5 maart 2024


Agendapunten

 1. Zienswijze ontwerpbegroting 2025 gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (hWh)
 2. Instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
 3. Planschadeovereenkomst gemeente Tubbergen in kader van project Nieuwbouw rwzi (rioolwaterzuivering) Tubbergen
 4. Projectplan Waterwet Loodiep / Hoogehaar
 5. Maatwerkbesluit rwzi Hengelo
 6. Kredietaanvraag Groeifonds Medicijnrestenverwijdering
 7. Kredietaanvraag project Herstel dak slibgistingstanks rwzi Emmen
 8. Kredietaanvraag Groeifonds Datagestuurd zuiveren
 9. Voortgang Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
 10. Aanwijzen plaatsvervangend voorzitters
 11. Aanwijzen plaatsvervangers secretaris
 12. Doeltreffendheidsonderzoek Beleidslijn Bronaanpak (aanpak die gericht is op het voorkomen van emissies)

1. Zienswijze ontwerpbegroting 2025 gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (hWh)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 maart 2024 besloten:

 1. geen voorlopige zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis, onder voorbehoud van besluitvorming door het algemeen bestuur van Vechtstromen op 24 april 2024;
 2. het voorstel ‘Zienswijze ontwerpbegroting 2025 gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis’ door te geleiden ter besluitvorming door het algemeen bestuur.

Kernboodschap

Op grond van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen, dienen de algemeen besturen van de deelnemende waterschappen in een gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid te worden gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting en eventuele begrotingswijziging van de gemeenschappelijke regeling.

In dit kader wordt de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis voor een zienswijze aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen aangeboden, voor zover het de instandhoudingskosten betreft. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur voor om: kennis te nemen van de ontwerpbegroting en geen zienswijze aan te bieden.

2. Instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 maart 2024 besloten:

 1. kennis te nemen van de verleende toestemming voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis;
 2. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis:
 3. in de gemeenschappelijke regeling wordt geen gemeenschappelijke adviescommissie van gemeenteraadsleden en leden van het algemeen bestuur van het waterschap ingesteld;
 4. de algemene besturen van de waterschappen krijgen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen bij het vaststellen of wijzigen van de bijdrageverordening of het dienstverleningshandvest;
 5. ingezetenen van de waterschappen en belanghebbenden worden bij besluit van het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid betrokken;
 6. in de gemeenschappelijke regeling wordt invulling gegeven aan de actieve informatieplicht door op te nemen dat het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter van Het Waterschapshuis gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen aan de algemene besturen van de waterschappen geeft die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taken;
 7. in de gemeenschappelijke regeling zijn de voorwaarden en financiële gevolgen bij een eventuele uittreding van een deelnemer in Het Waterschapshuis vastgelegd;
 8. in verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt artikel 35, lid 2, geschrapt.

Kernboodschap

Het Waterschapshuis is het expertinstituut en serviceorganisatie van de waterschappen op het gebied van kennis over opzet, regie- en uitvoeringsorganisatie met als doel het realiseren van renderende samenwerking op het gebied van informatie- en bedrijfsprocessen tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector.

Het Waterschapshuis is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling van de dagelijks besturen van alle (21) waterschappen, waarin zij formeel samenwerken en de organisatie Het Waterschapshuis hebben opgericht.

Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De wijzigen houden in dat de algemene besturen van waterschappen meer sturingsmogelijkheden krijgen richting een gemeenschappelijke regeling.

Sommige wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht geworden. Over andere wijzigingen mogen de algemene besturen van de waterschappen aangeven of, en zo ja, op welke wijze zij gebruik willen maken van de nieuwe sturingsmogelijkheden.

Het bestuur van Het Waterschapshuis heeft namens de deelnemers in Het Waterschapshuis een voorstel gedaan tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. Het algemeen bestuur van Vechtstromen was het eens met dit voorstel en heeft het dagelijks bestuur van Vechtstromen toestemming gegeven om de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis te wijzigen. Het dagelijks bestuur heeft nu het besluit genomen om de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis te wijzigen.

3. Planschadeovereenkomst gemeente Tubbergen in kader van project Nieuwbouw rwzi (rioolwaterzuivering) Tubbergen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 maart 2024 besloten:

 1. in het kader van de uitvoering van het project Nieuwbouw rwzi Tubbergen, een planschadeovereenkomst met de gemeente Tubbergen aan te gaan.

