Wilbert Siebring


Wilbert Siebring (Ongebouwd)

Portefeuille Watersysteem - waterkwaliteit

 • Coördinatie Kaderrichtlijn water.
 • Kaderrichtlijn water, onderdeel watersysteem.
 • Bufferstroken en bufferzones.

 • Evaluatie maaibeleid

 • Verkenning verbetering meetprogramma.
 • Deltaplan agrarisch waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)).

 • Coördinatie PPLG Overijssel en DPLG Drenthe.

 • PPLG-gebieden Zuidoost Drenthe en Noordoost Twente.

 • Gebiedsprocessen Bargerveen, Nieuw Drostendiep en Dinkel.

 • Assets, investeringen en beheer watersysteem (inclusief muskus- en beverrattenbestrijding)

 • Eerste loco-voorzitter.

Overleggen

 • Unie van waterschappen commissie Watersysteem (CWS) en commissie Muskusrattenbestrijding (CMB).
 • Commissie Landelijk Gebied (CLG) Drenthe, Samen werkt Beter (SwB) Overijssel.


Contact

Waterschap Vechtstromen
t.a.v. Wilbert Siebring
Kooikersweg 1
Postbus 5006
7600 GA Almelo

Telefoon:

088  220 33 33

E-mail:

w.siebring@vechtstromen.nl