7 mei 2024


Agendapunten:

 1. Kredietaanvraag Procesautomatisering Watersysteem
 2. Verkenning Klimaatrobuuster Vechtstroomgebied
 3. Mandaat verlenen vergunning eigen dienst
 4. Nota Beleefbaar Water (inclusief AB-brief voortgangsnotitie Beleefbaar Water)
 5. Bezwaar tegen beslissing UWV afwijzing compensatie transitievergoeding

1. Kredietaanvraag Procesautomatisering Watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 mei 2024 besloten:

 1. voor de uitvoering van het project Procesautomatisering Watersysteem jaarplan 2025 een krediet beschikbaar te stellen van € 1.000.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Een primaire taak van het waterschap is het beheren van het oppervlaktewaterpeil. Om deze taak uit te kunnen voeren heeft het waterschap objecten zoals stuwen, gemalen en meetpunten. De besturing van een groot deel van deze objecten vindt geautomatiseerd plaats.

Omdat de besturing en ook een deel van de hardware in de objecten afgeschreven is of niet meer te leveren, worden deze vervangen.

2. Verkenning Klimaatrobuuster Vechtstroomgebied

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 mei 2024 besloten:

 1. kennis te nemen van de ‘Verkenning Klimaatrobuuster Vechtstroomgebied’ en de inzichten te betrekken bij de aanpak van klimaatadaptatie voor het watersysteem;
 2. een impactcampagne te initiëren en te beginnen met een bestuurlijk gespreksronde met onze partners over de gevolgen van klimaatverandering en kansen voor een gezamenlijke aanpak;
 3. het algemeen bestuur te informeren door toesturen van de rapportage met een begeleidende brief.

Kernboodschap

Uit de Verkenning Klimaatrobuuster Vechtstroomgebied blijkt dat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn. Het gaat dan om schade aan landbouw, natuur, wegen, leidingen en woningen (verzakking), hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad), verslechtering van de waterkwaliteit en steeds minder mogelijkheden voor grondwateronttrekkingen voor landbouw, drinkwater en industrie. Met de verkenning als kennisbasis wil het waterschap het gesprek aangaan met de partners en belanghebbenden over deze gevolgen en de gewenste aanpak. Dit als voorbereiding van de uitvoering van maatregelen voor integraal stroomgebiedsherstel na 2027.

3. Mandaat verlenen vergunning eigen dienst

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 mei 2024 besloten:

 1. mandaat te geven voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening aan het waterschap als initiatiefnemer;
 2. hiermee terug te komen op het eerdere besluit van 17 maart 2020;
 3. mandaat te geven voor het nemen van een besluit bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit waarvoor moet worden beoordeeld of die aanzienlijke milieueffecten heeft;
 4. het Besluit mandaat, volmacht en machtiging waterschap Vechtstromen 2019 als volgt te wijzigen:
  1. In artikel 3, lid 3, vervalt onderdeel f en worden de onderdelen g. tot en met y. vernummerd f. tot en met x.
  2. In artikel 3, lid 3, wordt het vernummerde onderdeel f. als volg gewijzigd:
 5. het nemen van m.e.r.-boordelingsbesluiten als bedoeld in artikel 16.43 van de Omgevingswet voor projectbesluiten.

Kernboodschap

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De Omgevingswet biedt waterschappen twee instrumenten om werkzaamheden aan waterstaatswerken uit te voeren: 1) het projectbesluit en 2) de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In het geval dat het waterschap een dergelijke omgevingsvergunning aan zichzelf verleend, wordt dat een vergunning eigen dienst genoemd.

In maart 2020 (voor de invoering van de Omgevingswet), heeft het dagelijks bestuur besloten dat het de vergunningen eigen dienst zelf verleent. Er werd met andere woorden door het dagelijks bestuur geen mandaat gegeven aan de eigen ambtelijke organisatie voor het verlenen van de vergunningen eigen dienst. Voor het verlenen van omgevingsvergunningen voor wateractiviteiten aan anderen is wél mandaat verleend aan de ambtelijke organisatie.

Nu heeft het dagelijks bestuur besloten om ook mandaat te verlenen aan de eigen ambtelijke organisatie voor het verlenen van de vergunningen eigen dienst. Het dagelijks bestuur kiest hiervoor, zodat besluitvorming over de vergunning eigen dienst sneller kan plaatsvinden en de procedure minder personele capaciteit vraagt. Dit komt op zijn beurt weer ten goede aan het voortvarend realiseren van projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het waterschap voor de Kaderrichtlijnwater, klimaatadaptatie en Assets op orde.

Aansluitend wordt ook voor het nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit mandaat gegeven.

Bij werkzaamheden aan waterstaatswerken vindt overigens vooraf altijd afstemming met bewoners plaats.

4. Nota Beleefbaar Water (inclusief AB-brief voortgangsnotitie Beleefbaar Water)

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 mei 2024 besloten:

 1. in te stemmen met de conceptnota Beleefbaar Water, waarbij de uitgangspunten uit het bestuursakkoord ‘Noaberschap verbindt’, de Watervisie 2050 en het WBP 2022-2027 dienen als kader;
 2. in te stemmen met de in dit voorstel opgenomen prestatie-indicatoren ten behoeve van monitoring en evaluatie;
 3. een wijziging van de waterschapsverordening voor te bereiden, zodat
  1. met betrekking tot de beoordelingsregel voor aanvragen voor steigers ook getoetst wordt op cumulatieve effecten;
  2. met betrekking tot de beoordelingsregel voor aanvragen voor gemotoriseerd varen ook getoetst wordt op cumulatieve effecten.

en deze voorstellen te zijner tijd voor te leggen aan het dagelijks bestuur.

 1. de conceptnota Beleefbaar Water voor consultatie toe te sturen aan onze stakeholders.

Kernboodschap

Vechtstromen werkt aan een aantrekkelijke leefomgeving door te zorgen voor veilig, voldoende en schoon water. Tegelijkertijd faciliteren wij waar mogelijk het recreatief medegebruik van onze wateren. Hoe het waterschap omgaat met recreatief medegebruik is opgenomen in de conceptnota ‘Beleefbaar Water’.

De Watervisie 2050 benadrukt onze betrokkenheid bij het verrijken van de ruimtelijke kwaliteit en de leefkwaliteit. We hanteren een principe van 'ja, mits'. Daarbij wordt, recreatie gestimuleerd, mits het onze kerntaken niet ondermijnt, de harmonie met en tussen onze 'Noabers' respecteert en de natuurlijke en landschappelijke waarden niet aantast. Initiatieven voor recreatief medegebruik laten we over aan de expertise van externe partijen. Zo waarborgen we de kwaliteit van waterbeheer en de natuurlijke schoonheid van onze omgeving voor iedereen.

5. Bezwaar tegen beslissing UWV afwijzing compensatie transitievergoeding

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 7 mei 2024 besloten:

 1. bezwaar te maken tegen een beslissing van het UWV, waarin een compensatie transitievergoeding is afgewezen.

Kernboodschap

Op een aanvraag tot compensatie transitievergoeding voor een medewerker is, naar mening van het waterschap, onterecht een afwijzing ontvangen van het UWV. Het UWV wil haar beslissing enkel heroverwegen na het indienen van bezwaar, waartoe nu door het dagelijks bestuur is besloten.