Kernboodschap

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Tubbergen is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen voor het lozen van gezuiverd afvalwater. Daarom wordt deze zuivering volledig vervangen door een nieuwe zuivering die werkt volgens Nereda® technologie.

Om de gewenste waterkwaliteit te bereiken, wordt het gezuiverde afvalwater nabehandeld met een doekenfilter. De doeken filteren de resterende zwevende delen uit het gezuiverde afvalwater. Het water voldoet dan aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarna het de naastgelegen Markgraven instroomt.   
  
De KRW is de belangrijkste Europese richtlijn als het gaat over de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater. Al het water in Nederland moet eind 2027 een goed leefgebied zijn voor de planten en dieren die er thuishoren. Onze 23 rioolwaterzuiveringen spelen een belangrijke rol bij het behalen van de doelen uit de KRW. Hier maken wij het rioolwater in ons gebied schoon. Dat gezuiverde afvalwater komt vervolgens in beken en sloten terecht en moet volgens de KRW aan bepaalde normen voldoen. Die halen we nu nog niet altijd. Op negen zuiveringen zijn daarom nog aanpassingen nodig, waaronder de zuivering in Tubbergen.

Voor de vergunningprocedure moet een planschadeovereenkomst gesloten worden met de gemeente Tubbergen.

4. Projectplan Waterwet Loodiep / Hoogehaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 maart 2024 besloten:

 1. het projectplan ‘Realiseren vispassage en moerassige oever stuw Hoogehaar’ ongewijzigd vast te stellen.

Kernboodschap

Vechtstromen gaat het Loodiep passeerbaar maken voor vissen, zodat vismigratie mogelijk wordt. Het Loodiep stroomt van Zwinderen (Geeserstroom) naar Coevorden in de provincie Drenthe. Er worden vijf vispassages aangelegd en op verschillende plekken moerassige glooiende oevers gemaakt, om te voldoen aan eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarmee draagt het project bij aan het bestuurlijke thema ‘waterkwaliteit’. Om het vispasseerbaar maken van het Loodiep bij stuw Hoogehaar juridisch mogelijk te maken, wordt er met dit besluit een projectplan Waterwet vastgesteld.

5. Maatwerkbesluit rwzi Hengelo

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 maart 2024 besloten:

 1. het maatwerkbesluit voor de rwzi Hengelo te verlengen tot 1 maart 2026;
 2. de norm voor ammonium tot 1 maart 2026 te handhaven op 2 mg/l (zomer) en 4 mg/l (winter);
 3. de norm voor totaal stikstof tot 1 maart 2026 te verlagen van 15 mg/l naar 12 mg/l.

Kernboodschap

Op 1 maart 2024 loopt het maatwerk voor de zuivering Hengelo af. Met een maatwerk kan het bevoegd gezag in individuele gevallen afwijken of aanvullen van algemene regels voor activiteiten. De gerealiseerde beluchtingsinstallatie functioneert niet goed, waardoor op die datum de gestelde norm voor totaal stikstof nog niet kan worden behaald. Verwacht wordt dat in maart 2025 alle maatregelen afdoende zijn doorgevoerd en dat op basis van het voortschrijdend jaargemiddelde per 1 maart 2026 kan worden voldaan aan de gestelde normen. Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten het maatwerkbesluit voor de zuivering in Hengelo te verlengen tot 1 maart 2026.

6. Kredietaanvraag Groeifonds Medicijnrestenverwijdering

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 maart 2024 besloten:

 1. voor de voorbereiding van het project Groeifonds Medicijnrestenverwijdering een krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

In het oppervlaktewater van Oost-Nederland is sprake van een hoge concentratie microverontreinigingen en medicijnresten. Microverontreinigingen worden in de huidige zuiveringsprocessen van rioolwaterzuiveringen deels verwijderd, maar vormen desondanks een aantoonbare belasting voor het leven in het oppervlaktewater.

Het doel van het project microverontreinigingen en medicijnrestenverwijdering, is het verlagen van de concentratie van organische microverontreinigingen en dan specifiek medicijnresten in gezuiverd afvalwater (effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater)). Hiermee wordt voorgesorteerd op de toekomstige eisen voor medicijnresten in het effluent van rioolwaterzuiveringen. Het project focust zich hierbij op membraantechnieken.

