30 januari 2024


  1. Projectplan realiseren vispasseerbaarheid Deurningerbeek
  2. Kredietaanvraag project Stieltjeskanaalsluis

1. Projectplan realiseren vispasseerbaarheid Deurningerbeek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 januari 2024 besloten:

  1. het projectplan “Realiseren vispasseerbaarheid Deurningerbeek” ongewijzigd vast te stellen.

Kernboodschap

De Deurningerbeek stroomt van Oldenzaal naar de Loolee in de provincie Overijssel. We gaan de beek vispasseerbaar maken, zodat vismigratie mogelijk wordt. Door de realisatie van dit project wordt voldaan aan de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarmee draagt het project bij aan het bestuurlijke thema ‘waterkwaliteit’. Om het vispasseerbaar maken van de Deurningerbeek juridisch mogelijk te maken, wordt er met dit besluit een projectplan Waterwet vastgesteld.

2. Kredietaanvraag project Stieltjeskanaalsluis

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 januari 2024 besloten:

  1. kennis te nemen van het additioneel benodigde budget voor het project Stieltjeskanaalsluis;
  2. het project voort te zetten door een budget van € 300.000 toe te kennen uit het verzamelbudget Inlaten en gemalen;
  3. een totaal krediet beschikbaar te stellen van € 443.000 (inclusief BTW) voor het afronden van het project

Kernboodschap

In 2009 is de Waterwet van kracht geworden. Daarin is bepaald dat er in principe maar twee waterbeheerders zijn: Rijkswaterstaat voor de rijkswateren en de waterschappen voor de regionale wateren. Dit was aanleiding om het peilbeheer van de Drentse kanalen over te dragen van de provincies naar de waterschappen.

In 2018 is het peilbeheer van de scheepvaartkanalen in Zuidoost-Drenthe, inclusief peilbeherende kunstwerken, door de provincie Drenthe overgedragen.

Waterschap Vechtstromen is hiermee beheerder geworden van drie gemalen, inclusief de bijbehorende leidingen van het Stieltjeskanaal. Een van deze gemalen omvat de vier pompen van de Stieltjeskanaalsluis. Deze pompen zijn inmiddels 36 jaar oud en dienen vervangen te worden. Hiervoor is in 2022 een project gestart.

Om het project Stieltjeskanaalsluis uit te kunnen voeren, wordt additioneel budget en krediet beschikbaar gesteld.