19 maart 2024


Agendapunten

 1. Mandaat verlenen vergunning eigen dienst
 2. Toepassen afd. 3.4 Awb aanvraag vergunning eigen dienst
 3. Uitbreiden vrijstelling Waterschapsverordening voor het aanleggen en wijzigen van waterstaatswerken van beperkte omvang
 4. Jaarverslag VTH 2023
 5. Projectplan stuwen Reggedal Enter
 6. Geen zienswijze wijziging Gr Aqualysis
 7. Wijziging maatregelen KRW-factsheet Midden-Dinkel
 8. Kredietaanvraag wl Geelebeek
 9. Startnotitie Noaberschap Verbindt
 10. Integraal Beleidskader Grondwater
 11. Verlenging nota bodembeheer Rutbekerveld Goorsche Veld
 12. Beslissing op bezwaar

1. Mandaat verlenen vergunning eigen dienst

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 maart 2024 besloten:

 1. mandaat te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening aan het waterschap als initiatiefnemer;
 2. hiermee terug te komen op het eerdere besluit van 17 maart 2020;
 3. mandaat te geven voor het nemen van een besluit bij het verlenen van een omgevings-vergunning voor een wateractiviteit waarvoor moet worden beoordeeld of die aanzienlijke milieueffecten heeft;
 4. het Besluit mandaat, volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 als volgt te wijzigen:
  A, In artikel 3, lid 3, vervalt onderdeel f en worden de onderdelen g. tot en met y. vernummerd f. tot en met x.
  B, In artikel 3, lid 3, wordt het vernummerde onderdeel f. als volg gewijzigd: het nemen van m.e.r.-boordelingsbesluiten als bedoeld in artikel 16.43 van de Omgevingswet voor projectbesluiten;
 5. de ondernemingsraad hierover advies te vragen.

Kernboodschap

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet biedt waterschappen twee instrumenten om werkzaamheden aan waterstaatswerken uit te voeren: 1) het projectbesluit en 2) de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In het geval dat het waterschap een dergelijke omgevingsvergunning aan zichzelf verleend, wordt dat een vergunning eigen dienst genoemd.

In maart 2020 (voor de invoering van de Omgevingswet), heeft het dagelijks bestuur besloten dat het de vergunningen eigen dienst zelf verleent. Er werd met andere woorden door het dagelijks bestuur geen mandaat gegeven aan de eigen ambtelijke organisatie voor het verlenen van de vergunningen eigen dienst. Voor het verlenen van omgevingsvergunningen voor wateractiviteiten aan anderen is wél mandaat verleend aan de ambtelijke organisatie.

Nu heeft het dagelijks bestuur besloten om ook mandaat te verlenen aan de eigen ambtelijke organisatie voor het verlenen van de vergunningen eigen dienst. Het dagelijks bestuur kiest hiervoor, zodat besluitvorming over de vergunning eigen dienst sneller kan plaatsvinden en de procedure minder personele capaciteit vraagt. Dit komt op zijn beurt weer ten goede aan het voortvarend realiseren van projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het waterschap voor de Kaderrichtlijnwater, klimaatadaptatie en Assets op orde.

Aansluitend wordt ook voor het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit mandaat gegeven.

Bij werkzaamheden aan waterstaatswerken vindt overigens vooraf altijd afstemming met bewoners plaats.

2. Toepassen afd. 3.4 Awb aanvraag vergunning eigen dienst

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 maart 2024 besloten:

 1. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet standaard van toepassing te verklaren bij het aanvragen van een omgevingsvergunning op grond van de Omgevingswet en Waterschapsverordening door het waterschap als initiatiefnemer;
 2. hiermee terug te komen op het eerdere besluit van 17 maart 2020.

Kernboodschap

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet biedt waterschappen twee instrumenten om werkzaamheden aan waterstaatswerken uit te voeren: 1) het projectbesluit en 2) de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In het geval dat het waterschap een dergelijke omgevingsvergunning aan zichzelf verleend, wordt dat een vergunning eigen dienst genoemd.

