Waterschapsverordening


Als u als inwoner of bedrijf iets wilt bouwen, graven, plaatsen of een andere activiteit bij het water wil doen dan gelden er regels die zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening. Dit is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen (objecten die oppervlaktewater tegenhouden), watergangen (bijvoorbeeld beken, sloten, kanalen) en bijbehorende kunstwerken (bijvoorbeeld stuwen, gemalen, bruggen). Op grond van de Waterschapsverordening kan voor bepaalde activiteiten en werkzaamheden in of langs het water een vergunning worden verleend.

Bekijk de Waterschapsverordening van Vechtstromen

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Eén wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. Hiervoor is de Waterschapsverordening van waterschap Vechtstromen in lijn gebracht met de wetgevingstechniek, opbouw en structuur van de Omgevingswet. Hiermee is de geldende regelgeving inzichtelijker gemaakt en zijn teksten verduidelijkt. Ook zijn bepaalde algemene regels en de beleidsregels waterkwantiteit waterschap Vechtstromen integraal onderdeel geworden van de Waterschapsverordening. Dit maakt het eenvoudiger om te zien of, en welke voorwaarden er van toepassing zijn wanneer u iets wilt gaan bouwen, graven, plaatsen of een andere activiteit wilt doen bij het water.