16 januari 2024

Gepubliceerd op 29 januari 2024

 1. Samenwerkingsovereenkomst Klimaat Actieve Stad Hengelo
 2. Intentieverklaring Drentse aanpak ondermijning
 3. Interreg-project DIWA
 4. Kredietaanvraag Vecht nevengeul en stuw Mariënberg
 5. Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
 6. Landschapselementen in eigendom van Vechtstromen
 7. Vaststellen gedoogplicht Glanerbeek
 8. Afzien van deelname aan tweede fase ‘Ontzorgtafel’ oliewinning NAM Schoonebeek

1. Samenwerkingsovereenkomst Klimaat Actieve Stad Hengelo

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 januari 2024 besloten:

 1. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst (Klimaat Actieve Stad Hengelo/KAS (klimaat actieve stad) 2023) voor duurzaam waterbeheer tussen de gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen;
 2. DB-lid Gerald Aveskamp te mandateren om namens het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen de samenwerkingsovereenkomst (Klimaat Actieve Stad Hengelo/KAS 2023) tussen gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen te ondertekenen.

Kernboodschap

Gemeente Hengelo en waterschap Vechtstromen werken al jaren intensief samen. Door onze krachten te bundelen en projectafspraken en financiële afspraken tussen beide partijen vast te leggen in de samenwerkingsovereenkomst KAS 2023, willen we werken aan een klimaatadaptieve, waterrobuuste en duurzame inrichting met water als rode draad. Zo dragen we bij aan een gezonde, veilige en prettige leefomgeving in de gemeente Hengelo. De samenwerkingsovereenkomst is het instrument om dat streven te ondersteunen.

2. Intentieverklaring Drentse aanpak ondermijning

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 januari 2024 besloten:

 1. in te stemmen met ondertekening van de intentieverklaring ‘Drentse aanpak ondermijning’ (hierna intentieverklaring);
 2. DB-lid Ellen Hemmers mandaat te verstrekken de intentieverklaring namen waterschap Vechtstromen te ondertekenen;
 3. de dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa’s namens de vier betrokken waterschappen het bestuurlijk aanspreekpunt te laten zijn in het bestuurlijk veiligheidsoverleg Drenthe (BVD).

Kernboodschap

Vanuit onze kernwaarde ‘noaberschap verbindt’, hecht Waterschap Vechtstromen waarde aan samenwerking met de inwoners, bedrijven, belangengroeperingen en andere overheden in haar beheergebied. Met het ondertekenen van de intentieverklaring ‘Drentse aanpak ondermijning’ wordt de samenwerking die wij met onze collega-overheden nastreven, extra kracht bijgezet en wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Ondermijning gaat over de schadelijke effecten van de georganiseerde criminaliteit op de samenleving. De Rijksoverheid geeft een hoge prioriteit aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ook in Drenthe wordt het belang van de aanpak van ondermijnende criminaliteit onderkend en staat het thema hoog op de bestuurlijke agenda. Daarom is eind 2022 het initiatief genomen om te kijken hoe Drentse gemeenten, de provincie en waterschappen op dit thema nauwer kunnen samenwerken. ‘De Drentse aanpak ondermijning’ is hier de uitwerking van.

3. Interreg-project DIWA

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 januari 2024 besloten:

 1. samen met tien Duitse en Nederlandse partners een grensoverschrijdende droogteaanpak te ontwikkelen; dit als vervolg op het DB-besluit van 27 juni 2023 en conform het streven naar een klimaatrobuuste inrichting;
 2. deze grensoverschrijdende samenwerking vorm te geven in een nieuw strategisch samenwerkingsproject DIWA: ‘Droogtestrategieën In het Water­beheer’;
 3. dit strategisch samenwerkingsproject DIWA in te dienen bij het Europese programma Interreg Duitsland-Nederland.

Kernboodschap

Vechtstromen onderkent het belang en de relevantie van grensoverschrijdend samenwerken. Het nieuwe, strategische samenwerkingsproject DIWA (Droogtestrategieën In het Water­beheer), kan de komende jaren (2024-2027) een belangrijke, nieuwe pijler zijn voor de samenwerking met onze oosterburen.

Het centrale thema in het project DIWA betreft het ontwikkelen van een grensoverschrijdende droogteaanpak in het kader van klimaatadaptatie in de Duits-Nederlandse grensstreek. Klimaatverandering brengt niet alleen een teveel aan water met zich mee, maar ook steeds vaker een tekort aan water. In het DIWA-project participeren tien Nederlandse en Duitse partners. Het project wordt ingediend in het programma Interreg Duitsland-Nederland. Alle deelprojecten in het Interreg-project DIWA zijn met elkaar verbonden en dragen bij aan een integraal, samenhangend eindproduct.

4. Kredietaanvraag Vecht nevengeul en stuw Mariënberg

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 januari 2024 besloten:

 1. voor de uitvoeringsfase van het project ‘Vecht: nevengeul en stuw Mariënberg’ een krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Door de klimaatverandering worden de weersomstandigheden extremer en neemt het risico op overlast langs de Overijsselse Vecht toe. Dit vraagt om flexibiliteit in de waterpeilen (het peilbeheer) om snel en gericht te kunnen sturen voor functies als landbouw en natuur. Tegelijk zijn de stuwen in de Vecht voor verschillende vissoorten niet of slecht passeerbaar. Voor de stuwlocatie Mariënberg worden beide aspecten aangepakt. Na oplevering is aansturing van de stuw Mariënberg toekomstbestendig gemaakt en voldoet de vismigratie rond deze stuw aan de eisen van de Kader Richtlijn Water.

5. Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 januari 2024 besloten:

 1. kennis te nemen van het definitieve ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis;
 2. op grond van artikel 61, lid 4, Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur toestemming te vragen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis;
 3. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis’;
 4. het voorstel ‘Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het Waterschapshuis is het expertinstituut en serviceorganisatie van de waterschappen op het gebied van kennis over opzet, regie- en uitvoeringsorganisatie met als doel het realiseren van renderende samenwerking op het gebied van informatie- en bedrijfsprocessen tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector.

Het Waterschapshuis is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling van alle (21) waterschappen, waarin zij formeel samenwerken en de organisatie Het Waterschapshuis hebben opgericht.

Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De wijzigen houden in dat de algemene besturen van waterschappen meer sturingsmogelijkheden krijgen richting een gemeenschappelijke regeling.

Sommige wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht geworden. Over andere wijzigingen mogen de algemene besturen van de waterschappen aangeven of, en zo ja, op welke wijze zij gebruik willen maken van de nieuwe sturingsmogelijkheden.

Het bestuur van Het Waterschapshuis heeft namens de deelnemers in Het Waterschapshuis een voorstel gedaan tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. Het algemeen bestuur van Vechtstromen mag op dit voorstel reageren met een zienswijze. Het algemeen bestuur van Vechtstromen mag op dit voorstel reageren met een zienswijze. Het algemeen bestuur van Vechtstromen was het eens met dit voorstel.

Voordat het dagelijks bestuur van Vechtstromen kan besluiten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling heeft het de toestemming van het algemeen bestuur van Vechtstromen nodig. Het algemeen bestuur heeft deze toestemming gegeven.

6. Landschapselementen in eigendom van Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 januari 2024 besloten:

 1. kennis te nemen van de door de unie beschikbaar gestelde Handreiking benadering Landschapselementen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB);
 2. eigendommen van het waterschap niet in gebruik te geven voor het GLB, tenzij aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • het waterschap ziet geen belemmeringen voor beheer/gebruik door een derde;
 • er ontstaat netto een plus voor landschap en/ of biodiversiteit in projecten;
 • er is sprake van een feitelijke beheersituatie door de verzoekende partij;
 • er geen belemmering is voor reguliere onderhoudswerkzaamheden;
 • het beheer voldoet aan de voorwaarden, gesteld vanuit de GLB;
 • het betreffende waterschapseigendom grenst aan het eigendom van de gebruiker;
 1. toestemming tot in gebruikneming altijd (privaatrechtelijk) schriftelijk vast te leggen.

Kernboodschap

Op 29 november 2023 is door de Unie van Waterschappen de handreiking benadering Landschapselementen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) verspreid. Het advies van de unie “Nee, tenzij…” wordt in dit voorstel nader vormgegeven voor Vechtstromen. Het waterschap staat alleen onder strikte voorwaarden gebruik/beheer van zijn eigendommen door derden in het kader van het GLB toe. Belangrijkste is dat er geen sprake mag zijn van "papieren gebruik” maar dat er daadwerkelijk gebruik/beheer plaats vindt én dat aan de voorwaarden vanuit het GLB wordt voldaan.

7. Vaststellen gedoogplicht Glanerbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 januari 2024 besloten:

 1. de ongewijzigde beschikking vast te stellen tot oplegging van de verplichting de tijdelijke werkzaamheden te gedogen voor de uitvoering van het laatste deel van het projectplan Waterwet Glanerbeek, Traject Klooster – N35 op gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie AA, nummers 256, 258 en 3141, zoals bedoeld in artikel 5.24 Waterwet;
 2. de beschikking aan belanghebbenden bekend te maken door deze toe te zenden en deze gedoogbeschikking op grond van artikel 15 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken binnen vier dagen na deze bekendmaking ter inschrijving in de openbare registers aan het Kadaster aan te bieden.

Kernboodschap

Op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) moet het waterschap onder meer de ecologische kwaliteit van het waterlichaam Glanerbeek verbeteren voor vissen en kleine waterdieren, zoals insecten, kreeften en waterkevers en de waterflora. Het daarvoor opgestelde projectplan Waterwet Glanerbeek, Traject Klooster – N35, is al enige tijd onherroepelijk en in uitvoering.

Voor de uitvoering van enkele werkzaamheden is het noodzakelijk tijdelijk gedeelten van gronden van derden te gebruiken. Helaas kan hierover met de eigenaren van deze grond geen overeenstemming worden bereikt. Daarom legt het waterschap deze rechthebbenden nu op grond van de Waterwet de verplichting op deze werkzaamheden vanaf gedeelten van hun grond tijdelijk te gedogen.

8. Afzien van deelname aan tweede fase ‘Ontzorgtafel’ oliewinning NAM  Schoonebeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 16 januari 2024 besloten:

 1. af te zien van deelname aan de tweede fase ‘ontzorgtafel’ ten behoeve van de voorgenomen herstart van de oliewinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij te Schoonebeek.

Kernboodschap

Eind 2023 is de tweede fase ‘ontzorgtafel’, als onderdeel van het gebiedsproces rond de voorgenomen hervatting van de oliewinning in Schoonebeek, van start gegaan. Deze fase van de ontzorgtafel is primair gericht op het formaliseren van eerdere toezeggingen door NAM en het inrichten van de structuur van een overlegorgaan dat gedurende de gehele oliewinning actief blijft.

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen is van mening dat dergelijke onderwerpen primair behoren tot het domein van het bevoegd gezag (ministerie van EZK) en de algemene lokale/regionale democratie (gemeenten, provincies) en ziet hierin geen actieve rol weggelegd voor het waterschap, als regionaal watersysteembeheerder. In zijn vergadering van 16 januari jongstleden heeft het dagelijks bestuur daarom besloten, af te zien van deelname aan deze fase van de ontzorgtafel. Deelname aan toekomstige vervolgfasen wordt niet uitgesloten.