21 mei 2024


Agendapunten:

 1. Vaststelling CPB’en en Vechtstromen
 2. Opgaaf neveninkomsten 2023
 3. Eindrapport VIC 2023
 4. Afzien zienswijze toetreding Veenendaal, Woudenberg en Renswoude tot de gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)
 5. Subsidieregeling anti-afhaaksubsidie

1. Vaststelling CPB’en en Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 mei 2024 besloten:

 1. de herziene calamiteitenbestrijdingsplannen (CBP) vast te stellen, te weten:
  1. CBP Waterkwaliteit;
  2. CBP Waterkwantiteit;
  3. CBP falen zuiveringstechnische werken;
  4. CBP Niet water gerelateerde calamiteiten;
 2. kennis te nemen van het geactualiseerde Crisisplan Vechtstromen (2022-2025).

Kernboodschap

In de afgelopen periode zijn de calamiteitenbestrijdingsplannen herzien. Ook is het Crisisplan 2022-2025 op een aantal onderdelen geactualiseerd. Met het vaststellen van de calamiteitenbestrijdingsplannen, ligt er een gedegen werkwijze om de meest voorziene calamiteiten en crises, die het waterschap kunnen treffen, effectief te bestrijden.

2. Opgaaf neveninkomsten 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 mei 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het advies verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers op basis waarvan geconcludeerd wordt dat voor de DB-leden en de voorzitter van het dagelijks bestuur geen verrekening van neveninkomsten meer plaats hoeft te vinden en er conform BZK richtlijn gehandeld wordt.

Kernboodschap

De leden van het dagelijks bestuur zijn wettelijk verplicht hun neveninkomsten jaarlijks op te geven. Deze verplichting geldt uitsluitend in het geval sprake is van een fulltime dienstverband en de betreffende persoon niet meer onder het overgangsrecht valt. Bij waterschap Vechtstromen heeft de voorzitter van het DB een fulltime dienstverband, maar valt hij onder het overgangsrecht, aangezien hij voor april 2010 voorzitter was bij de rechtsvoorganger van Vechtstromen. Hierdoor hoeft er geen verrekening van neveninkomsten plaats te vinden. Op voorstel van de voorzitter is destijds besloten om verrekening te laten plaatsvinden en handelen we volgens de Dijkstalnorm. De overige DB-leden hebben een parttime dienstverband.

3. Eindrapport VIC 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 mei 2024 besloten:

 1. te constateren dat de gecontroleerde processen in de verbijzonderde interne controle (VIC) 2023 in de basis op orde zijn;
 2. de eindrapportage ‘Verbijzonderde interne controle 2023’ vast te stellen;
 3. het management te verzoeken de aandachtspunten en aanbevelingen uit de eindrapportage VIC 2023 op te pakken met als belangrijkste nieuwe aandachtspunten/aanbevelingen:
  1. in 2024 alvast proef te gaan draaien voor de aanstaande rechtmatigheids-verantwoording, en daarvoor de interne controles verder uit te werken;
  2. het autorisatiebeheer voor All Solutions vast te leggen en het beleid mbt wijzigen wachtwoorden te versterken;
  3. voor het goed blijven uitvoeren van de controle op de inkopen / aanbestedingen (spendanalyses) te zorgen dat de benodigde informatie om controles uit te voeren beschikbaar is;
  4. voor het goed uit kunnen blijven voeren van de controle op de memorialen te zorgen dat de benodigde informatie om de controles zichtbaar uit te voeren beschikbaar is;
 4. de brief aan de AB-controlecommissie te versturen, met als bijlage de eindrapportage VIC 2023, en daarover met de AB-controlecommissie overleg te voeren.

Kernboodschap

Op basis van de controleverordening waterschap Vechtstromen, is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een jaarlijkse interne toetsing gericht op het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de daarin opgenomen baten, lasten en balansmutaties. Met de VIC (verbijzonderde interne controle) wordt hier invulling aan gegeven.

