Ellen Hemmers


Ellen Hemmers (CDA)

Portefeuille Besturen en Organiseren

 • Duurzaamheid/klimaatmitigatie, oa energieneutraal (2030), klimaatneutraal (2050), circulair werken en bijdragen aan natuurherstel.

 • Participatiebeleid en omgevingsmanagement, incl herijken communicatiebeleid

 • Herijken visie op recreatie en beleven van water.

 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), inclusief herijken beleid.

 • Watervisie, Waterbeheerprogramma, Waterschapsverordening

 • Bedrijfsvoering (communicatie en educatie, informatievoorziening en

  informatieveiligheid, inkoop, juridische zaken, facilitaire zaken en huisvesting).

 • Blue Deal (internationale projecten Eswatini en Vietnam).

 • Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) ruimtelijke adaptatie (DPRA), werkregio’s en stedelijke wateropgaven

 • Regionale energiestrategie (RES).

 • Verbonden partijen: het Waterschapshuis (hWh).

 • Tweede loco-voorzitter

Overleggen

 • Unie van waterschappen commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF)
 • Twents Waternet en Samenwerking Noordelijke Vechtstromen.


Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Ellen Hemmers
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

Telefoon:

088-2203333

E-mail:

e.hemmers@vechtstromen.nl