In 2020 (voor de invoering van de Omgevingswet), heeft het dagelijks bestuur besloten bij elke aanvraag voor een vergunning eigen dienst de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te volgen. Dit betekent dat een ontwerp van de vergunning eigen dienst ter inzage wordt gelegd en er zienswijzen kunnen worden ingediend, voordat de vergunning eigen dienst definitief wordt verleend.

Nu heeft het dagelijks bestuur besloten bij de aanvraag voor een vergunning eigen dienst de voorbereidingsprocedure van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht te volgen. Het ontwerp van de vergunning eigen dienst wordt niet ter inzage gelegd, maar er kan wel bezwaar worden gemaakt tegen de verleende vergunning eigen dienst.

Het dagelijks bestuur kiest hiervoor, zodat besluitvorming over de vergunning eigen dienst sneller kan plaatsvinden en de procedure minder personele capaciteit vraagt. Dit komt op zijn beurt weer ten goede aan het voortvarend realiseren van projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het waterschap voor de Kaderrichtlijnwater, klimaatadaptatie en Assets op orde.

3. Uitbreiden vrijstelling Waterschapsverordening voor het aanleggen en wijzigen van waterstaatswerken van beperkte omvang

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 maart 2024 besloten:

 1. de Waterschapsverordening in ontwerp als volgt te wijzigen:
 2. Afdeling 2.16 (vrijstelling activiteiten waterschap) te laten vervallen.
 3. Een nieuwe Afdeling 1.10 (Vrijstelling activiteiten waterschap) toe te voegen waarmee:
 4. de vrijstelling voor onderhoud en herstel van waterstaatswerken door het waterschap geldt voor alle wateractiviteiten;
 5. het aanleggen, wijzigen en in stand houden van waterstaatswerken door het waterschap van beperkte omvang wordt vrijgesteld voor alle wateractiviteiten;
 6. aan artikel 5.4 toe te voegen dat de normbladen waarnaar in de Waterschapsverordening wordt verwezen ter inzage liggen in het waterschapskantoor.
 7. het ontwerp van de 1ste wijziging van de Waterschapsverordening waterschap Vechtstromen ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Tegelijkertijd is de Waterschapsverordening van het waterschap in werking getreden. De Waterschapsverordening bevat de regels over activiteiten in het watersysteem.

In de Waterschapsverordening is een vrijstelling opgenomen voor het waterschap. De algemene regels, meldplichten of vergunningplichten gelden niet voor het waterschap als het werkt aan het onderhoud en herstel van waterstaatswerken. Het dagelijks bestuur wil deze vrijstelling uitbreiden naar de lozingsactiviteiten en onttrekkingsactiviteiten die het waterschap verricht bij het onderhoud aan en herstel van waterstaatswerken.

Daarnaast wil het dagelijks bestuur ook een vrijstelling regelen voor het aanleggen, wijzigen en in stand houden van waterstaatswerken door het waterschap van beperkte omvang.

Door deze werkzaamheden vrij te stellen, kunnen werkzaamheden sneller worden uitgevoerd. Dit helpt het waterschap bij het behalen van de doelstellingen tot verbetering van het watersysteem. Er moet veel werk uitgevoerd worden in zeer beperkte tijd. Daarnaast beperkt het de administratieve lasten van het waterschap.

4. Jaarverslag VTH 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 maart 2024 besloten:

 1. het jaarverslag VTH 2023 vast te stellen, ter verantwoording over de realisatie van het uitvoeringsplan 2023;
 2. op basis daarvan kennis te nemen van de mate waarin de doelen uit het
  uitvoeringsplan VTH 2023 zijn gerealiseerd:
 • 84% realisatie van het controleplan toezicht & handhaving;
 • 91% van de vergunningaanvragen is tijdig verleend (norm 90%);
 • er zijn goede resultaten behaald in de voor 2023 geplande projecten;
 • het controleplan heffingen is volledig gerealiseerd.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt voor de werkzaamheden van team vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) een uitvoeringsplan vastgesteld. Daarmee wordt inzicht gegeven in de werkzaamheden voor het komende jaar. Naast de reguliere, wettelijke taken met betrekking tot vergunningen, toezicht & handhaving en heffingen, worden binnen dit uitvoeringsplan ook een aantal projecten opgepakt.

