25 april 2024


Agendapunten

  1. Aanwijzing nieuw DB-lid verbonden partijen

1. Aanwijzing nieuw DB-lid verbonden partijen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 25 april besloten om als vertegenwoordiger in de volgende verbonden partijen aan te wijzen:

Overzicht vertegenwoordigers in verbonden partijen

Naam verbonden partij

In het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen:

Vervanger

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn))

1. G. Wolters

1. E. Hemmers

Het Waterschapshuis (HWH).

1. E. Hemmers

1. G. Wolters

Gemeenschappelijk waterschaps-laboratorium Rijn Oost (Aqualysis)

1. K. Spijkervet

W. Siebring

In de algemene vergadering van aandeelhouders

Nederlandse Waterschapsbank NV

1. G. Wolters

1. E. Hemmers

SNB (slibverwerkingsinstallatie) (NV Slibverwerking Noord Brabant)

1. K. Spijkervet

1. W. Siebring

NieuWater

1. G. Wolters

1. E. Hemmers

In de ledenvergadering

Vereniging Unie van Waterschappen

1. S. Kuks

1. W. Siebring

Vereniging werken voor waterschappen (werkgeversvereniging)

1. R. Andringa

1. S. Kuks

In de raad van toezicht

de Stichting Bodembeheer Schoonebeek

1. G. Aveskamp

W. Siebring

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft een bestuurlijk én financieel belang in een aantal organisaties. Dit zijn de zogenaamde ‘verbonden partijen’. Verbonden partijen kunnen worden aangegaan door het algemeen bestuur of door het dagelijks bestuur. Het is dan aan die besturen om vorm en inhoud te geven aan de sturing op die verbonden partij.

Door het DB zijn op 18 juli 2023 de vertegenwoordigers aangewezen. Met de benoeming op 24 april 2024 door het algemeen bestuur van Karst Spijkervet als lid van het dagelijks bestuur wordt dit aangepast.