Vechtstromen innoveert en stimuleert regionale economie met innovatiefonds van jaarlijks € 1 miljoen


Het algemeen bestuur heeft een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda vastgesteld. Onderdeel daarvan is een innovatiefonds dat jaarlijks wordt gevoed met € 1 miljoen. Met het fonds wil het waterschap samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven investeren in nieuwe kennis en technieken, andere werkwijzen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan het waterbeheer. De Kennis en Innovatie Agenda biedt ruimte om innovaties in de praktijk uit te proberen, daar lessen uit te trekken en deze vervolgens te vertalen naar het dagelijkse werk en de opgaven van het waterschap.

Innovatie en maatschappelijke opgaven

Watergraaf Stefan Kuks: “Door de samenvoeging van denk,- ontwikkel,- en doe-kracht van verschillende partijen en samenwerking aan praktijkgerichte oplossingen wordt kennis uit de regio breed samengevoegd. De afgelopen jaren boekten we daar al mooie resultaten mee. We gaan nu in volle kracht door, want de maatschappij staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid. De klimaatverandering bijvoorbeeld is al bijna 20 jaar een uitdaging voor de waterschappen, maar manifesteert zich steeds meer als een maatschappelijke crisis. Kijk naar hoe droog het in Oost Nederland is geweest in 2018, 2019 en in 2020 al weer. En hoe intens de diverse piekbuien plotseling zijn. Daar is in 2019 de stikstofcrisis bovenop gekomen, en in 2020 de coronacrisis die met een flinke economische recessie gepaard gaat. Er zijn dus nogal wat uitdagingen. Door krachten te bundelen en door het toepassen van nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen willen we de opgaven van het waterschap (slimmer, beter, sneller) realiseren en ook de regionale economie en werkgelegenheid stimuleren”.

Ook cofinanciering door partners

Voor 2020 wordt een bedrag van € 500.000 geïnvesteerd. Vanaf 2021 wordt er in overeenstemming met het bestuursakkoord jaarlijkse € 1 miljoen geïnvesteerd. Kuks: ”Deze middelen worden ingezet als cofinanciering van initiatieven waarin ook andere overheden, kennisinstellingen, bedrijven en andere belanghebbenden investeren. Dat kan gaan om kleine initiatieven van bewoners, boeren en bedrijven, maar ook om grotere innovatieprojecten die veelal ontstaan in proeftuinen (zogenaamde “living labs”) waarin het waterschap actief is. Ook wil het waterschap zijn eigen medewerkers stimuleren om innovatieve technieken, werkwijzen en oplossingen te bedenken en ontwikkelen”.

Innovatieloket

Onderdeel van het innovatiefonds is een innovatieloket en ideeënbus voor kleinere, nieuwe en onverwachte initiatieven. Bewoners, boeren en bedrijven maar ook scholieren, studenten en andere belangstellenden kunnen via een digitaal Innovatieloket hun innovatieve idee indien. Ook hier moet het gaan om ideeën die het waterschap helpen haar opgaven (versneld) te realiseren en doelen te bereiken. Ideeën die voldoen aan de criteria worden op basis van “first come, first serve” beloond met een subsidiebedrag van maximaal € 10.000,- dat moet worden besteed aan de verdere uitwerking of realisatie van het innovatieve idee.

Innoveren zit in het DNA van Vechtstromen

Bij Vechtstromen zit innoveren in het DNA. We werken al veel samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven in wijken, steden en gebieden samen aan de oplossing van concrete watervraagstukken. Voorbeelden zijn de Puurwaterfabriek in Emmen, het Water Experiment Centre samen met Saxion en diverse watertechnologiebedrijven in Enschede, de Energiefabriek in Hengelo, Mineral Valley Twente en Fieldlab Camino samen met Pioneering en de Universiteit Twente in Gramsbergen. Vechtstromen neemt deze lessen en aanbevelingen mee in deze nieuwe Kennis en Innovatie Agenda waarin Vechtstromen nóg steviger inzet op innovatie en de samenwerking met kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Maar bovenal door te bouwen op de creativiteit en de innovatiekracht van onze medewerkers. Want innoveren is en blijft mensenwerk.