4 juni 2024

Gepubliceerd op 10 juni 2024

 1. Zienswijze concept PB Aqualysis
 2. Zienswijze BGW 2024 en PB 2025 GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)
 3. Maatwerk fosfaat rwzi (rioolwaterzuivering) Nijverdal mei 2024
 4. Nota Beleefbaar water (recreatie)
 5. Kredietaanvraag huisvesting energiefabriek Hengelo
 6. Startnotitie generatietoets
 7. Voortgangsrapportage PRAUT mei 2024
 8. Aanpak rwzi's KRW
 9. Invulling protocol complexe projecten KRW Waterketen
 10. Meerjarenverkenning 2025-2034
 11. Ontwerp jaarverslag 2023 en jaarrekening 2023
 12. Beheerjaarrekening 2023
 13. Eerste begrotingswijziging 2024
 14. Wijziging kwijtscheldingsverordening WVS (waterschap Vechtstromen)
 15. Verlenging nota bodembeheer Goorsche Veld
 16. Handhavingsstrategie kwaliteitsborging

1. Zienswijze concept PB Aqualysis

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Geen zienswijze concept programmabegroting 2025 Aqualysis’;
 2. het voorstel ‘Geen zienswijze concept programmabegroting 2025 Aqualysis’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen dienen de algemeen besturen en gemeenteraden van de deelnemende waterschappen en gemeenten in een gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en eventuele begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling.

In dit kader wordt de (ontwerp)begroting 2025 Aqualysis voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden. Het dagelijks bestuur adviseert geen zienswijze in te dienen. Het algemeen bestuur neemt hierover op 10 juli een besluit.

2. Zienswijze BGW 2024 en PB 2025 GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen met de ‘Zienswijzeprocedure begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GBLT’;
 2. het voorstel ‘Zienswijzeprocedure begrotingswijziging 2024 en ontwerpbegroting 2025 GBLT’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Vechtstromen heeft alle zaken rondom uitvoering van de belastingheffing overgedragen aan GBLT. Zij zorgen voor een aantal gemeenten en waterschappen dat eigenaren, inwoners en bedrijven aanslagbiljetten voor belastingen ontvangen en betalen. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt verwacht dat de algemeen besturen en gemeenteraden van de deelnemende waterschappen en gemeenten de gelegenheid krijgen om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en eventuele begrotingswijziging van, in dit geval, GBLT.

In dit kader wordt de gewijzigde begroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van GBLT voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om kennis te nemen van de (gewijzigde) begrotingen en geen zienswijzen aan te bieden. Het algemeen bestuur neemt hierover op 10 juli een besluit.

3. Maatwerk fosfaat rwzi (rioolwaterzuivering) Nijverdal mei 2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. het maatwerkbesluit voor de rwzi Nijverdal te verlengen tot 31 december 2028;
 2. de norm voor ortho-fosfaat tot 31 december 2028 te handhaven op 1,0 mg/l als voortschrijdend jaargemiddelde;
 3. de norm voor totaal-fosfor tot 31 december 2028 te verlagen van 3,5 mg/l naar 2,5 mg/l als voortschrijdend jaargemiddelde.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur van Vechtstromen heeft besloten het maatwerkbesluit voor de rwzi in Nijverdal te verlengen tot 31 december 2028. Dit is nodig omdat het lopende maatwerk voor deze zuivering op 1 juli 2024 afloopt en nog niet voldaan kan worden aan de standaardeis voor fosfaatverbindingen.

Op 13 december 2022 heeft het dagelijks bestuur voor de lozing van effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) afkomstig van de zuivering Nijverdal een tijdelijk maatwerk verleend tot 1 juli 2024. De maatregelen die ondertussen getroffen zijn, hebben een positief effect. De ontvangen concentratie fosfaat blijft echter wisselend, waardoor nog niet kan worden voldaan aan de standaard lozingsnorm voor fosfaat.

Verwacht wordt dat bij de rwzi Nijverdal eind 2027 vergaande procesoptimalisaties zijn gerealiseerd in het kader van de KRW. Op basis van het voortschrijdend jaargemiddelde kan dan per 31 december 2028 worden voldaan aan de gestelde normen.

