiplan Watertechnologie;
 2. een investeringskrediet van € 750.000 beschikbaar te stellen voor het penvoerderschap en hiervoor een subsidie van € 600.000 te ramen. De netto kosten ad € 150.000 zijn gedekt in de programmabegroting 2023-2026;
 3. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomsten ten behoeve van de uitvoering van het Groeiplan Watertechnologie;
 4. het algemeen bestuur te informeren omtrent de stand van zaken groeiplan watertechnologie;
 5. Rolf Woolderink te machtigen om namens het dagelijks bestuur de samenwerkings-overeenkomsten te ondertekenen.

Kernboodschap

De waterschappen in Oost-Nederland hebben, samen met partners, een subsidieaanvraag onder de titel Groeiplan Watertechnologie ingediend bij het Nationale Groeifonds. In februari 2023 heeft de Adviescommissie Nationaal Groeifonds bekend gemaakt dat de aanvraag is gehonoreerd. De Adviescommissie is van mening dat het voorstel een strategisch belangrijk en relevant maatschappelijk vraagstuk adresseert en reserveert hiervoor € 135 miljoen. Het dagelijks bestuur van Vechtstromen stemt in met het ondertekenen van de overeenkomsten die de tienjarige samenwerking bekrachtigen.

5. Ontwerpbeschikking gedoogplicht projectplan Waterwet Glanerbeek, traject Klooster – N35

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 november 2023 besloten:

 1. de ontwerpbeschikking vast te stellen tot oplegging van de verplichting de tijdelijke werkzaamheden te gedogen voor de uitvoering van het laatste deel van het projectplan Waterwet Glanerbeek, Traject Klooster – N35 op gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie AA, nummers 256, 258 en 3141, zoals bedoeld in artikel 5.24 Waterwet;
 2. de ontwerp gedoogbeschikking aan belanghebbenden toe te sturen waarbij deze gedurende twee weken in de gelegenheid worden gesteld op de ontwerpbeschikking zienswijzen in te brengen.

Kernboodschap

Op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet het waterschap onder meer de ecologische kwaliteit van het waterlichaam Glanerbeek verbeteren voor vissen, kleine waterdieren (zoals insecten, kreeften en waterkevers) en de waterflora.

Het daarvoor opgestelde projectplan Waterwet Glanerbeek, Traject Klooster – N35 is al enige tijd onherroepelijk en in uitvoering. Voor de uitvoering van enkele werkzaamheden is het noodzakelijk tijdelijk gedeelten van gronden van derden te gebruiken.

Helaas kan hierover met de eigenaren van deze grond geen overeenstemming worden bereikt. Daarom legt het waterschap deze rechthebbenden nu op grond van de Waterwet de verplichting op deze werkzaamheden vanaf gedeelten van hun grond tijdelijk te gedogen.

6. Verlenen volmacht voor subsidieaanvraag klimaatneutraliteit bij het Rijk

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 november 2023 besloten kennis te nemen van het feit dat de secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen aan de algemeen directeur van de Unie van Waterschappen volmacht verleent om mede namens waterschap Vechtstromen subsidie aan te vragen bij het Rijk voor aanschaf en onderhoud van meetapparatuur voor lachgas.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen wil in 2035 klimaatneutraal zijn. We werken daartoe nauw samen met de andere waterschappen en het Rijk, waarbij de strategische visie ‘Op weg naar klimaatneutraliteit’ is vastgesteld. Voor de uitvoering daarvan gaan de waterschappen een strategisch partnerschap Energie, Water en Klimaat aan met het Rijk. In het bijbehorende Ondersteuningsprogramma Klimaatneutraliteit, werken we samen met het Rijk aan de reductie van lachgas en methaan, de productie van groen gas, aquathermie en waterstof. Ook is er aandacht voor energiebesparing, zuiveringen als smart energyhubs en netcongestie en duurzaam opdrachtgeverschap.