Lozen van afvalwater vanuit een milieubelastende activiteit


Het gaat hierbij om afvalwaterstromen die vanuit een milieubelastende activiteit worden geloosd. Voorbeelden zijn  koelwater, (verontreinigd) regenwater en/of proceswater.

Digitaal stelsel omgevingswet

Afhankelijk van het soort afvalwater, de samenstelling, de hoeveelheid en de bedrijfsactiviteiten kunnen diverse regels van toepassing zijn. Via het Digitaal stelsel omgevingswet kunt u voor uw situatie een vergunningencheck doen. De vergunningencheck geeft inzicht in de regels en de benodigde meldingen en/of vergunningen.

De meest voorkomende lozingen zijn geregeld in het besluit activiteiten leefomgeving (BAL). Wanneer een lozing niet in dit besluit is geregeld, is een omgevingsvergunning water nodig. Het waterschap gaat dan in overleg met het bedrijf de mogelijkheden bekijken om de lozing toe te staan. De regels voor de lozing worden dan in een omgevingsvergunning water vastgelegd.


Meldings-/ aanvraagformulier