16 april 2024


Agendapunten

 1. Kredietaanvraag Fluttersbeek
 2. Kredietaanvraag uitvoering nieuwbouw rwzi (rioolwaterzuivering) Tubbergen
 3. Kredietaanvraag project End-of-Live Coevorden
 4. Onderbrengen uitvoeringsbesluiten in projectbesluit ‘Aanpak boordvoorzieningen kanaal Almelo – de Haandrik’ van de provincie Overijssel
 5. Privacybeleid AVG 2.0
 6. Projectplan ‘Vechtarm Ommen’

1. Kredietaanvraag Fluttersbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 april 2024 besloten:

 1. voor de uitvoering van fase drie van het project Fluttersbeek een krediet beschikbaar te stellen van € 317.500 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen stelt een uitvoeringskrediet beschikbaar voor de vervolgfase van het project Fluttersbeek bij Haaksbergen. De taluds van de beek zijn verzakt, waardoor het pad voor onderhoudswerkzaamheden moeilijk begaanbaar is. Ook kunnen de aangrenzende landbouwpercelen te nat worden. In samenspraak met eigenaren en andere belanghebbenden is inmiddels een groot gedeelte van de Fluttersbeek hersteld. Dit voorjaar wordt het laatste gedeelte hersteld tot aan de Poelsbeek in Diepenheim. Hiermee is het gehele tracé van 10 kilometer op orde gebracht.

2. Kredietaanvraag uitvoering nieuwbouw rwzi (rioolwaterzuivering) Tubbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 april 2024 besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 3.000.000 (inclusief BTW) voor de realisatie van het project nieuwbouw rwzi Tubbergen.

Kernboodschap

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Tubbergen is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen voor het lozen van gezuiverd afvalwater. Hiervoor is vernieuwing van de bestaande zuiveringsinstallatie noodzakelijk. Het behalen van de in de Kaderrichtlijn Water (KRW) gestelde doelen vraagt veel aandacht voor de waterkwaliteit en vraagt vermindering van vreemde stoffen in onze waardevolle wateren. Hierdoor moet de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater verder omhoog. Daarom wordt deze zuivering volledig vervangen door een nieuwe zuivering die werkt volgens Nereda® technologie. Deze technologie is energiezuinig en heeft potentie om grondstoffen terug te winnen. Om in het kader van de KRW het afvalwater nog schoner te maken wordt het gezuiverde afvalwater nog nabehandeld met een doekenfilter.

3. Kredietaanvraag project End-of-Live Coevorden

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 april 2024 besloten:

 1. voor de uitvoering tot en met de oplevering van het project End-of-Live Coevorden een krediet beschikbaar te stellen van € 4.175.000 (incl. BTW).

Kernboodschap

Binnen het programma PRAUT wordt de elektro- en procesautomatisering (E&PA) in de waterketen vernieuwd. Verder wordt binnen PRAUT ook de toekomstige aansturing van de waterketen en het beheer van de E&PA assets vormgegeven. Procesautomatisering zorgt voor aansturing van het waterketenproces en voor informatie voor de bedrijfsvoering over de prestaties en risico’s van de rioolwaterzuiveringen.

Met de uitvoering van PRAUT wordt meer doelmatigheid, efficiëntie en uniformiteit in de bedrijfsvoering bereikt en zal waterschap Vechtstromen minder kwetsbaar zijn in het aansturen van de waterketen en in het beheren van de elektro- en procesautomatisering assets.

De ontwerpwerkzaamheden voor de vervanging van de E&PA op de rwzi Coevorden zijn inmiddels gevorderd tot een goedgekeurd definitief ontwerp. Een vervolgkrediet wordt aangevraagd zodat het project verder uitgevoerd en opgeleverd kan worden.

4. Onderbrengen uitvoeringsbesluiten in projectbesluit ‘Aanpak boordvoorzieningen kanaal Almelo – de Haandrik’ van de provincie Overijssel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 april 2024 besloten:

 1. de vergunningverlening met betrekking tot vergunningen die op grond van de Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen nodig zijn voor het project “Aanpak boordvoorzieningen kanaal Almelo-de Haandrik” onder te brengen in het projectbesluit “Aanpak boordvoorzieningen kanaal Almelo-de Haandrik” van de provincie Overijssel;
 2. hiermee af te zien van de mogelijkheid om zelf als vergunningverlener op te treden in dit traject.

