Gerald Aveskamp


Gerald Aveskamp (VVD)

Portefeuille Watersysteem - klimaatverandering

 • Klimaatadaptatie, voorkomen wateroverlast en droogte

 • Water en bodem sturend, inclusief NOVEX (en functiebediening/gebruik).

 • Ontwikkelen grondwatervisie.

 • PPLG-gebieden Zuidoost Twente, West Twente en Vechtdal

 • Grondwater en bodem (inclusief bodemdaling, afvalwaterinjectie en drinkwaterwinning).

 • Normering wateroverlast en waterveiligheid/Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.).

 • Relatie drinkwaterbedrijven.

 • Samenwerking Duitsland en Europa.

 • Gebiedsprocessen Regge, Vecht.

 • Vierde loco-voorzitter.

Overleggen

 • Unie van waterschappen commissie Waterkeringen (CWK).
 • Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn Oost (RBO)

Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Gerald Aveskamp
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

Telefoon:

088  220 33 33

E-mail:

g.aveskamp@vechtstromen.nl