4. Nota Beleefbaar water (recreatie)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft 4 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘nota Beleefbaar water (recreatie)’;
 2. de ‘nota Beleefbaar water (recreatie)’ door te geleiden ter besluitvorming voor het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Vechtstromen werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving door te zorgen voor veilig, voldoende en schoon water. Tegelijkertijd faciliteren wij, waar mogelijk, het recreatief medegebruik van onze wateren. Hoe het waterschap omgaat met recreatief medegebruik is opgenomen in de nota ‘Beleefbaar Water’.

De Watervisie 2050 benadrukt onze betrokkenheid bij het verrijken van de ruimtelijke kwaliteit en de leefkwaliteit. We hanteren een principe van 'ja, mits'. Daarbij wordt, recreatie gestimuleerd, mits het onze kerntaken niet ondermijnt, de harmonie met en tussen onze noabers respecteert en de natuurlijke en landschappelijke waarden niet aantast. Initiatieven voor recreatief medegebruik laten we over aan de expertise van externe partijen. Zo waarborgen we de kwaliteit van waterbeheer en de natuurlijke schoonheid van onze omgeving voor iedereen.

Het algemeen bestuur neemt op 10 juli een besluit over de nota beleefbaar water.

5. Kredietaanvraag huisvesting energiefabriek Hengelo

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen om de huisvesting bij de Energiefabriek Hengelo te realiseren met de koop van semi permanente units;
 2. voor de voorbereidings- en realisatiefase van het project Huisvesting Energiefabriek een krediet beschikbaar te stellen van € 930.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Bij de oplevering van project Energiefabriek Hengelo, is besloten om de huisvesting voor de medewerkers in eerste instantie buiten scope te houden en eerst te ervaren hoe de behoefte ten aanzien van huisvesting zich zou ontwikkelen. Uit een evaluatie in 2023 is gebleken dat de huidige huisvesting niet voldoet aan functionele en Arbo-voorwaarden. Daarnaast is vastgesteld dat de behoefte aan huisvesting achter op het terrein nodig blijft, voor een goede werking van de energiefabriek.

Er zijn verschillende scenario's verkend hoe om te gaan met de huisvestingsbehoefte. Op basis van assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) afwegingen (prestaties-kosten en risico's), gaat de voorkeur uit naar het kopen en plaatsen van units. Bijkomend voordeel is, dat het mogelijk is om op (zeer) korte termijn voor alle gebruikers moderne en passende huisvesting te realiseren die aan alle voorwaarden voldoen.

6. Startnotitie generatietoets

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Startnotitie generatietoets’;
 2. het voorstel ‘Startnotitie generatietoets’ ter besluitvorming door te geleiden naar het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen wil voorkomen dat extra kosten worden afgewenteld op toekomstige generaties. Daarom wordt de toepassing van de generatietoets uitgewerkt. Dit is een instrument bij besluitvorming en draagt bij aan het hanteren van een brede kijk op beleids-, investerings-, of besparingskeuzes. In het bestuursakkoord ‘Noaberschap verbindt’ heeft het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen vastgelegd dat het de generatietoets wil toepassen.

De Generatietoets kreeg landelijke bekendheid doordat het benoemd werd in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-IV. Het betreft echter (nog) geen standaard-toepassing of blauwdruk. De Generatietoets maakt inzichtelijk wat de effecten zijn van voorgenomen beleid voor toekomstige generaties. Dit kunnen financiële effecten zijn, effecten op de waterkwaliteit, werkgelegenheid, etc.

Er wordt een handreiking opgesteld. In deze handreiking staat beschreven hoe de generatietoets wordt uitgevoerd, wie de generatietoets uitvoert en hoe de uitkomst van de toets wordt meegenomen bij toekomstige keuzes. De methode wordt in eerste instantie getest op een proefonderwerp, voordat wordt vastgesteld hoe en in welke mate de generatietoets wordt gebruikt bij waterschap Vechtstromen.

Het algemeen bestuur neemt op 10 juli een besluit over de startnotitie Generatietoets.

