€ 260.000 voor stimulans vier regionale innovatieprojecten


Het bestuur van ons waterschap heeft, mede op basis van het advies van een externe Innovatieraad, ingestemd met de financiering van bijna € 260.000 voor vier regionale innovatieprojecten. Deze innovaties leveren een belangrijke bijdrage in de opgaven en uitdagingen van het waterschapswerk.

Ze worden bekostigd uit het Vechtstromen Innovatiefonds dat jaarlijks wordt gevoed met € 1 miljoen. Hiermee worden innovaties op het gebied van waterbeheer in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven gestimuleerd. Het gaat om de volgende projecten:

  • Een pilotonderzoek gericht op de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater op de Puurwaterfabriek te Emmen: bijdrage innovatiefonds € 49.000 (initiatiefnemers WMD, WLN,  NieuWater en Vechtstromen);
  • Het onderzoeken, stimuleren en realiseren van zogenaamde klimaatpleinen in Twente en het opzetten van een “community of practice” op het gebied van waterrobuust en klimaatbestendig bouwen: bijdrage € 71.680 (initiatiefnemer Saxion);
  • De ontwikkeling, bouw en aanleg van verschillende kleine, flexibele stuwen om de droogte te bestrijden: bijdrage innovatiefonds € 110.000 (initiatiefnemer Stichting Pioneering en Vechtstromen);
  • Het testen van verschillende technieken om de Japanse Duizendknoop, een schadelijke exoot, te bestrijden: bijdrage innovatiefonds € 29.084 (initiatiefnemer NTP).

Innovatiefonds

De bijdrage van Vechtstromen voor deze projecten worden bekostigd uit het Vechtstromen Innovatiefonds dat het bestuur afgelopen zomer instelde en jaarlijks wordt gevoed met € 1 miljoen. Vechtstromen wil hiermee innovaties stimuleren die tot stand komen in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Watergraaf Stefan Kuks: “Door de samenvoeging van denk,- ontwikkel,- en doe-kracht van verschillende partijen en samen te werken aan praktijkgerichte oplossingen wordt kennis uit de regio breed samengevoegd. De afgelopen jaren boekten we daar al mooie resultaten mee. We gaan nu in volle kracht door, want de maatschappij staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid. Door krachten te bundelen en door het toepassen van nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen willen we de opgaven van het waterschap (slimmer, beter, sneller) realiseren en ook de regionale economie en werkgelegenheid stimuleren. Waarbij het innovatiefonds zoveel mogelijk wordt ingezet als cofinanciering van initiatieven waarin ook anderen investeren.”

Innovatieraad

Het bestuur van Vechtstromen wordt hierin geadviseerd door een extern Innovatieraad die in november voor het eerst (digitaal) bijeen kwam. Tijdens die bijeenkomst zijn in totaal zes voorstellen besproken en beoordeeld aan de hand van door het algemeen bestuur vastgestelde criteria. De Vechtstromen Innovatieraad bestaat uit Jaap Beernink (CEO Novel-T), Henrike Brandenhorst (Co- CEO TAUW Groep), Theo de Bruijn (partner IAA Architecten en Lector op de Saxion Hogeschool), Marjolein Dohmen-Janssen (Managing Director 4TU-Centre Resilience Engineering), Jeroen Hatenboer (directeur Stichting Pioneering), Tracy Metz (journalist voor NRC en directeur van het John Adams Institute), Matthias Olthaar (Lector op de NHL Stenden Hogeschool), Gerrit Jan van de Pol (algemeen directeur GMB), Hiltrud Potz (eigenaar atelier GROENBLAUW) en Riksta Zwart (directeur Waterbedrijf Groningen).

Innovatieloket

Onderdeel van het innovatiefonds is ook een innovatieloket voor kleinere, nieuwe en onverwachte initiatieven. Bewoners, boeren en bedrijven maar ook scholieren, studenten en andere belangstellenden kunnen vanaf 1 februari 2021 hun innovatieve idee indienen. Het moet gaan om ideeën die het waterschap helpen haar opgaven (versneld) te realiseren en doelen te bereiken. Ideeën die voldoen aan de criteria worden beloond met een subsidiebedrag van maximaal € 10.000,- dat moet worden besteed aan de verdere uitwerking of realisatie van het innovatieve idee.

Innoveren zit in het DNA van Vechtstromen

Bij Vechtstromen zit innoveren in het DNA. We werken al veel samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven in wijken, steden en gebieden samen aan de oplossing van concrete watervraagstukken. Voorbeelden zijn de Puurwaterfabriek in Emmen, het Water Experiment Centre samen met Saxion en diverse watertechnologiebedrijven in Enschede, de Energiefabriek in Hengelo, Mineral Valley Twente, Fieldlab Camino en het Pioneering living lab Water & Klimaat. Vechtstromen neemt de daarin geleerde lessen en aanbevelingen mee in deze nieuwe Kennis en Innovatie Agenda waarin Vechtstromen nóg steviger inzet op innovatie en de samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Maar bovenal door te bouwen op de creativiteit en de innovatiekracht van onze medewerkers. Want innoveren is en blijft mensenwerk.