De Omgevingswet


Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Still
video: bzk-ro-20231220-idzksevv8-web-hd

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

Wat betekent de Omgevingswet voor ons waterschap

Vóór de invoering van de Omgevingswet stonden al onze regels over de leefomgeving in het gebied van het waterschap in de keur (de basisverordening van het waterschap). De keur is te vergelijken met het bestemmingsplan van gemeenten. Bij de keur hoorden ook algemene regels waarvoor geen vergunning nodig is. Met de komst van de Omgevingswet komen al deze regels en voorschriften van het waterschap in de nieuwe waterschapsverordening. De regels en voorschriften veranderen niet, via het omgevingsloket is snel te zien welke regel waar van toepassing is.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • Het waterschap voert verschillende activiteiten uit om de Omgevingswet straks goed te kunnen implementeren. Zo ontwikkelden we de watervisie 2025 en werken we aan een participatiebeleid. De Keur (de basisverordening van het waterschap) maakt met de komst van de Omgevingswet plaats voor de nieuwe Waterschapsverordening. In de Waterschapsverordening staan regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap in het beheergebied stelt, zoals over lozingen, grondwater en waterstaatwerken.
  • De bestemmingsplannen van gemeenten worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Na het indienen beoordeelt het waterschap uw aanvraag. Ook geeft het waterschap aan onder welke voorwaarden de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. De beslistermijn voor de reguliere procedure is 8 weken, deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Zorg ervoor dat uw aanvraag zo volledig mogelijk is, daarmee voorkomt u dat uw aanvraag vertraging oploopt.

Het omgevingsloket

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. Tot 1 januari 2024 kunt u dat nog doen in het oude Omgevingsloket Online (OLO). Vanaf 1 januari 2024 kunt u de melding doen in het nieuwe Omgevingsloket.

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket.

Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

  • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.
  • Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’.

Het Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

Still loket
video: bzk-ro-20231011-idruwzhg1-web-hd (2)