18 juni 2024

Gepubliceerd op 24 juni 2024

 1. Privacybeleid AVG 2.0
 2. Kredietaanvraag ontwerpfase Geestersche Molenbeek
 3. Wijzigen van KRW-maatregelen bovenlopen waterlichamen Tilligterbeek en Midden-Dinkel
 4. Beslissing op bezwaar gedoogplicht projectplan Waterwet Glanerbeek, Traject Klooster - N35
 5. Jaarverslag- en -rekening 2023
 6. Addendum bij eerste begrotingswijziging 2024
 7. Evaluatie hoogwater 2023/2024
 8. Verondieping diepe plassen

1. Privacybeleid AVG 2.0

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het geactualiseerde Privacybeleid AVG (versie 2.0), welke als beleidskader dient voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en bedoeld is voor alle functionarissen binnen onze organisatie.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen is wettelijk verplicht te voldoen aan de Europese privacyregels op grond van de AVG. Inwoners, agrariërs, ondernemers en medewerkers (betrokkenen) kunnen rekenen op voldoende bescherming van hun privacy wanneer zij gegevens verstrekken aan onze organisatie. We willen een betrouwbare partner zijn en schade aan onze betrokkenen voorkomen, zoals discriminatie en fraude, bijvoorbeeld als gevolg van datalekken. Daarmee wenden wij ook ernstige gevolgen af voor onze organisatie, zoals politieke, financiële en imagoschade.

Voldoen en blijven voldoen aan de Privacy-wetgeving is een continu proces.

In onze organisatie wordt daarom doorlopend op een praktisch toepasbare manier geïnvesteerd in Privacy; in beleid, bedrijfsprocessen en in het bewustzijn van onze medewerkers om zorgvuldig met persoonsgegeven om te gaan. Een actueel beleidskader voor Privacy draagt bij aan het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en ook onze organisatievisie op Privacy en ons ambitieniveau en is daarom onontbeerlijk.

Privacy is een Grondrecht. Een voorwaarde om vrij te zijn in wie je bent en wat je doet. Informationele privacy, waar de AVG over handelt, houdt in dat mensen regie houden over hun gegevens. Vechtstromen onderstreept dit belang en wil haar ambities op het gebied van Privacy waarmaken.

2. Kredietaanvraag ontwerpfase Geestersche Molenbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juni 2024 besloten:

 1. voor de afronding van de definitiefase en de ontwerpfase van het project Geestersche Molenbeek een krediet beschikbaar te stellen van € 600.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen stelt een krediet beschikbaar voor het project Geestersche Molenbeek. Door het opheffen van visbarrières en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, draagt het project bij aan de bestuurlijke doelen ‘waterkwaliteit’ en ‘klimaatadaptatie’ en wordt invulling gegeven aan de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Met dit besluit worden de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld om de definitiefase af te ronden en de ontwerpfase op te starten.

3. Wijzigen van KRW-maatregelen bovenlopen waterlichamen Tilligterbeek en Midden-Dinkel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juni 2024 besloten:

 1. af te wijken van de maatregelen voor de bovenlopen van de KRW-waterlichamen (watersysteem van bepaalde afmetingen waarover aan de EU gerapporteerd moet worden) Tilligterbeek en Midden-Dinkel, zoals opgenomen in het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (factsheet nr. OW 44), door:
  1. de focus tot en met 2027 te richten op het vispasseerbaar maken van de Springendalsebeek en de Poelbeek (onderdeel WL Tilligterbeek) en waar mogelijk extra ruimte langs deze beken te creëren ten gunste van de KRW-doelen;
  2. de focus tot en met 2027 te richten op het water vasthouden voor de zeer sterk hellende en droog vallende Voltherbeek, Linderbeek en Roelinksbeek (onderdeel WL Tilligterbeek) en daarmee een bijdrage te leveren aan een betere voeding van water voor het lager gelegen KRW-waterlichaam Tilligterbeek;
  3. de focus tot en met 2027 te richten op het vispasseerbaar maken van de Bethlehemschebeek en de Luttermolenbeek (onderdeel WL Midden-Dinkel).
  4. de overige bovenlopen met de Vlaschbeek, de Austibeek, de Linderbeek (WL Tilligterbeek), de Bloemenbeek, de Roodeheurnebeek, en de Lage Kaviksbeek (WL Midden-Dinkel) niet te betrekken voor de KRW opgaven voor eind 2027.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen wil in 2027 voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en in elk geval de daarvoor vastgestelde maatregelen uitgevoerd hebben. Voor de waterlichamen Tilligterbeek en Midden-Dinkel is een wensbeeld beschreven om de waardevolle kleine wateren (een aantal bovenlopen van de Dinkel) op een natuurlijke wijze in te richten. Met een herinrichting willen we ruimte te bieden voor vismigratie.

