13 februari 2024


Agendapunten

  1. Tussenrapportage VIC 2023

1. Tussenrapportage VIC 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 februari 2024 besloten:

  1. te constateren dat de gecontroleerde processen in de verbijzonderde interne controle (VIC) 2023 in de basis op orde zijn;
  2. de tussenrapportage VIC 2023-1 vast te stellen;
  3. kennis te nemen van de managementletter BDO;
  4. het management te verzoeken de aandachtspunten en aanbevelingen uit de tussenrapportage VIC 2023-1 en Managementletter op te pakken.
  5. het algemeen bestuur informeren over de interne controle van de VIC en de ML van de accountant door middel van een AB-brief.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de tussenrapportage verbijzonderde interne controle vastgesteld en het management verzocht de aanbevelingen en aandachtspunten op te pakken. Uit de tussenrapportage blijkt dat alle gecontroleerde processen in de basis op orde zijn en wordt aandacht gevraagd om (mede in het kader van de naderende rechtmatigheidsverantwoording) meer proces- en systeemgerichte controles uit te voeren (in plaats van gegevensgerichte controles, achteraf).