Erfemissiescan nu ook voor bloembollenteelt


De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie (uitstoot) van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. De Erfemissiescan is nu uitgebreid met specifieke onderdelen voor de bloembollenteelt en daarmee nog veelzijdiger geworden. De uitbreiding voor de fruitteelt zal over enkele weken plaatsvinden.

Door het invullen van de erfemissiescan (www.erfemissiescan.nl) krijgen telers op een eenvoudige wijze te zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Ze beantwoorden vragen over het vullen van de spuit, de inwendige en uitwendige reiniging, het stallen van de spuit en de erfsituatie. Met de uitbreiding voor de bloembollenteelt zijn nu ook gerichte vragen opgenomen over emissies bij reinigen en opslaan van fust, ontsmetten, transport en het spoelen van bloembollen.

Met de scan krijgen telers een beter inzicht in de activiteiten die emissie (uitstoot) naar het oppervlaktewater kunnen veroorzaken. Daarnaast geeft de scan informatie over wetgeving op het gebied van erfemissie en ideeën over maatregelen die telers kunnen nemen om emissies vanaf het erf te verminderen. Vermindering van emissies is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket. De Erfemissiescan, en ook de uitbreiding voor bloembollen, is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies en Broos Water op verzoek van het Toolboxteam Water. Dit Team bestaat uit vertegenwoordigers van LTO (land en tuinbouw organisatie) Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto.


De voorzitter van het Toolbox Team, Klaas Jilderda, is blij met de uitbreiding omdat het in belangrijke mate kan bijdragen aan het realiseren van de ambitie van de bloembollentelers om in 2023 98% minder normoverschrijdingen te hebben. Met de uitbreiding van de Erfemissiescan zijn de factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven) emissiebeperking van de KAVB interactief gemaakt en onderdeel geworden van de Erfemissiescan.

Tijdens de komende wintermaanden zal de erfemissiescan onder de aandacht van telers en loonwerkers worden gebracht. Dat gebeurt onder andere binnen het project “Schoon erf, schone sloot”. Bij bloembollentelers zal het dan uiteraard ook gaan over hun eigen module.
Ook is er inmiddels op de site www.toolboxwater.nl een loket voor praktijkvragen over erfemissie. Het Toolboxteam Water streeft ernaar om het komend jaar vijfduizend agrariërs en loonwerkers te bereiken.

De uitbreiding van de Erfemissiescan voor bloembollenteelt is mogelijk gemaakt met financiële steun van TOPPS en de provincies Drenthe en Noord-Holland.

Meer info