7.  Voortgangsrapportage PRAUT mei 2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ’Voortgangsrapportage PRAUT-5, mei 2024’;
 2. het voorstel ‘Voortgangsrapportage PRAUT-5, mei 2024’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

In het programma PRAUT wordt de elektro- en procesautomatisering (E&PA) op de rioolwaterzuiveringen vernieuwd. Verder wordt binnen PRAUT ook de toekomstige aansturing van de waterketen en het beheer van de assets E&PA vormgegeven. Procesautomatisering zorgt voor aansturing van het waterketenproces en voor informatie voor de bedrijfsvoering over de prestaties en risico’s van de rioolwaterzuiveringen.

Met de uitvoering van PRAUT wordt meer doelmatigheid, efficiëntie en uniformiteit in de bedrijfsvoering bereikt en is waterschap Vechtstromen minder kwetsbaar in het aansturen van de waterketen en in het beheren van de assets van de elektro- en procesautomatisering.

8. Aanpak rwzi's KRW

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel ‘Voorkeursscenario verbetering rwzi’s ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water’;
 2. het voorstel ‘Voorkeursscenario verbetering rwzi’s ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het realiseren van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (afgekort KRW) is een van de speerpunten in het bestuursakkoord van het waterschap. Het bestuur hecht grote waarde aan schoon water met een rijk en karakteristiek dieren- en plantenleven. De rwzi’s zijn voor een aantal waterlopen een belangrijke bron van stikstof en fosfor, die het realiseren van de KRW in de weg staan. Daarom gaat het waterschap fors investeren in deze rwzi’s, door het huidige zuiveringsproces te verbeteren. Ook worden extra nabehandelingstechnieken ingezet om concentraties stikstof en fosfor sterk te verlagen. Het waterschap kiest voor een pakket van afgewogen maatregelen, zodat de waterkwaliteit fors verbeterd.

Het waterschap is verplicht om het maximale te doen om de KRW-doelen te halen. Door te besluiten voor de zogenoemde ‘afgewogen aanpak’ met realiseerbare doelen voor de waterkwaliteit, wordt hieraan invulling gegeven. Deze aanpak geeft balans tussen uit te voeren maatregelen en technieken enerzijds en de hoogte van investerings- en exploitatiekosten anderzijds.

Het algemeen bestuur neemt op 10 juli een besluit over de voorkeurscenario’s voor de KRW-aanpak van rwzi’s.

9. Invulling protocol complexe projecten KRW Waterketen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel ‘Informeren AB over voortgang KRW-doelbereik en invulling Protocol complexe projecten voor KRW Waterketen’;
 2. het voorstel ’Informeren AB over voortgang KRW-doelbereik en invulling Protocol complexe projecten voor KRW Waterketen’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het realiseren van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (afgekort KRW) is een van de speerpunten in het bestuursakkoord van het waterschap. De rwzi’s zijn voor een aantal waterlopen een belangrijke bron van stikstof en fosfor, die het realiseren van de KRW in de weg staan. Daarom gaat het waterschap fors investeren in deze rwzi’s door het huidige zuiveringsproces te verbeteren. Ook worden extra nabehandelingstechnieken ingezet om concentraties stikstof en fosfor sterk te verlagen.
Bij een dermate complex project op acht rwzi’s, is het belangrijk dat het algemeen bestuur goed wordt betrokken bij de voortgang. Daarom wordt voorgesteld om het aan te merken als complex project in het kader van het ‘Protocol complexe projecten’.

In het ‘Protocol complexe projecten’ zijn in 2021 met het algemeen bestuur afspraken gemaakt over het soort projecten dat hiervoor in aanmerking komt en hoe bestuurlijk wordt omgegaan met dergelijke projecten.

Werken volgens het Protocol, stelt de organisatie in staat om het algemeen bestuur meer te betrekken bij de voortgang van complexe activiteiten van het waterschap. Op verzoek van de commissie Financiën en Beleidsuitvoering, is vastgelegd op welke wijze het algemeen bestuur wordt betrokken bij het programma KRW Waterketen, dat als ‘complexe activiteit’ is aangewezen. Een van de afspraken is dat het project twee keer per jaar geagendeerd wordt binnen het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur neemt op 10 juli een besluit over het ‘Protocol complexe projecten’ met betrekking tot de KRW-aanpak van de rwzi’s.

