Landbouw op Peil Vechtstromen Overijssel bereikt mijlpaal met 100 subsidieaanvragen


Agrarische sector zet zich in voor wateropgaven voor een economisch sterke en duurzame landbouw.

In ruim een jaar tijd hebben 100 agrariërs een subsidieaanvraag ingediend voor het nemen van ‘duurzame’ maatregelen op erf en / of percelen. Hiermee worden onder meer het  waterbeheer, de waterkwaliteit en de biodiversiteit verbeterd. Ruim 6 ton van de in totaal beschikbare 1,4 miljoen is hiermee gereserveerd.

Subsidie vanuit LoP Vechtstromen Overijssel

Een ‘boerenstuw’ aanleggen in eigen sloot? Een wasplaats bouwen? Andere maatregelen nemen die goed zijn voor boer en milieu? Vanuit de regeling LoP Vechtstromen Overijssel bestaat de mogelijkheid om een ondersteunende bijdrage van 40% (tot een maximum van 10.000 euro) te ontvangen als agrariërs bepaalde bovenwettelijke maatregelen op hun bedrijf uitvoeren.

Klimaatbestendige landbouw

In totaal is er 1,4 miljoen euro gereserveerd om samen met de agrarische sector te werken aan een duurzame inrichting van het landelijke gebied. En dat is ook nodig! Er ligt namelijk een gezamenlijke opgave om onze regio klimaatbestendiger in te richten. Niet te nat en niet te droog. Bovendien voldoet de waterkwaliteit op veel plaatsen niet aan de landelijke en Europese richtlijnen en staat de biodiversiteit sterk onder druk. Waterschap Vechtstromen heeft daarom samen met LTO (land en tuinbouw organisatie)-Noord en de provincie Overijssel de regeling LoP Vechtstromen Overijssel opgezet, die agrarische ondernemers stimuleert om ‘kansrijke’ maatregelen te nemen.

Flinke inspanning vanuit de sector

Sinds de start in maart 2019 hebben meer dan 200 agrariërs zich aangemeld bij LoP Vechtstromen Overijssel. Bijna  allemaal zijn zij bezocht door adviseurs van het waterschap. Van deze 200 agrariërs hebben inmiddels al 100 een subsidieaanvraag ingediend en al in bepaalde maatregelen geïnvesteerd of zijn dit van plan. Wim Stegeman, dagelijks bestuurder bij Vechtstromen: “Wij hebben enorme waardering voor de inspanning vanuit de sector. Ik besef me goed dat agrariërs altijd nog zelf het grootste deel moeten betalen en dat het in veel gevallen flinke investeringen zijn. Dus ik ben erg blij met dit resultaat. Ik hoop komend jaar op nog meer subsidieaanvragen.” De top 5 van maatregelen is: apparatuur voor mechanische onkruidbestrijding, boerenstuwen (stuwen die bediend worden door boeren) om waterpeil in eigen sloot te reguleren, peilgestuurde drainage, wasplaatsen met zuivering voor gewasbeschermingsmiddelen en precisiebemesting.


Uiteraard zijn er nog veel meer kansrijke maatregelen. Deze zijn na te lezen op de landbouw op peil pagina. Aanmelden is vrijblijvend.