2 april 2024


Agendapunten

  1. Kredietaanvraag voorbereiding Lolee Bovenlopen
  2. Verantwoordingsrapportage BRO BGT 2023
  3. Wijzigingen van KRW-maatregelen in Geestersche Molenbeek, Hagmolenbeek, Regge en Vecht

1. Kredietaanvraag voorbereiding Lolee Bovenlopen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 2 april 2024 besloten:

  1. voor de voorbereiding van het project ‘Lolee Bovenlopen’ een krediet beschikbaar te stellen van € 500.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van Vechtstromen stelt een voorbereidingskrediet beschikbaar voor de start van het project ‘Lolee Bovenlopen’. De Lolee Bovenlopen bestaat uit drie verschillende watersystemen in midden Twente, namelijk Fleringenmolenbeek, Middensloot en de Spikkersbeek.

Door het opheffen van visbarrières, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het water vasthouden in de haarvaten van het stroomgebied, draagt het project bij aan de bestuurlijke doelen ‘waterkwaliteit’ en ‘klimaatadaptatie’ en wordt invulling gegeven aan de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Met dit besluit worden de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld om de voorbereiding te starten.

2. Verantwoordingsrapportage BRO BGT 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 2 april 2024 besloten:

  1. de verantwoordingsrapportage 2023 voor de Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vast te stellen, waaruit blijkt dat wij voldoen aan de wettelijke normering;
  2. de verantwoordingsrapportage 2023 voor de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO) vast te stellen, waaruit blijkt dat wij voldoen aan de wettelijke normering.

Kernboodschap

Voor ons werk voor voldoende, veilig en schoon water, is waterschap Vechtstromen aangesloten op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). In de BGT worden objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen parken en bossen op een eenduidige manier vastgelegd. In de BRO worden de objecten geregistreerd die behoren tot de domeinen: Grondwatermonitoring, Grondwatergebruik, Bodem- en grondonderzoek, Milieukwaliteit en de Mijnbouwwet.

Het is, op basis van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Informatie Audit) toetsing, wettelijk verplicht om over het gebruik van deze data te evalueren. Uit de jaarlijkse rapportage blijkt dat de uitvoering van de wet BGT en de uitvoering van de wet BRO goed op orde zijn. Vechtstromen voldoet aan de wettelijke normen voor de actualisatie gegevens (kwaliteit en beheer op orde).

3. Wijzigingen van KRW-maatregelen in Geestersche Molenbeek, Hagmolenbeek, Regge en Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 2 april 2024 besloten:

  1. de KRW-maatregel in het waterlichaam Geestersche Molenbeek om de basisafvoer afkomstig van de Getelerbeek en Plasbeek te herkoppelen op de Geestersche Molenbeek niet uit te voeren;
  2. de KRW-maatregel in het waterlichaam Hagmolenbeek om de basisafvoer van de Hagmolenbeek via Wolfkaterbeek op Azelerbeek te leiden niet uit te voeren;
  3. de locaties monding Radewijkerbeek en Oalde Vecht te kiezen als invulling voor de KRW-maatregel ‘herstel watersysteem, aankoppelen oude meanders en zijbeken, natuurlijker peilbeheer’ binnen KRW-waterlichaam Overijsselse Vecht;
  4. de KRW-maatregel om langs de Midden-Regge een rivierdal breed herstel lengte- en dwarsprofiel met inundatiegebied en begroeiing van bomen te realiseren over een lengte van 1,6 km niet uit te voeren.

Kernboodschap

In de periode tot en met 2027, moeten alle maatregelen die in de KRW-factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven) staan gerealiseerd zijn. De verwachting is dat hiermee de KRW-doelen gehaald worden. Voor een aantal maatregelen in de KRW-waterlichamen (watersysteem van bepaalde afmetingen waarover aan de EU gerapporteerd moet worden) Geestersche Molenbeek, Hagmolenbeek, Overijsselse Vecht en Midden-Regge is een (hydrologisch) haalbaarheidsonderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat een aantal maatregelen niet effectief bij gaat dragen aan de KRW-doelen. Het voorstel is om deze niet uit te voeren.