Stijgende lijn bodem- en watermaatregelen landbouw


Steeds meer agrariërs werken aan schoon en voldoende zoetwater en goed bodembeheer. Dit blijkt uit de cijfers in het Jaarverslag Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Verdeeld over Nederland zijn nu zo’n 15.000 agrariërs aangesloten in projecten. Het gaat daarbij om samenwerkingsprojecten met regionale overheden, waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere partijen.

In het afgelopen jaar is het aantal projecten binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)) met ruim 100 gestegen naar 357 projecten. Deze groei is mede ontstaan door de aanpak van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden. LTO (land en tuinbouw organisatie) Nederland bestuurder Jakob Bartelds is daarom positief over de DAW aanpak. De land- en tuinbouw wordt hiermee volgens hem steeds meer gezien als serieuze partner in het bodem- en waterbeheer. Maatwerk bij de aanpak is belangrijk, want de oplossing ligt op bedrijfs- en gebiedsniveau. Op dat niveau wordt daarom de water- en of bodemsituatie gemeten, samen met de waterbeherende partijen. Uit de praktijkvoorbeelden in het Jaarverslag 2018 blijkt dat de overdracht van kennis en de agrarische bedrijfsvoering de pijlers zijn voor succes.

Volgens betrokken Unie van Waterschappen bestuurder Ingrid ter Woorst is schoon water een gemeenschappelijk belang van de waterschappen en land- en tuinbouw. De waterschappen helpen bij het gebiedsgericht meten en adviseren van agrariërs. Ook geven zij advies over bodembeheer. De maatregelen hebben volgens Ter Woorst een positief effect op de gewasopbrengsten en regelgeving. Bijvoorbeeld rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor Ter Woorst staat samen meten, samen weten en handelen voorop.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken agrariërs en waterbeheerders samen aan een betere benutting van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en aan het gerichter omgaan met de beschikbaarheid van zoetwater. Dit is van belang voor de sector zelf en voor een gezonde leefomgeving. Agrariërs doen dit onder andere door het verbeteren van de bodem en het sluiten van kringlopen. Maar ook door het delen van kennis en praktijkervaring met andere agrariërs.

Het initiatief voor het DAW komt van LTO Nederland en startte in 2013 met de overhandiging van het Deltaplan aan het toenmalige Ministerie van I&M. De kern van het DAW is de samenwerking van de landbouw met de Unie van Waterschappen. Ondertussen is er een organisatie neergezet en budget beschikbaar gesteld om de agrarische ondernemers te faciliteren en de samenwerking met de waterschappen te versterken.


Deltaplan Agrarisch Waterbeheer