9 mei 2023


 1. PPLG Overijssel

Besluit

1. PPLG Overijssel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 9 mei 2023 besloten:

 1. per brief te reageren op het concept ontwerp PPLG Overijssel, waarbij als acht belangrijkste punten naar voren worden gebracht;
  1. waardering voor de voortvarendheid waarmee de provincie Overijssel te werk gaat;
  2. instemming op hoofdlijnen met de doelen en de aanpak;
  3. verantwoordelijkheid behalen normen nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) en overige stoffen tot nog toe bij het Rijk en niet in de regio;
  4. spanning tussen voorgestane aanpak en tijdpad KRW;
  5. gebiedsprocessen vragen juiste governance;
  6. meer overleg en duidelijkheid over de organisatie van het PPLG is nodig;
  7. meer duidelijkheid over beschikbare instrumenten is nodig;
  8. een overall inschatting van de risico’s en het bijbehorende handelingsperspectief (plan B) ontbreekt.

Kernboodschap

De provincie Overijssel heeft een concept-ontwerp provinciaal programma landelijk gebied (PPLG) opgesteld. Het waterschap reageert hierop. Belangrijkste punten in de reactie betreffen de vraag hoe de aanpak die Overijssel voorstaat zich verhoudt tot het (krappe) tijdpad van de KRW. En hoe met het PPLG de verantwoordelijkheden komen te liggen voor wat betreft het behalen van de KRW-normen voor nutriënten en overige stoffen.

Daarnaast maakt het waterschap opmerkingen over de governance in de gebiedsprocessen, onvoldoende (beleids)instrumenten, onduidelijkheid over de organisatie en het ontbreken van een overall inschatting van de risico’s.