10. Meerjarenverkenning 2025-2034

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Meerjarenverkenning 2025-2034’;
 2. het voorstel 'Meerjarenverkenning 2025-2034' door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

De Meerjarenverkenning (MJV) 2025-2034 is opgesteld in een tijd waarin de wereld continu in beweging is. Bij het opstellen van het bestuursakkoord ‘Noaberschap verbindt’ is nadrukkelijk gekeken naar externe ontwikkelingen. Ook na de vaststelling van het bestuursakkoord hebben zich nieuwe, externe ontwikkelingen voorgedaan. Zicht op rustiger (politiek) vaarwater is er nog niet.

Voor de MJV 2025-2034 is voor ieder doel uit het Doelen en Inspanningen Netwerk (DIN) verkend of er, sinds het vaststellen van het bestuursakkoord, reden is om te komen tot aanpassingen van het bestuursakkoord. Het akkoord op hoofdlijnen ‘Hoop, lef en trots’, zoals recent gepresenteerd door de PVV, VVD, NSC en BBB heeft ook raakvlakken met de MJV van Vechtstromen. Op een aantal onderwerpen lijken de lijnen af te wijken ten opzichte van het huidige bestuursakkoord van Vechtstromen en diverse landelijke en Europese wet- en regelgeving. Nadere uitwerking van het akkoord moet nog plaatsvinden, daarna zal meer duidelijkheid komen over de invloed van het nieuwe akkoord op het werk en de ambities van het waterschap. We kiezen ervoor om, in lijn met de uitkomsten van de omgevingsanalyse, vast te houden aan de uitgangspunten en ambities zoals opgenomen in het bestuursakkoord ‘Noaberschap Verbindt’.

Dat de wereld niet stilstaat, merken we ook binnen het waterschap. Als waterschap krijgen we te maken met wet- en regelgeving die meer van ons vraagt en er wordt meer verwacht bij de uitoefening van onze taken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan digitale veiligheid, de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Stedelijk Afvalwater en de duurzaamheidsdoelen die steeds meer een verplichtend karakter krijgen. Dit vertaalt zich terug in de kosten die wij als waterschap moeten maken. In voorgaande jaren zijn de belastingtarieven van het waterschap vooral relatief fors gestegen door ontwikkelingen in inflatie. Nu zien we nog steeds een stijging van de gemiddelde lastendruk van 10% voor 2025, echter komt dit vooral door kostenontwikkelingen door toenemende opgaven en het beter in beeld krijgen van bestaande opgaven.

We willen graag invulling geven aan deze opgaven, samen met de ambities, zoals opgenomen in het bestuursakkoord. In deze MJV zijn de benodigde voorbereidingen getroffen om invulling te kunnen geven aan dit bestuursakkoord. De komende periode gaan we gebruiken om beleid voor te bereiden zodat er, waar nodig, keuzes kunnen worden gemaakt over bijvoorbeeld ambitieniveaus. Vervolgens gaan we over tot concrete uitvoering van het bestuursakkoord.

Tot slot is de MJV een belangrijk kader voor de in het najaar op te stellen begroting 2025-2029. De begroting wordt verder vormgegeven op basis van de keuzes, zoals ze in deze MJV zijn voorgelegd en gemaakt.

Het algemeen bestuur neemt op 10 juli een besluit over de MJV.