In oktober 2023 is een definitieve subsidieaanvraag met diverse projecten onder de titel Groeiplan Watertechnologie ingediend bij het Nationaal Groeifonds (NGF), inclusief het project Groeifonds Medicijnrestenverwijdering.

7. Kredietaanvraag project Herstel dak slibgistingstanks rwzi Emmen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 maart 2024 besloten:

 1. voor de uitvoeringsfase van het project Herstel dak slibgistingstank rwzi Emmen een krediet beschikbaar te stellen van € 999.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Het slib dat overblijft na het zuiveringsproces van afvalwater op een rioolwaterzuivering, wordt vergist in een slibgistingstank. Op onze zuivering in Emmen hebben we twee slibgistingstanks die daarvoor zorgen. Na inspectie is gebleken dat de daken van deze twee gistingstanks niet volledig dicht zijn. Hierdoor voldoen ze op dit moment niet aan de Europese richtlijnen.

Het project ‘Herstel dak slibgistingstanks rwzi Emmen’ heeft als doel de twee bestaande slibgistingstanks dicht te maken. Na uitvoering van de herstelwerkzaamheden voldoen beide tanks aan de eisen die gesteld worden vanuit de Arbocatalogus Explosieveiligheid 2018.

8. Kredietaanvraag Groeifonds Datagestuurd zuiveren

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 maart 2024 besloten:

 1. voor de voorbereiding van het project Groeifonds Datagestuurd zuiveren een krediet beschikbaar te stellen van € 800.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

De prestaties van de huidige rioolwaterzuiveringen kunnen verbeteren door de informatie uit de gehele waterketen te optimaliseren ten behoeve van het zuiveringsproces en deze informatie te verwerken tot betrouwbare stuursignalen. Hierdoor is de vraag ontstaan naar meer datagestuurde ondersteuning van de processen en de procesvoering.

In oktober 2023 is een definitieve subsidieaanvraag met diverse projecten onder de titel Groeiplan Watertechnologie ingediend bij het Nationaal Groeifonds, waaronder het project Groeifonds Datagestuurd zuiveren.

Het doel van het project, waarvan de oplevering gepland staat in 2028, is het verbeteren van de waterkwaliteit met behulp van smart sensoring, realtime processimulatie en beslisondersteuning om zo te komen tot een optimale balans van waterkwaliteit, kosten en risico’s. Dit noemen we een data-gestuurde waterketentechnologie. Omdat dit project deels gesubsidieerd gaat worden en de verwachting is dat de genoemde technologie de toekomst is, zijn wij bereid vooruit te lopen op deze ontwikkelingen.

9. Voortgang Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 maart 2024 besloten:

 1. de beoordelingssystematiek en analyse voor de Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) stresstesten, zoals uitgewerkt in de notitie Aandachtslocaties uit de stresstesten analyse DPRA, vast te stellen en deze te gebruiken voor het beoordelen van DPRA knelpunten;
 2. de nadere beoordeling van resterende DPRA knelpunten uit te werken in het programma watersysteem en het grootschalig onderhoud voor kunstwerken en leggerwaterlopen;
 3. deze nadere beoordeling uit te voeren op basis van de volgende aanvullende criteria: a. (veiligheids)risico’s, b. juridische verantwoordelijkheid, c. aanvullend belang en d. haalbaarheid;
 4. het algemeen bestuur per brief te informeren over de voortgang DPRA.

Kernboodschap

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een plan van de Nederlandse overheden om wateroverlast, hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad), overstromingen, droogte en de gevolgen van overstromingen te beperken. Dit plan ging in 2018 van start. Het doel van het plan is dat Nederland in 2050 klimaatrobuust is ingericht. Gemeenten, provincies en waterschappen werken samen in werkregio’s om invulling te geven aan deze ambitie.

Vechtstromen werkt samen met andere overheden in het Samenwerkingsverband Noordelijk Vechtstromen en het Twents Waternet. Via deze werkregio’s zijn in de periode 2019–2022 stresstesten uitgevoerd en risicodialogen gevoerd. De aandachtspunten die hieruit naar voren kwamen, zijn door gemeenten respectievelijk het waterschap opgepakt, afhankelijk van wie voor deze aandachtspunten verantwoordelijk is.