Kernboodschap

Gedeputeerde Staten van Overijssel wensen, als vaarwegbeheerder van kanaal Almelo-de Haandrik, over een lengte van circa 11 kilometer de bestaande kadeconstructies langs dit kanaal te vernieuwen. De provincie gaat dit project voorbereiden door een projectbesluit op grond van de Omgevingswet vast stellen.

De provincie is bevoegd om de voor de uitvoering van het project benodigde vergunningen van andere bestuursorganen in het projectbesluit op te nemen. In dit geval biedt de provincie het waterschap en de gemeenten die aan het kanaal liggen de gelegenheid om de vergunning-verlening zelf uit te voeren. Aan het waterschap is gevraagd zijn keuze kenbaar te maken.

Met het onderbrengen van uitvoeringsbesluiten in het projectbesluit neemt de provincie één integraal besluit voor het hele project. Deze integrale benadering is één van de doelstellingen van de Omgevingswet. De voordelen zijn:

 • er zijn geen andere vergunningen nodig, waardoor de besluitvorming sneller en beter verloopt;
 • voor betrokkenen, waaronder de omgeving, wordt overzichtelijker gecommuniceerd;
 • er is één beroepsprocedure (beroep bij Raad van State);
 • de waterstaatkundige belangen blijven gewaarborgd.

Voor het waterschap treden geen nadelen op.

5.  Privacybeleid AVG 2.0

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 april 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het geactualiseerde Privacybeleid AVG (versie 2.0), welke als beleidskader dient voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en bedoeld is voor alle functionarissen binnen onze organisatie;
 2. de ondernemingsraad te verzoeken om, voorafgaand aan uw definitieve vaststelling, in te stemmen met dit geactualiseerde Privacybeleid.

Kernboodschap

Privacy is een Grondrecht. Een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet. Informationele privacy, waar de AVG over handelt, houdt in dat mensen regie houden over hun gegevens. Vechtstromen onderstreept dit belang en wil haar ambities op het gebied van Privacy waarmaken.

Onze organisatie is wettelijk verplicht te voldoen aan de Europese privacyregels op grond van de AVG. Inwoners, agrariërs, ondernemers en medewerkers (betrokkenen) kunnen rekenen op voldoende bescherming van hun privacy wanneer zij gegevens verstrekken aan waterschap Vechtstromen.

We willen een betrouwbare partner zijn en schade aan onze betrokkenen voorkomen zoals discriminatie en fraude, bijvoorbeeld als gevolg van datalekken. Daarmee wenden wij ook ernstige gevolgen af voor onze organisatie, zoals politieke, financiële en imagoschade.

Voldoen en blijven voldoen aan de Privacy wetgeving is een continu proces.

In onze organisatie wordt daarom doorlopend op een praktisch toepasbare manier geïnvesteerd in Privacy; in beleid, bedrijfsprocessen en in het bewustzijn van onze medewerkers om zorgvuldig met persoonsgegeven om te gaan.

Een actueel beleidskader voor Privacy draagt bij aan het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen alsmede onze organisatievisie op Privacy en ons ambitieniveau en is daarom onontbeerlijk.

6. Projectplan ‘Vechtarm Ommen’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 april 2024 besloten:

 1. het projectplan ‘Vechtarm Ommen’ ongewijzigd vast te stellen;
 2. voor de uitvoering een krediet van € 128.500 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen.

Kernboodschap

Vlakbij openluchtzwembad ‘Olde Vechte’ in Ommen, ligt een oude Vechtarm. Deze is aan één kant aangesloten op de Vecht. In deze Vechtarm is geen stroming in het water, waardoor de waterkwaliteit slecht is. Dit wordt versterkt door de extreme groei van het plantje eendenkroos, dat als een groene deken over het water ligt. We gaan daarom de oude verbinding tussen de Vecht en de oude Vechtarm ter hoogte van het openluchtzwembad herstellen. Hierdoor kan het water in de Vechtarm weer doorstromen en zal de waterkwaliteit verbeteren. Het project draagt bij aan het behalen van de doelen uit de Kaderrichtlijn Water door het verbeteren van de waterkwaliteit en het waterleven in de Vechtarm.