11. Ontwerp jaarverslag 2023 en jaarrekening 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. het ontwerp jaarverslag 2023 inclusief de jaarrekening 2023 goed te keuren, waarmee tevens decharge wordt verleend aan het DT voor het in 2023 gevoerde beheer;
 2. Aan het AB voor te stellen het resultaat van de jaarrekening 2023 van € 4.075.000 als volgt te bestemmen:
 1. € 194.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve  ‘Innovatie’ (‘Innovatiefonds’);
 2. € 236.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) in verband met een onderbesteding op de budgetten voor het bestemmingsreserve Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) (medewerkers houden 5 jaar recht op dit budget);
 3. € 585.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ‘Overlopende verplichtingen’ (in verband met nog niet bestede gelden binnen programma 1 en 3), bestaande uit:
 • € 150.000 voor de uitwerking van beleid Waterbeheerplan;
 • € 125.000 voor het impulsbudget ‘Diversiteit’;
 • € 110.000 voor de implementatie van het nieuwe e-HRM pakket;
 • € 140.000 voor de implementatie van het nieuwe zaaksysteem;
 • € 60.000 voor het onderzoek ‘Versneld van het gas af’.
 1. € 1.000.000 toevoegen aan de bestemmingsreserve ‘Amoveren assets’;
 2. € 1.477.500 toevoegen aan de bestemmingsreserve ‘Tariefegalisatie watersysteembeheer;
 3. € 970.500 toevoegen aan de bestemmingsreserve ‘Tariefegalisatie zuiveringsbeheer’;
 4. het jaarverslag 2023 inclusief de jaarrekening 2023 en de voorstellen tot bestemming van het rekeningresultaat 2023 ter vaststelling aan het algemeen bestuur voor te leggen;
 5. in te stemmen met het hierna volgende voorstel voor het algemeen bestuur 'Ontwerp jaarverslag 2023 en jaarrekening 2023’;
 6. het voorstel ‘Ontwerp-jaarverslag 2023’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur;
 7. kennis te nemen van het verslag van bevindingen 2023 van de accountant en de voorgenomen goedkeurende controleverklaring over getrouwheid van de jaarrekening;
 8. het verslag van bevindingen 2023 van de accountant met betrekking tot getrouwheid aanbieden aan de AB controlecommissie voor bespreking op 19 juni 2024;
 9. de uitgaande AB-brief, waarin het jaarverslag en het rapport van bevindingen aan het algemeen bestuur wordt aangeboden vaststellen en versturen aan respectievelijk het algemeen bestuur en de AB-controlecommissie.

Kernboodschap

Het jaar 2023 was veelbewogen voor het waterschap. Lokaal startte het jaar met wateroverlast. In de maanden mei en juni volgden periodes van droogte en het jaar eindigde met fors hoog water. Het hoge water heeft veel flexibiliteit en inzet van de organisatie gevraagd, maar heeft vanuit de maatschappij ook veel waardering voor het werk van de waterschappen opgeleverd.

Ook bestuurlijk gezien hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan. Begin 2023 hebben de waterschapsverkiezingen plaatsgevonden, waarna zo’n 70% van het algemeen bestuur is vervangen door nieuwe bestuurders. Ook het dagelijks bestuur kende in 2023 een volledige wisseling met nieuwe bestuurders.

Met het unaniem vastgestelde bestuursakkoord ‘Noaberschap verbindt’ heeft het nieuwe bestuur de richtingen uitgezet voor de nieuwe bestuursperiode. De ingezette lijn uit de Watervisie 2050 wordt doorgezet, waarbij met name vernieuwing wordt gezocht in de wijze waarop we doelen bereiken. Het bestuur wil meer dan voorheen mét de inwoner, mét de ondernemer, mét de agrariër en mét het gebied samenwerken.

Het jaarverslag geeft weer hoe het jaar 2023 is verlopen, zowel inhoudelijk als financieel. Inhoudelijk spiegelt het jaarverslag aan de doelen die zijn vastgesteld in de programmabegroting 2023-2026. De begroting van 2023 bedroeg in totaal zo’n € 170 miljoen. Daarnaast is ruim € 43 miljoen geïnvesteerd in onder meer renovatie en vervanging van zuiveringsinstallaties, persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), kunstwerken, beschoeiingen en het baggeren van beken en vijvers. Het waterschap heeft ook geïnvesteerd in samenwerking met partners in de Kaderrichtlijn Water, in klimaatadaptatie, het Zoetwaterprogramma Oost Nederland (ZON), Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)), Natura 2000/PAS, stedelijk water en versnelling van de energietransitie.

De jaarrekening 2023 laat een positief resultaat zien van € 4,1 miljoen. Het resultaat over 2023 is – op hoofdlijnen – te verklaren door voordelen bij verbonden partijen (€ 1,4 miljoen), lagere onderhoudskosten (€ 1,0 miljoen), voordelen op belastingen (€ 0,9 miljoen) en voordelen op, voornamelijk overige, personele kosten (€ 0,8 miljoen). Daarnaast komen in de jaarrekening ook nadelen naar voren, bijvoorbeeld door toevoegingen aan (nieuwe) voorzieningen (€ 0,5 miljoen). De realisatie van de investeringen is ten opzichte van de bijgestelde begroting met € 0,9 miljoen hoger uitgekomen dan de prognose.

De accountant is voornemens voor het jaarverslag/jaarrekening 2023 een goedkeurende verklaring af te geven voor getrouwheid. De werkzaamheden van de accountant met betrekking tot rechtmatigheid zijn nog niet afgerond. De planning is dat deze controle is afgerond voor bespreking van de AB controlecommissie met de accountant over de accountantscontrole en het van het verslag van bevindingen. De controlecommissie zal het AB advies geven over het verslag van bevindingen en het standpunt van het DB. (Betreft stand van zaken d.d. 31 mei 2024. Na behandeling in de commissie wordt het voorstel waar nodig nog aangevuld t.b.v. aanlevering AB d.d. 10 juli 2024.)

Het jaarverslag en de jaarrekening 2023 zal van 26 juni tot en met 9 juli 2024 ter inzage liggen. Het jaarverslag en de jaarrekening wordt ter besluitvorming aangeboden aan het algemeen bestuur voor de vergadering van 10 juli 2024.

12. Beheerjaarrekening 2023

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. onder voorbehoud van vaststelling door het algemeen bestuur van de jaarrekening 2023 op 10 juli 2023; in te stemmen met de beheerjaarrekening 2023;
 2. een bedrag ad € 2.398.848 aan niet uitgeputte kredieten in te trekken.

Kernboodschap

Het jaarverslag, inclusief jaarrekening, wordt op 10 juli 2024 behandeld door het algemeen bestuur van het waterschap. Daarnaast wordt jaarlijks een beheerjaarrekening vastgesteld door het dagelijks bestuur. Deze beheerjaarrekening bevat meer detailinformatie ten opzichte van het jaarverslag dat door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

Dit onderscheid is gemaakt vanuit de filosofie dat het algemeen bestuur bestuurt op hoofdlijnen. Daarnaast wordt in de wetgeving dit onderscheid gemaakt in informatievoorziening. Hetzelfde onderscheid wordt gemaakt bij het opstellen van de programmabegroting (de ‘beheerbegroting’).

13. Eerste begrotingswijziging 2024

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Eerste begrotingswijziging 2024’;
 2. het voorstel ‘Eerste begrotingswijziging 2024’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur;
 3. de eerste begrotingswijziging 2024 naar kosten- en opbrengstensoorten vast te stellen (volgens bijlage 1: DB-Besluit). Dit onder de voorwaarde dat het algemeen bestuur op 10 juli 2024 de eerste begrotingswijziging 2024 per programma en inzet reserves ongewijzigd vaststelt.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt de lopende begroting in principe twee keer bijgesteld. Met de voorgestelde begrotingswijziging wordt voor de eerste keer een bijstelling gedaan op de begroting 2024. Met de vaststelling van de begrotingswijziging lopen de budgetten en de investeringsplanning weer in pas met de verwachte bestedingen op basis van de huidige inzichten over 2024. De tweede begrotingswijziging vindt plaats bij het bestuurlijk voortgangsrapport. Deze wordt in november 2024 behandeld in het algemeen bestuur.

De begrotingswijziging is gebaseerd op de uitkomsten van de analyse van de jaarrekening 2023,  besprekingen over de inhoudelijke voortgang van de budgetten over het jaar 2024 en analyses ten behoeve van de MJV 2025-2034. In de begrotingswijziging 2024 worden alle mutaties alleen voor het boekjaar 2024 verwerkt. De structurele effecten van de ontwikkelingen worden betrokken bij het gesprek over de MJV 2025. De verwerking van alle analyses en de daaruit volgende mutaties hebben per saldo een nadelig effect van € 2,25 miljoen.