Het dagelijks bestuur heeft de eindrapportage VIC 2023 vastgesteld en het management verzocht de aanbevelingen en aandachtspunten op te pakken. Uit de rapportage blijkt dat alle gecontroleerde processen in de basis op orde zijn en dat op een aantal processen verbeteringen moeten worden doorgevoerd. Die verbeteringen betreffen vaak het kunnen aanleveren, vanuit het nieuwe financieel systeem, van de benodigde informatie om controles uit te voeren.

In 2025 zal het dagelijks bestuur zelf een zogenaamde rechtmatigheid verantwoording moeten afgeven. Daarin geeft het dagelijks bestuur aan dat de werkzaamheden met betrekking tot financiële processen rechtmatig zijn uitgevoerd en dus passen binnen de wetten en regels die gelden. In 2024 hoeft dit nog niet, maar wordt wel geadviseerd om al vast proef te draaien.

4. Afzien zienswijze toetreding Veenendaal, Woudenberg en Renswoude tot de gemeenschappelijke regeling GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 21 mei 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het hierna volgende voorstel voor het algemeen bestuur ‘afzien zienswijze toetreding Veenendaal, Woudenberg en Renswoude tot de gemeenschappelijke regeling GBLT’;
 2. het voorstel ‘afzien zienswijze toetreding Veenendaal, Woudenberg en Renswoude tot de gemeenschappelijke regeling GBLT’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

GBLT is het gezamenlijk belastingkantoor dat de waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen heft en int voor zeven gemeenten en vijf waterschappen, waaronder waterschap Vechtstromen. GBLT is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling.

De gemeenten Veenendaal, Woudenberg en Renswoude hebben het verzoek gedaan om per 1 januari 2025 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling GBLT. Het bestuur van GBLT heeft hier positief op gereageerd.

Het toetreden van nieuwe deelnemers tot de gemeenschappelijke regeling GBLT betekent een wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De algemene besturen van de waterschappen en gemeenteraden die al deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling mogen daar hun mening over geven.

Het dagelijks bestuur van Vechtstromen stelt voor om geen zienswijze in te dienen op het voorstel tot toetreding van de gemeenten Veenendaal, Woudenberg en Renswoude tot de gemeenschappelijke regeling GBLT. Het algemeen bestuur neemt hierover op 10 juli 2024 een besluit.

5. Subsidieregeling anti-afhaaksubsidie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 21 mei 2024 besloten:

 • geen subsidieregeling voor het verstrekken van anti-afhaaksubsidie vast te stellen.

Kernboodschap

Vechtstromen zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Bedrijven kunnen de keuze maken hun afvalwater zelf te zuiveren. Dit wordt afhaken genoemd.

Als een bedrijf zijn afvalwater zelf gaat zuiveren, kan dit tot gevolg hebben dat de rioolwaterzuivering van het waterschap minder goed werkt. Het afvalwater van het bedrijf kan namelijk gunstige stoffen bevatten, die helpen bij het zuiveren van het afvalwater op de rioolwaterzuivering.

Daarnaast betekent minder afvalwater niet gelijk dat het waterschap minder kosten maakt. Als een bedrijf zijn afvalwater zelf gaat zuiveren, betekent dit dat het tarief van de zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) zal stijgen voor de huishoudens en bedrijven waarvoor Vechtstromen het afvalwater wel zuivert.

Vechtstromen kan een subsidie geven aan bedrijven om het afhaken te voorkomen. Het dagelijks bestuur heeft besloten om hier geen subsidieregeling voor vast te stellen.

Het dagelijks bestuur schat de effecten van het eventueel afhaken van een bedrijf als laag in. Het verstrekken van anti-afhaaksubsidie is daarnaast altijd als tijdelijk bedoeld.

Het dagelijks bestuur vindt het ongewenst dat er verschillende belastingtarieven zijn voor het zuiveren van afvalwater.