De voorbereiding op de Omgevingswet, de actualisatie van vergunningen, het verder verstevigen van de samenwerking met omgevingsdiensten (samenwerkingsverband van overheden) en Rijn Oost waterschappen en het meer betrokken zijn bij beleidsvraagstukken (waarmee een bijdrage is geleverd aan uitlegbaarheid, vergunbaarheid en handhaafbaarheid van beleid), waren belangrijke speerpunten in 2023. Ook aan de ontwikkelingen ten aanzien van en vragen over NPLG en bufferstroken is veel aandacht besteed.

Preventief, effect- en risicogericht toezicht vormde een belangrijke basis voor de werkzaamheden binnen toezicht en handhaving. Daar waar mogelijk, is gebruik gemaakt van innovatieve oplossingen, zoals de inzet van drones, geavanceerde meetapparatuur en nieuwe technieken ter ondersteuning van toezicht en handhaving op de Vecht. De beschikbare capaciteit wordt zodanig ingezet, dat vanuit VTH een optimale bijdrage geleverd wordt aan schoon, veilig en voldoende water.

Met het jaarverslag (VTH) 2023 wordt inzicht gegeven in de daadwerkelijke realisatie van de geplande werkzaamheden voor 2023. Hiermee wordt verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties en of de gestelde doelen behaald zijn.

5. Projectplan stuwen Reggedal Enter

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 maart 2024 besloten:

 1. het projectplan Stuwen Reggedal Enter ongewijzigd vast te stellen.

Kernboodschap

Grondgebruikers in het stuwpand Entermors-Potlee ervaren verdroging van hun gronden en hebben het waterschap gevraagd het stuwpeil te verhogen. Door het peil permanent met 20 cm te verhogen wordt hieraan invulling gegeven. Verwacht wordt dat dit niet zal leiden tot wateroverlast bij grote afvoeren. Ook de vistrap zal worden aangepast op de nieuwe situatie.

Om verdroging van landbouw en natuur tegen te gaan en ten behoeve van de bevaarbaarheid met de zomp, is er in het project Reggedal Enter een tijdelijke stuw gebouwd bij Exoo. Dit omdat door gebrek aan begroeiing/weerstand in het systeem de peilen veel lager waren dan de berekende peilen. Omdat veel begroeiing echter ook gevolgen heeft voor de bevaarbaarheid en landbouw en natuur ook de voorkeur geven aan een hoger peil, wordt de tijdelijke stuw vervangen door een permanente stuw/vistrap.

6. Geen zienswijze wijziging Gr Aqualysis

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 maart 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel voor het algemeen bestuur “Geen zienswijze wijziging GR Aqualysis”;
 2. het voorstel “Geen zienswijze wijziging GR Aqualysis” door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Naar aanleiding van de wijziging van de wet op de gemeenschappelijke regelingen én het ontstaan van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) moest de gemeenschappelijke regeling van Aqualysis worden aangepast.

Deze aanpassingen zijn voor een deel wettelijk verplicht. Een ander deel bestaat uit keuzes die naar aanleiding van de wet gemaakt zijn. Tot slot bleek dat een aantal zaken beter of anders geformuleerd moesten worden.

Op basis van de wet heeft het algemeen bestuur de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de wijzigingen. De wijzigingen zijn in lijn met de wet en doet recht aan de manier waarop Vechtstromen haar bedrijfvoeringsorganisatie wil laten uitvoeren. Daarom is het voorstel aan het algemeen bestuur om geen zienswijze in te dienen. Het algemeen bestuur besluit hierover in zin vergadering van 24 april 2024.