Een groot deel van het nadelige effect is te herleiden naar autonome ontwikkelingen. Ontwikkelingen waarbij het niet of nauwelijks mogelijk is om keuzes te maken in hoeverre het waterschap aan deze ontwikkelingen moet voldoen. Dit gaat om een bedrag van bijna € 1,8 miljoen. Omvangrijke autonome ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld herstelkosten die zijn gemaakt als gevolg van de hoogwatersituatie eind 2023, begin 2024 (€ 0,5 miljoen) en extra kosten voor het inrichten van grensmeetpunten (€ 0,5 miljoen). We zien echter ook aanvullende kosten om te voldoen aan wettelijke eisen rondom Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) (€ 0,4 miljoen) en extra kosten om het opstellen (en uitvoeren) van een plan van aanpak om het afgesproken volwassenheidsniveau voor de Baseline Informatiebeveiliging overheid te behalen (€ 0,4 miljoen). Daarnaast is een effect te zien van € 0,2 miljoen op de kapitaallasten. Hiervoor geldt dat dit effecten zijn van keuzes die in het verleden zijn gemaakt en gebaseerd zijn op de voortgang van investeringsprojecten uit het verleden. Tot slot wordt voor een bedrag van bijna € 0,3 miljoen aan beleidskeuzes voorgelegd in deze eerste begrotingswijziging. Het doel van deze beleidskeuzes is voornamelijk om invulling te geven aan, of de voorbereidingen daarvoor te starten, diverse zaken binnen het bestuursakkoord. Binnen de categorie ‘beleidskeuzes’ is keuzeruimte aanwezig om zaken wel of geen doorgang te laten vinden.

Naast mutaties op de kosten, worden ook aanvullende inkomsten verwerkt. Bijvoorbeeld een voordeel op de belastinginkomsten van € 0,9 miljoen als gevolg van sterkere stijging van WOZ-waarden, meer ontvangst van vervuilingseenheden, lagere lasten voor de kwijtscheldingen en verwachte extra inkomsten over voorgaande jaren. Daarnaast wordt voor € 2,7 miljoen aan extra dividendinkomsten verwerkt van de Nederlandse Waterschapsbank en € 0,5 miljoen extra dividend vanuit Nieuwater. Deze voordelige resultaten worden rechtstreeks aan diverse reserves toegevoegd.

Tot slot vindt een wijzing plaats van de investeringsjaarschijf voor 2024 van € 64,4 miljoen naar € 58,2 miljoen. De verlaging van € 6,2 miljoen heeft voornamelijk te maken met het later starten van projecten in 2024 waardoor de ramingen voor komende jaarschijven daarop zijn aangepast, doordat projecten goedkoper zijn uitgevallen. Bij een aantal projecten zien we ook hogere kosten. Het gesprek over het totale investeringskader over de gehele periode 2023-2029, vindt plaats bij de MJV 2025-2034. Om kredietverstrekking door het dagelijks bestuur mogelijk te maken, is het gewenst dat het algemeen bestuur de gewijzigde jaarschijf vaststelt. Het algemeen bestuur neemt hierover op 10 juli een besluit.

14. Wijziging kwijtscheldingsverordening WVS (waterschap Vechtstromen)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘Verruiming kwijtscheldingsmogelijkheden waterschapsbelasting zelfstandigen en netto-kostenkinderopvang’;
 2. het voorstel ‘Verruiming kwijtscheldingsmogelijkheden waterschapsbelasting zelfstandigen en netto-kostenkinderopvang’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen vindt het belangrijk om oog te hebben voor inwoners van zijn gebied met beperkte financiële middelen. Naast de kwijtscheldingen die al bestaan, is het met dit voorstel ook mogelijk voor (kleine) ondernemers om een beroep te doen op kwijtschelding voor de privé belastingen. Daarnaast worden met dit voorstel de netto-kosten voor de kinderopvang meegenomen bij het bepalen van het besteedbaar inkomen. Hierdoor komen gezinnen eerder in aanmerking voor kwijtschelding.

15. Verlenging nota bodembeheer Goorsche Veld

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. in te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur ‘verlenging nota bodembeheer Goorsche Veld’;
 2. het voorstel ‘verlenging nota bodembeheer Goorsche Veld’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Het Rutbekerveld is een zandwinplas gelegen tussen Enschede en Haaksbergen. In het oostelijk deel van de plas wordt nog actief zand gewonnen. In het zuidwestelijke deel is initiatiefnemer K3Delta b.v. met VOF Zandwinning Rutbekerveld (Roelofs Zandwinning) (hierna: initiatiefnemer) bijna tien jaar bezig de bestaande plas ondieper te maken. Hiermee wordt versterking van de landschap- en natuurontwikkeling beoogd. Dit deel van de plas wordt het Goorsche Veld genoemd. Tijdens de hele periode is de waterkwaliteit gemonitord. Hieruit blijkt dat er geen negatieve invloed is op de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit.