Vooruitlopend op de gewenste planontwikkeling van deze waardevolle kleine wateren is een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd. Door middel van een praktische benadering is verkend welke KRW-maatregelen voor eind 2027 te realiseren zijn. Dit onderzoek geeft ons het inzicht dat we ons moeten richten op vismigratie met een focus op de benedenstroomse delen van de zijbeken en water vasthouden op de bovenstroomse en vaak sterk hellende delen van de bovenlopen. Dit betekent dat het planproces zich zal moeten concentreren op de maatregelen die op korte termijn een grote bijdrage leveren voor KRW-doelen en de maatregelen centraal te stellen boven het gedachtegoed zoals beschreven in de factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven). Deze werkwijze biedt ons de ruimte om stapsgewijs te groeien naar de ontwikkeling van natuurlijke beeksystemen.

De nog uit te werken maatregelen zullen volgens de daarvoor gebruikelijke procedure worden voorbereid en ter besluitvorming aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd.

4. Beslissing op bezwaar gedoogplicht projectplan Waterwet Glanerbeek, Traject Klooster - N35

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 18 juni 2024 besloten:

 1. het advies van de commissie van advies voor de behandeling van bezwaren van 15 mei 2024 over te nemen;
 2. het besluit van 16 januari 2024 tot oplegging van de verplichting de tijdelijke werkzaamheden te gedogen voor de uitvoering van het laatste deel van het projectplan Waterwet Glanerbeek, Traject Klooster – N35 op gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie AA, nummers 256, 258 en 3141, zoals bedoeld in artikel 5.24 Waterwet, ongewijzigd in stand te laten;
 3. het bezwaar van ...... tegen dit besluit van 16 januari 2024, ongegrond te verklaren.

Kernboodschap

Voor de resterende uitvoering van het projectplan Waterwet Glanerbeek, Traject Klooster – N35 moet het waterschap tijdelijk gedeelten van gronden van derden gebruiken. Helaas is hierover met de eigenaren van deze grond geen overeenstemming bereikt. Daarom heeft het waterschap de rechthebbenden de verplichting opgelegd deze werkzaamheden vanaf gedeelten van hun grond tijdelijk te gedogen. Het hiertegen gemaakte bezwaar is door het dagelijks bestuur met inachtneming van het advies van de onafhankelijke bezwarencommissie van het waterschap, ongegrond verklaard. Dit betekent dat de verplichting de werkzaamheden tijdelijk te gedogen, in stand blijft.

5. Jaarverslag- en -rekening 2023

Besluit

In vervolg op het besluit van het DB in zijn vergadering van 4 juni, wordt voorgesteld:

 1. Kennis te nemen van de aanvullingen in het verslag van bevindingen 2023 van de accountant, en van de voorgenomen verklaring met beperkingen over de rechtmatigheid van de jaarrekening
 2. Het aangevulde verslag van bevindingen 2023 van de accountant aan te bieden aan de AB-controlecommissie voor bespreking op 19 juni.
 3. De secretaris-directeur de opdracht te geven om de aanbevelingen van de accountant ten aanzien van rechtmatigheid door te voeren en daartoe passende maatregelen te nemen.
 4. In te stemmen met het op dit punt aangepaste AB-voorstel ‘Ontwerp jaarverslag 2023 en jaarrekening 2023’
 5. Het op dit punt aangepaste AB-voorstel ‘Ontwerp jaarverslag 2023’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het jaar 2023 was veelbewogen voor het waterschap. Lokaal startte het jaar met wateroverlast. In de maanden mei en juni volgden periodes van droogte en het jaar eindigde met fors hoog water. Het hoge water heeft veel flexibiliteit en inzet van de organisatie gevraagd, maar heeft vanuit de maatschappij ook veel waardering voor het werk van de waterschappen opgeleverd.