Uit de stresstest (onderzoek naar de mate waarin een gebied is voorbereid op de klimaatontwikkeling) zijn 45 knelpunten afgeleid die rechtstreeks te maken hebben met de kunstwerken en leggerwaterlopen van Vechtstromen. Voor 25 daarvan is een oplossing gevonden en doorgevoerd, in uitvoering of ingepland.

Voor 20 knelpunten is nog een nadere oriëntatie nodig in de vorm van een risicobeoordeling en haalbaarheidstoets. Bijvoorbeeld omdat voor het doorgronden van het probleem een analyse in een groter gebied moeten plaatsvinden. Of omdat er nog een grote bandbreedte is in de oplossingsrichtingen waarvoor nadere verkenning nodig is om een keuze te kunnen maken.

10. Aanwijzen plaatsvervangend voorzitters

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 maart 2024 besloten:

 1. de leden van het dagelijks bestuur in de volgende volgorde aan te wijzen als plaatsvervangend voorzitter:
 • de heer W.A. Siebring;
 • mevrouw E. Hemmers;
 • de heer G.H.J. Aveskamp;
 • de heer G Wolters.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de plaatsvervangers van de voorzitter van het waterschap aangewezen voor het geval hij zijn ambt niet kan uitoefenen. Hierdoor heeft het waterschap altijd een plaatsvervanger voor de voorzitter. De leden van het dagelijks bestuur zijn allen als plaatsvervanger aangewezen in een vooraf bepaalde volgorde.

11. Aanwijzen plaatsvervangers secretaris

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 maart 2024 besloten:

 1. de leden van het directieteam in de volgende volgorde aan te wijzen als plaatsvervanger van de secretaris:
 • mevrouw M. Koekoek;
 • de heer N. Konings.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de plaatsvervangers van de secretaris van het waterschap aangewezen voor het geval hij zijn ambt niet kan uitoefenen. Hierdoor heeft het waterschap altijd een plaatsvervanger voor de secretaris. De leden van het directieteam zijn allen als plaatsvervanger aangewezen in een vooraf bepaalde volgorde.

12. Doeltreffendheidsonderzoek Beleidslijn Bronaanpak (aanpak die gericht is op het voorkomen van emissies)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 5 maart 2024 besloten:

 1. in te stemmen met de antwoorden op de vragen en de verwerking van de suggesties vanuit de PEILdag op 7 februari 2024 in de definitieve opdracht;
 2. de definitieve opdracht voor het Doeltreffendheidsonderzoek naar de Beleidslijn Bronaanpak vast te stellen;
 3. het algemeen bestuur middels een brief over het besluit van het dagelijks bestuur te informeren.

Kernboodschap

In opdracht van het dagelijks bestuur worden doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken in de organisatie uitgevoerd. In deze onderzoeken, een wettelijke verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur volgens art. 109a van de Waterschapswet, wordt de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid onderzocht. Deze onderzoeken dragen daarnaast bij aan het versterken van de realisatiekracht, het lerend vermogen en de professionalisering van de sturing en planning & control van de organisatie.

Het streven is om jaarlijks twee doelmatig- en/of doeltreffendheidsonderzoeken uit te voeren. In dit kader heeft het dagelijks bestuur besloten om in 2023 een doeltreffendheidsonderzoek naar de Implementatie van Assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) (afgerond in juni 2023) en een doeltreffendheidsonderzoek naar de Beleidslijn Bronaanpak uit te voeren.

Het dagelijks bestuur heeft nu de definitieve opdracht, met de onderzoeksvragen, aanpak, planning en organisatie voor het doeltreffendheidsonderzoek naar de Beleidslijn Bronaanpak, vastgesteld.

Bij bronaanpak gaat het om ‘Wat er niet inkomt, hoeft er ook niet uit’, met andere woorden het voorkómen dat probleemstoffen in het oppervlaktewater terecht komen.

Het onderzoek is bedoeld als evaluatie van de bestaande beleidslijn en gericht op de effectiviteit van de gehanteerde bronaanpak. De bedoeling is daarvan te leren en de beleidslijn en de uitvoering daarvan zo nodig en mogelijk te verbeteren. Het onderzoek naar de Beleidslijn Bronaanpak wordt uitgevoerd in Q1 en Q2 van 2024.