Om de verondieping mogelijk te maken is in 2013 de nota Bodembeheer Rutbekerveld (verondiepen Goorsche Veld) door het algemeen bestuur vastgesteld en het daarbij behorende inrichtingsplan.

De nota Bodembeheer Rutbekerveld heeft een looptijd van tien jaar vanaf het moment dat de verondieping daadwerkelijk is gestart. Deze termijn loopt af in oktober 2024. De initiatiefnemer heeft verzocht om verlenging van de nota Bodembeheer, omdat de werkzaamheden niet binnen de termijn van 10 jaar worden gerealiseerd.

Het waterschap heeft als bevoegd gezag de verplichting om een herziening te overwegen en de bevoegdheid om de nota Bodembeheer vast te stellen. Het algemeen bestuur neemt hierover op 10 juli een besluit.

16. Handhavingsstrategie kwaliteitsborging

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni 2024 besloten:

 1. de handhavingsstrategie “Toezicht en Handhaving onder de Omgevingswet” vast te stellen, gericht op het ondersteunen van de uniformiteit in het taakveld handhaving met als belangrijkste kaders:
  1. de wijze waarop toezicht en handhaving een bijdrage levert aan de doelstellingen van het waterschap;
  2. het vertrekpunt soepel waar het kan en gepaste actie waar nodig;
  3. de wijze waarop de risico-inventarisatie en prioritering uitgevoerd wordt om te komen tot een programmering van de handhavingstaken;
  4. de wijze waarop de toezichtstrategie wordt ingezet om inzicht te geven wat wel en niet is toegestaan en voor het bepalen van de uiteindelijke handhavingsactie;
  5. op welke wijze de toezichthouders in verbinding staan en samenwerken met andere partners;
 2. de huidige Nota Integraal Watertoezicht 2016 in te trekken;
 3. de handhavingsstrategie ter kennisname toe te zenden aan het algemeen bestuur;
 4. kennis te nemen van de geldende nota Kwalitatieve borging VTH-taken en deze ter kennisname toezenden aan het algemeen bestuur;
 5. het algemeen bestuur te adviseren in te stemmen met de uitbreiding van de formatie VTH met 8 fte;
 6. de middelen benodigd voor de dekking van de kosten verbonden aan de formatie-uitbreiding mee te nemen in de eerste begrotingswijziging 2024.

Kernboodschap

De huidige Nota Integraal Watertoezicht 2016 voldoet met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, 1 januari 2024, niet meer aan het nieuwe Omgevingsbesluit. Om die reden is een nieuwe handhavingsstrategie “Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet” opgesteld. De huidige Nota Integraal Watertoezicht 2016 komt hiermee te vervallen en wordt ingetrokken.

De nieuwe handhavingsstrategie sluit aan bij de kernwaarden uit het bestuursakkoord.
Normstelling op basis van vertrouwen en oplossingsgerichte handhaving is hierbij het uitgangspunt. Onze insteek is om heldere richtlijnen voor de uitvoering mee te geven passend bij onze kernwaarden. Wij treden adviserend op waar dit kan en handhaven waar het moet.

Het nieuwe vergunningenbeleid wordt in het vierde kwartaal 2024 ter vaststelling aangeboden aan het dagelijks bestuur. We bieden de huidige nota Kwalitatieve borging VTH-taken aan voor inzicht in de huidige taakstelling.

De huidige formatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is ontoereikend om, zowel nu als in de toekomst, op een robuuste en volhoudbare manier invulling te geven aan de wettelijke en groeiende opgave van het taakveld VTH en hierbij te investeren in preventieve maatregelen en goed contact met onze omgeving.  Om die reden is in de Meerjarenverkenning 2025-2034 (MJV) een formatievraag opgenomen. Het algemeen bestuur neemt op 10 juli een besluit over de handhavingsstrategie.