Ook bestuurlijk gezien hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan. Begin 2023 hebben de waterschapsverkiezingen plaatsgevonden waarna zo’n 70% van het algemeen bestuur is vervangen door nieuwe bestuurders. Ook het dagelijks bestuur kende in 2023 een volledige wisseling met nieuwe bestuurders. Met het unaniem vastgestelde bestuursakkoord ‘Noaberschap verbindt’ heeft het nieuwe bestuur de richtingen uitgezet voor de nieuwe bestuursperiode. De ingezette lijn uit de Watervisie 2050 wordt doorgezet, waarbij met name vernieuwing wordt gezocht in de wijze waarop we doelen bereiken. Het bestuur wil meer dan voorheen mét de inwoner, mét de ondernemer, mét de agrariër en mét het gebied samenwerken.

Het jaarverslag geeft weer hoe het jaar 2023 is verlopen, zowel inhoudelijk als financieel. Inhoudelijk spiegelt het jaarverslag aan de doelen die zijn vastgesteld in de programmabegroting 2023-2026. De begroting van 2023 bedroeg in totaal zo’n € 170 miljoen. Daarnaast is ruim € 43 miljoen geïnvesteerd in onder meer renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Het waterschap heeft ook geïnvesteerd in samenwerking met partners in de Kaderrichtlijn Water, in klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)), Natura 2000/PAS, stedelijk water en versnelling van de energietransitie.

De jaarrekening 2023 laat een positief resultaat zien van € 4,1 miljoen. Het resultaat over 2023 is – op hoofdlijnen – te verklaren door voordelen bij verbonden partijen (€ 1,4 miljoen), lagere onderhoudskosten (€ 1,0 miljoen), voordelen op belastingen (€ 0,9 miljoen) en voordelen op, voornamelijk overige, personele kosten (€ 0,8 miljoen). Daarnaast komen in de jaarrekening ook nadelen naar voren, bijvoorbeeld door toevoegingen aan (nieuwe) voorzieningen (€ 0,5 miljoen). De realisatie van de investeringen is ten opzichte van de bijgestelde begroting met € 0,9 miljoen hoger uitgekomen dan de prognose.

De accountant is voornemens voor het jaarverslag/jaarrekening 2023 een goedkeurende verklaring af te geven voor getrouwheid. Als gevolg van bevindingen met betrekking tot inkopen en Europese aanbestedingen wordt een verklaring met beperking afgegeven voor wat betreft rechtmatigheid.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2023 zal van 26 juni tot en met 9 juli 2024 ter inzage liggen. Het jaarverslag en de jaarrekening wordt ter besluitvorming aangeboden aan het algemeen bestuur voor de vergadering van 10 juli 2024.

6. Addendum bij eerste begrotingswijziging 2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het hierna volgende voorstel voor het algemeen bestuur ‘Addendum bij eerste begrotingswijziging 2024’;
 2. het voorstel ‘Addendum bij eerste begrotingswijziging 2024’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Naar aanleiding van het hoogwater eind 2023/begin 2024 zijn er in de opgavegerichte commissie van 7 februari 2024 en tijdens de AB-vergadering van 28 februari 2024 vragen gesteld over het verloop van de hoogwaterperiode en de (financiële) gevolgen ervan. Ook zijn aandachtspunten meegegeven voor een evaluatie. In dit addendum wordt ingegaan op de financiële gevolgen. De andere vragen en aandachtspunten worden in een afzonderlijk procesvoorstel ‘evaluatie hoogwater 2023-2024’ behandeld.