7. Wijziging maatregelen KRW-factsheet Midden-Dinkel

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 maart 2024 besloten:

 1. af te wijken van de maatregelen voor het Waterlichaam Midden Dinkel, zoals opgenomen in het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (factsheet nr. OW 44), door niet specifiek in te zetten op het bevorderen van de vismigratie in de Dinkel door het kanaal Almelo-Nordhorn af te dammen of met een sifon onder de Dinkel door te leiden i.p.v. andersom;
 2. het oorspronkelijke doel, zoals geformuleerd in de genoemde factsheet, onveranderd na te streven en hiertoe een alternatief uit te werken in het inrichtingsplan en conform de daarvoor bedoelde procedures voor te bereiden en ter besluitvorming voor te leggen aan het dagelijks bestuur.

Kernboodschap

Het streven van het waterschap is om in 2027 te voldoen aan de eisen van de KRW, en in elk geval de daarvoor vastgestelde maatregelen uitgevoerd te hebben. Voor de KRW-waterlichamen (watersysteem van bepaalde afmetingen waarover aan de EU gerapporteerd moet worden) van de Dinkel moeten verschillende locaties vispasseerbaar gemaakt worden. Eén locatie die een barrière vormt voor vismigratie is de kruising met het kanaal Almelo-Nordhorn met daarin twee stuwen.

In de KRW-factsheet voor de Midden-Dinkel is daarom een maatregel opgenomen om de vispasseerbaarheid te verbeteren door het kanaal Almelo-Nordhorn af te dammen of met een sifon onder de Dinkel door te leiden in plaats van andersom.

Op basis van onderzoek wordt voorgesteld om een haalbaar alternatief uit te werken en te realiseren. Het haalbare alternatief betreft het realiseren van de vismigratie door de bestaande situatie te handhaven en een vispassage benedenstrooms (aan de noordzijde) van het kanaal te realiseren, zodat de cultuurhistorische omgeving intact blijft.

De alternatieve maatregel wordt uitgewerkt tot een inrichtingsplan volgens de daarvoor gebruikelijke procedure en ter besluitvorming voorgelegd aan het dagelijks bestuur.

8. Kredietaanvraag wl Geelebeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 maart 2024 besloten:

 1. voor de eerste voorbereidingskosten voor het project waterlichaam Geelebeek een krediet beschikbaar te stellen van € 500.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

In het project Geelebeek werken we aan het verbeteren van de waterkwaliteit en het waterleven in de Geelebeek. Dat doen we door de stuwen vispasseerbaar te maken, zodat vissen heen en weer kunnen zwemmen tussen hun leefgebied en paaigronden. Daarnaast worden oevers natuurvriendelijk ingericht.

Deze opdracht komt voort uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW is de belangrijkste Europese richtlijn als het gaat over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Al het water in Nederland moet eind 2027 een goed leefgebied zijn voor de planten en dieren die er thuishoren.

Daarnaast willen we de effecten van klimaatverandering – vaker extremen aan de droge en de natte kant – goed opvangen. Dat betekent onder meer het vertragen en langer vasthouden van het water, zowel voor de landbouw als de natuur. Zo werken we aan een duurzaam watersysteem.

9. Startnotitie Noaberschap Verbindt

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 maart 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Startnotitie Noaberschap verbindt’;
 2. het voorstel ‘Startnotitie Noaberschap verbindt’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Inwoners, ondernemers en organisaties beschikken samen over veel kennis en ervaring over ons werkgebied. Als waterschap willen wij deze kennis en ervaring zo goed mogelijk betrekken in ons werk en waar mogelijk rekening houden met de belangen van onze omgeving. Bovendien willen we inspelen op het gevoelde afnemende vertrouwen van de burger in de overheid.

Met het traject om te komen tot een visie op noaberschap, een participatievisie en een daarbij passende communicatievisie, leggen we een stevig fundament om samen met onze omgeving de drie grote wateropgaven ‘klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid’ waar te kunnen maken. Binnen de kaders van de genoemde wet -en regelgeving. Onder de scope van het traject vallen niet alleen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, maar ook de ambtelijke organisatie. De visies raken de manier van werken van alle collega’s, op alle niveaus en geven richting aan strategieën en jaarplannen. Het algemeen bestuur neemt op 24 april 2024 over de startnotitie.

