Waterlandgoed Singraven


De beken en sloten van landgoed Singraven zijn opgeknapt, zodat zij weer optimaal functioneren. Op sommige plekken moesten zij meer en langer water kunnen vasthouden (anti-verdrogingsmaatregelen). Op andere plekken in het gebied was het te nat en dat was ongunstig voor de landbouw. Daarom zijn er onder meer greppels uitgegraven en sloten hersteld. De molenkolk is gebaggerd en de ontwatering van het landbouwgebied is verbeterd door het herstellen van oude greppels.

Waterlandgoedvisie

De stichting Edwina van Heek heeft samen met ons waterschap een waterlandgoedvisie opgesteld. De visie richt zich op de verschillende functies van het landgoed, zoals natuur, landbouw en bosbouw. Deze visie legt tevens de basis voor het uitvoeren van een aantal maatregelen om de beken en sloten op het landgoed optimaal in te richten voor de verschillende functies, zoals landbouw en natuur.

Vispassage

De vissen in de Dinkel kunnen nu langs de watermolen en de stuw naar het bovenliggende deel van de Dinkel zwemmen. Er is een vispassage aangelegd in de tuinen van het landgoed. Een deel van de vispassage heeft een educatieve functie gekregen.