De afgelopen periode, met name vanaf maart/april, is in een korte tijd veel werk verzet om de hoogwaterschade te herstellen. Hiermee zijn de veiligheid van onze medewerkers tijdens onderhoudswerkzaamheden en het bedienen van onze functies (aanvoer en afvoer) weer gewaarborgd. Voor onvoorziene kosten, zoals deze herstelkosten na een calamiteit, kent het waterschap het zogenaamde weerstandsvermogen. Bij het opstellen van de eerste begrotingswijziging 2024 waren de herstelkosten nog onvoldoende in beeld. In mei is een actuele inschatting gemaakt. De verwachte kosten van het schadeherstel bedragen € 4,1 miljoen. Het risico bestaat dat deze kosten hoger worden als gevolg van onder andere de hevige regenval in de afgelopen periode. Op basis van de actuele inschatting van mei zijn extra middelen uit het weerstandsvermogen nodig, waardoor besluitvorming door het AB dient plaats te vinden. Daarom is dit addendum bij de eerste begrotingswijziging 2024 opgesteld. Hierin wordt een nadere toelichting op de kosten en benodigde dekking uit het weerstandsvermogen gegeven.

Het AB neemt op 10 juli een besluit over de eerste begrotingswijziging en dit addendum.

7. Evaluatie hoogwater 2023/2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen met de inhoud van de evaluatie hoogwater 2023-2024, waarin vijf evaluatie-onderdelen opgenomen zijn, te weten:
 • Regge Hancate-Velderberg-Archem;
 • Ruhenbergerbeek;
 • verzandingen in de Vecht en Regge;
 • normering wateroverlast;
 • beantwoording van vragen uit de opgavegerichte commissie van 7 februari 2024 en de AB-vergadering van 28 februari 2024;
 1. in te stemmen met het proces voor de evaluatie hoogwater 2023-2024, waarbij een beknopte notitie wordt opgeleverd aan het dagelijks bestuur;
 2. in te stemmen met bijgevoegde AB-brief Hoogwater 2023-2024 ter doorgeleiding naar het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Naar aanleiding van het hoogwater 2023-2024 zijn er in de opgavegerichte commissie en tijdens de vergadering van het algemeen bestuur (AB) vragen gesteld over het verloop van de hoogwaterperiode en de gevolgen ervan. Ook zijn aandachtspunten meegegeven voor een evaluatie. Deze aandachtspunten zijn verwerkt in het procesvoorstel ‘evaluatie hoogwater 2023-2024’. Met de vaststelling van proces en inhoud van de evaluatie door het dagelijks bestuur (DB), worden de evaluatiepunten beter geduid richting het AB. In de AB-brief worden de vragen beantwoord. In het najaar wordt deze evaluatie aan het DB opgeleverd.

8. Verondieping diepe plassen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 18 juni 2024 besloten:

 1. kennis te nemen van de memo verondiepen diepe plassen waarin is aangegeven dat:
 • grond tot en met klasse industrie mag worden toegepast en baggerspecie tot en met klasse B;
 • de nota’s Bodembeheer voldoen aan de landelijke handreiking;
 • de toepassingen van grond nuttig en functioneel zijn;
 • Bij nieuwe initiatieven een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd inclusief een milieueffectrapportage;
 1. in te stemmen met doorgeleiding van de AB-brief Schippersplas naar het algemeen bestuur;
 2. kennis te nemen van de memo Gat van Joosten;
 3. in te stemmen met de voorgestelde reactiebrief Gat van Joosten, waarbij:
 • vanwege de ligging in het winterbed van de Vecht uitsluitend schoon en/of gebiedseigen materiaal mag worden toegepast;
 • in afwachting van de herijking van het beleid voor diepe plassen een vergunningaanvraag op dit moment niet in behandeling zal worden genomen
 1. portefeuillehouder te verzoeken om een standpunt voor te bereiden dat mogelijk ingebracht kan worden (via de Unie) bij de herijking van het beleidskader voor verondieping diepe plassen.

Kernboodschap

In het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen is stilgestaan bij het verondiepen van de Schippersplas. Binnen het beheergebied van Vechtstromen zijn er meerdere plassen waar verondieping plaatsvindt of waar de wens is om een verondieping te starten.

In de memo “verondiepen diepe plassen” wordt ingegaan op de achtergrond van de verondiepingen en de rol van het waterschap hierbij. Op basis van deze memo is een AB-brief opgesteld met een reactie op de vragen van het AB over de Schippersplas.

Daarnaast is er een verzoek gekomen voor het verondiepen van het Gat van Joosten. Daarvoor is op basis van de memo “verondiepen diepe plassen” een specifieke memo opgesteld voor het Gat van Joosten, met daarbij gevoegd een reactiebrief.