Baggerwerkzaamheden door derden


Bij baggerwerkzaamheden en/ of het saneren (uitgraven) van een vervuilde waterbodem is het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing.

Voor het toepassen van baggerspecie voor andere activiteiten (hergebruik) is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing.