Roderveld/Bekspring


Het gebied Roderveld/Bekspring ligt ten westen van de weg Oldenzaal - Denekamp en betreft de bovenloopsystemen op de flanken van de stuwwal Oldenzaal - Tankenberg, en valt voor een groot deel binnen de begrenzing van de landinrichting Losser. Een deel van het beheergebied bestaat uit grote stuwwallen. Hier ontspringen tientallen kleine beekjes en beken.

Kwetsbaar beheersgebied

Roderveld/bekspring behoort tot de meest kwetsbare gebieden van ons beheersgebied. Het is kwaliteitswater op keileemgronden die snel hydrologisch te verstoren zijn. Uit vele bronnen ontspringen bovenloopjes die door het landgoed Egheria lopen.

Wij beheren met name de grotere waterlopen. Omdat waterconservering (vasthouden van water in de bodem) begint bij de allerkleinste haarvaten van watersystemen, wordt er bij de uitvoering van WB21 (waterbeheer voor de 21ste eeuw) samenwerking gezocht met terreinbeherende instanties (zoals de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten) maar ook met particuliere grondbezitters.

Landgoederen danwel natuurgebieden

De gebieden liggen op of langs de flanken van de stuwwal in de omgeving van Oldenzaal. Het gaat hierbij om: Bekspring, Roderveld en Egheria ten noorden van Oldenzaal. Het laatste gebied valt daarbij uitéén in een door Natuurmonumenten beheert zuidelijk deel en het noordelijk daarvan gelegen Egheria in eigendom van een particulier.