10. Integraal Beleidskader Grondwater

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 maart 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het AB-voorstel ‘Integraal Beleidskader Grondwater’;
 2. het voorstel ‘Integraal Beleidskader Grondwater’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het klimaat verandert. De nieuwe klimaatscenario’s laten zien dat de zomers droger worden, de winters natter en dat er meer stortregens en zwaardere buien te verwachten zijn. De toenemende droogteperiodes zullen naar verwachting de druk op het grondwater vergroten, terwijl de nattere winters en zwaardere buien kunnen leiden tot meer problemen met overtollig grondwater. Naast de druk op de hoeveelheid grondwater, neemt ook de druk op de grondwaterkwaliteit (de samenstelling van het grondwater) toe door menselijke invloeden.

Grondwater is onzichtbaar, maar een onmisbare bron van water voor Vechtstromen. Daarom zetten wij ons in voor het realiseren van een goede, gezonde en toekomstbestendige grondwaterbalans. Om deze reden heeft Vechtstromen, samen met haar partners, een Integraal Beleidskader Grondwater ontwikkeld. Dit beleidskader biedt een langetermijnrichting voor de omgang met grondwater. Het algemeen bestuur neemt op 24 april een besluit over het Integraal Beleidskader Grondwater.

11. Verlenging nota bodembeheer Rutbekerveld Goorsche Veld

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 maart 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het verlengen van het gebiedsspecifieke beleid in de nota Bodembeheer Rutbekerveld (verondieping Goorsche Veld), (RPS, 15 juli 2013), waardoor mogelijkheden gegeven worden om de Rutbekerveldplas verder te verondiepen met klasse B waterbodem en klasse industrie grond;
 2. te besluiten de nota Bodembeheer Rutbekerveld gedurende zes weken ter inzage te leggen.

Kernboodschap

Het Rutbekerveld is een zandwinplas gelegen tussen Enschede en Haaksbergen. In het oostelijke deel van de plas wordt nog actief zand gewonnen. In het zuidwestelijke deel is initiatiefnemer K3Delta b.v. met VOF Zandwinning Rutbekerveld (Roelofs Zandwinning) (hierna: initiatiefnemer) bezig de bestaande plas ondieper te maken. Hiermee wordt versterking van de landschap- en natuurontwikkeling beoogd. Dit deel van de plas wordt het Goorsche Veld genoemd.

Het verondiepen van het Goorsche Veld is gereguleerd in het Besluit Bodemkwaliteit (BBk). Voor het verondiepen zijn geen uitgebreide milieuvergunningen nodig, zolang aan de regels van het BBk wordt voldaan. Aangezien er veel grond en bagger nodig is voor de verondieping, moeten de toelatingseisen voor de toe te passen grond en bagger verruimd worden ten opzichte van het generieke beleid. Het BBk biedt hiervoor mogelijkheden in de vorm van gebiedsspecifiek beleid om het hergebruik van secundaire grondstoffen te bevorderen. Om gebiedsspecifiek beleid van toepassing te laten zijn, is in 2013 de nota Bodembeheer Rutbekerveld (verondiepen Goorsche Veld) door het Algemeen Bestuur vastgesteld en het daarbij behorende inrichtingsplan.

De Nota Bodembeheer Rutbekerveld heeft een looptijd van tien jaar vanaf het moment dat de verondieping daadwerkelijk is gestart in oktober 2014. De nota vervalt daarom in oktober 2024. De initiatiefnemer heeft schriftelijk verzocht om verlenging van de Nota Bodembeheer, omdat de werkzaamheden niet binnen de termijn van 10 jaar worden gerealiseerd.

Het waterschap heeft als bevoegd gezag de verplichting om een herziening te overwegen en de bevoegdheid om naar aanleiding daarvan de nota te verlengen. Bij het Algemeen Bestuur ligt, net als 10 jaar geleden, de bevoegdheid om de nota bodembeheer vast te stellen.

12. Beslissing op bezwaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 19 maart 2024 besloten:

 1. het advies van de Adviescommissie bezwaarschrift over te nemen en het bezwaarschrift van Stichting Leefbaar Buitengebied ongegrond te verklaren;
 2. de beslissing op bezwaar toe te zenden aan bezwaarmaker en vergunninghouder.