Beneden Regge


Ruim 10 jaar zijn wij al bezig deze rivier zoveel mogelijk in de oorspronkelijke vorm terug te brengen en klimaatbestendig te maken.

Waar vindt u de Beneden Regge?

De Beneden Regge sluit ter hoogte van stuw Hankate aan op de Midden Regge en mondt uit in de Vecht. In 2012 is in dit gebied het Reggeherstelproject Klimaatbuffer met de deelprojecten Nieuwe brug en Archemermaten uitgevoerd.

Project in het kort

Tussen stuw Archem bij Lemele en de uitmonding in de Vecht ligt de Beneden Regge. Binnen dit gebied liggen drie onderdelen;

  • Archem-Eerderhooilanden
  • Kiekebelt
  • Dalmsholte

die voor herinrichting in het kader van de Reggeherstelprojecten in aanmerking kwamen. Deze gebieden zijn aangepast, waardoor ze voldoen aan de huidige eisen van waterbeheer.

De Regge heeft meer ruimte, waarbij de nadruk ligt op de combinatie van water met (nieuwe) natuur, maar ook water met landbouw.

Archem-Eerderhooilanden

In het gebied Archem-Eerderhooilanden is de Regge omgevormd tot een meanderende rivier. Dat betekent dat bij extreem hoog water de Regge kan overstromen tot aan de natuurlijke hoogwaterkering. Het hele Reggedal fungeert dan als waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden). Een belangrijke verandering is dat de voornamelijk agrarische gronden zoveel mogelijk zijn omgezet naar natuurlijk en extensief beheerd grasland.

De Kiekebelt

In het voornamelijk agrarisch ingerichte Kiekebelt meandert de Beneden Regge ook weer. De kade aan de oostzijde is weggehaald zodat het achterliggende gebied als waterberging kan fungeren. De Regge is ook hier ondieper gemaakt en natuurlijk ingericht wat weer kansen geeft voor flora en fauna. De lage Reggedalgronden worden dan beheerd als natuurlijk grasland.

Dalmsholte

Voor het gebied Dalmsholte zijn nog geen afspraken gemaakt.