Boven Regge - Hazendam


De Regge voldeed niet aan de eisen die worden gesteld. De plannen om de Boven Regge aan te passen ten noorden van Diepenheim tussen de Oude Goorseweg en het Twentekanaal hebben dat veranderd.

Gebied met vele ‘gezichten'

Voor het gebied, genaamd Boven Regge Hazendam is een inrichtingsplan ontwikkeld en in 2013 uitgevoerd, waarbij de Regge over circa 2,2 kilometer opnieuw is ingericht. In het plan is aandacht geweest voor de verschillende functies in het gebied. De Regge heeft een natuurlijkere inrichting gekregen in en om het water en er is ruimte voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) in extreme situaties. Daarnaast is de vismigratie en de landbouwkundige ontwatering verbeterd. En er is aandacht voor recreatie in de vorm van een fietsverbinding en landschappelijke aanpassingen langs die route.

Het projectgebied Boven Regge Hazendam is zeer afwisselend en grofweg in te delen in drie deelgebieden:

  1. het gebied tussen de erven;
  2. het vlakke gebied en
  3. een gebied met veel glooiingen.

Bij de herinrichting van de Regge is er voor gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de kenmerken van deze verschillende gebieden.

Tussen de erven

Het gebied met de erven ligt tussen de Oude Goorseweg en het zandpad tussen de Hazendammerweg en de Oude Goorseweg. De erven liggen op hogere plekken in het landschap. Ten zuiden van het zandpad bij stuw Ordelmans krijgt de Regge een meanderend verloop, dat aansluit bij het natuurlijke reliëf. Er worden natuurlijke oevers aangelegd en passend bij het kampenlandschap worden een aantal solitaire eiken aangeplant. De duikers onder de Oude Goorseweg en het zandpad bij stuw Ordelmans zijn blijven bestaan. De leuningconstructies daar zijn vervangen door eenvoudige houten leuningen passend bij de eikenhouten hekwerken in het project ‘Tuinen van Diepenheim'. In het eerste gedeelte direct ten noorden van de Oude Goorseweg is de bestaande situatie gehandhaafd. Daar waren geen mogelijkheden om de Regge opnieuw in te richten.

Het vlakke gebied

Het tweede meer vlakke gebied ligt tussen het zandpad bij stuw Ordelmans en de Tweede Broekweg. Het is een laaggelegen gebied dat wordt gekenmerkt door rechte wegen met verkaveling haaks op deze wegen. Licht meanderend zoekt de Regge hier nu haar weg. De beplanting is afgestemd op het landschap: er zijn grote vlakken beplant in lange rechte lijnen. Ter hoogte van stuw Ordelmans is een vistrap aangelegd met daar achter ruimte voor waterberging. Om dat te realiseren is het maaiveld deels verlaagd en een poel gegraven zodat ook de natuurwaarde van deze plek wordt verhoogd. Langs de randen zijn in rechte lijnen elzen geplant aansluitend bij het landschap. Om het hele wijdse van het landschap iets te breken en zo aantrekkelijker te maken voor fietsers is langs de Regge een rij knotwilgen aangeplant. Ten zuiden van de N346 ligt een tweede waterbergingsgebied dat is ingericht als een zogenaamd rabattenbos met elzen. De bomen staan hier op ophogingen met daartussen in greppels waar het water door loopt. De gemeente Hof van Twente legt in dit gebied een fietspad aan vanaf de Hazendammerweg dat aansluit op de Oude Diepenheimseweg. Het fietspad kruist de Regge door middel van een sobere fietsbrug ter hoogte van het rabattenbos. Vanaf de fietsbrug kan men zien hoe de Leidebeek de Regge instroomt.

Gebied met veel glooiingen

Het gebied met de glooiingen ligt ten oosten van de Tweede Broekweg en omvat ook landgoed Weldam. In dit gebied stromen de Regge en de Diepenheimse Molenbeek samen en duiken daar onder het kanaal door. Het is een gebied dat wordt gekenmerkt door glooiingen, grillige verkavelingpatronen en een afwisseling van natte en droge delen. De Regge past zich aan bij het bestaande landschap. In de binnenbochten van de Regge zijn milieuvriendelijke oevers aangelegd en op de oevers staat streekeigen beplanting. Dat zijn bijvoorbeeld solitaire eiken, bosjes met meidoorn, sleedoorn en krent etc.

Positief effect voor landbouw

De herinrichting van de Boven Regge levert een veerkrachtiger watersysteem op. Bij de uitwerking is zoveel mogelijk aangesloten bij het natuurlijk functioneren van het watersysteem en is gekeken naar de aanwezige functies in dit gebied. In dit gebied waar veel landbouw wordt uitgeoefend is altijd sprake geweest van veel schade door natheid, vooral bij de Leidebeek en wateroverlast bij extreme neerslag. Door de waterpeilen aan te passen moet de landbouw hier van profiteren met een hogere landbouwopbrengst. Om verdere verdroging van bos bij Huis Diepenheim te voorkomen zijn terplekke aanvullende maatregelen uitgevoerd.


Voorbeeld leuningconstructie

Voorbeeld leuningsconstructies