10 oktober 2017


Onderwerpen

 1. Leggerwijziging en aanpassing onderhoudsplichtige
 2. Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek
 3. Kredietaanvraag voorbereiding project Aanpassing Almelo-Vissedijk
 4. Agenda internationale samenwerking 2018-2020
 5. Participatie in de Biomassa Alliantie
 6. Interne Controleplan 2017

Besluiten

1. Leggerwijziging en aanpassing onderhoudsplichtige

Besluit

Gelet op de artikel 5.1 Waterwet, artikel 78, tweede lid Waterschapswet en artikel 6, tweede lid Delegatiebesluit waterschap Vechtstromen heeft het dagelijks bestuur op 12 september 2017 besloten:

 1. de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) van het waterschap in concept te wijzigen, conform het op 4 april 2017 vastgestelde beleid “Omvang en onderhoud watersysteem”;
 2. de waterlopen die zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart [af te voeren waterlopen OOWS 2017], van de legger af te voeren, drie jaar na bekendmaking van het definitieve besluit;
 3. de (kadastraal) eigenaar van de waterlopen zoals weergegeven op de kaart [af te voeren waterlopen OOWS 2017] na bekendmaking van het definitieve besluit aan te wijzen als onderhoudsplichtige als bedoeld in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet, tot het moment van afvoeren van de legger;
 4. waterschap Vechtstromen aan te wijzen als onderhoudsplichtige voor die waterlopen (betreft een deel van de huidige schouwwaterlopen) die op de legger gehandhaafd blijven, zoals weergegeven op de kaart [af te voeren waterlopen OOWS 2017];
 5. het besluit tot leggerwijziging en het wijzigen van de onderhoudsplicht van betreffende waterlopen ter inzage te leggen van 2 oktober tot en met 13 november 2017;
 6. belanghebbenden en stakeholders, te informeren over deze wijzigingen middels een brief, berichten in de media, de website van het waterschap en inloopbijeenkomsten.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen past zijn beleid aan voor de omvang en het onderhoud van het watersysteem. In het hele gebied van waterschap Vechtstromen zullen voor iedereen dezelfde regels gelden voor de onderhoudsplicht. Vechtstromen gaat zich concentreren op sloten, beken, vaarten en rivieren die essentieel zijn voor een goede werking van het watersysteem.

Het onderhoud van de kleine wateren doen de grondeigenaren zelf. De komende drie jaar geldt eerst een overgangsregeling. Het onderhoud wordt overgedragen, maar de betreffende sloten blijven op de legger (juridisch instrument waterschap) staan.

Op deze manier behoudt het waterschap voorlopig de mogelijkheid om, bij problemen, in te kunnen grijpen bij mogelijke geschillen tussen grondeigenaren. In oktober 2017 zijn er diverse informatiebijeenkomsten voor grondeigenaren. Kijk voor meer informatie op www.vechtstromen.nl/onderhoud.

2. Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 26 september 2017, onder verwijzing naar de adviezen van de adviescommissie behandeling bezwaren, besloten:

 • het bezwaar van bezwaarmaker van 24 mei 2017 tegen het besluit van het dagelijks bestuur van 1 mei 2017 ongegrond te verklaren.

Kernboodschap

Er is bezwaar ingediend tegen het afwijzen van een verzoek handhavend op te treden aangezien percelen, volgens bezwaarmaker, worden gebruikt als bergingsgebied (gebied dat is aangewezen om water te bergen op het maaiveld). Het bezwaarschrift is, op advies van de onafhankelijke adviescommissie behandeling bezwaren, door het dagelijks bestuur ongegrond verklaard. De belangrijkste reden hiervoor is, dat de genoemde percelen niet als bergingsgebied worden gebruikt. Hierdoor is er geen sprake van het overtreden van een wettelijk voorschrift.

3. Kredietaanvraag voorbereiding project Aanpassing Almelo Vissedijk

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2017 besloten:

 • een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 (inclusief BTW) voor de verdere voorbereiding van het project Aanpassing Almelo-Vissedijk.

Kernboodschap

De zorg voor schoon water is één van de belangrijkste taken van het waterschap. Wij zorgen voor de zuivering van afvalwater van huishoudens en bedrijven dat daarna schoon de rivieren, beken en sloten instroomt. De aanpassing van de waterzuivering in Almelo draagt bij aan het zo goed mogelijk uitvoeren van deze taak. De installatie is straks onderhouds-vriendelijk, betrouwbaar en kostenefficiënt en hiermee klaar voor de toekomst. De gekozen variant past binnen de strategische doelstelling van Vechtstromen om op een doelmatige en duurzame wijze afvalwater te zuiveren.

4. Agenda internationale samenwerking 2018-2020

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2017 besloten:

 1. in te stemmen met de Agenda voor Internationale Samenwerking 2018-2020 en daarmee;
 2. de internationale partnerschappen in Swaziland, Vietnam en Hoboken te continueren.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen voelt het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om wereldwijd kennis te delen. In het bijzonder met landen waar waterbeheer grote uitdagingen kent. Tegelijkertijd steunen wij door internationale inzet met bedrijven de exportpotentie van de Nederlandse watersector. Internationale samenwerking, ingebed in onze kerntaken, verrijkt bovendien onze organisatie met nieuwe kennis en kunde en draagt bij aan de ontwikkeling van onze medewerkers.

5. Participatie in de Biomassa Alliantie

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2017 besloten:

 1. te participeren in de Biomassa Alliantie;
 2. deze participatie te formaliseren door het ondertekenen van de bijgevoegde intentieverklaring;
 3. portefeuillehouder Ria Broeze te mandateren om namens het dagelijks bestuur de intentieverklaring te ondertekenen tijdens het symposium Circulair Terreinbeheer van de Biomassa Alliantie op 12 oktober 2017.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen streeft er naar om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie en gaat deelnemen aan de Biomassa Alliantie (www.biomassa-alliantie.nl). In dit samenwerkingsverband werken diverse overheden en kennisinstellingen samen om biomassa als bron van waardevolle grondstoffen te zien en zo te werken aan een duurzame economie. De deelnemende partijen richten zich op slimme samenwerking en kennis-ontwikkeling om door middel van concrete business cases circulair terreinbeheer een stap verder te brengen en kosten te reduceren. De toetreding tot de Biomassa Alliantie en de participatie in projecten draagt bij aan de strategische doelstelling van Vechtstromen om door verdere, regionale samenwerking de circulaire economische ontwikkeling te stimuleren. Daarom heeft Vechtstromen ingestemd met ondertekening van de intentieverklaring.

6. Interne Controleplan 2017

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 10 oktober 2017 besloten:

 1. het interne controleplan 2017 vast te stellen;
 2. dit plan ter informatie aan te bieden aan de AB-controlecommissie. Vanuit het algemeen bestuur is deze commissie opgericht voor de controle van de jaarrekening.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur is, in overeenstemming met artikel 2 van de Controleverordening waterschap Vechtstromen (hierna: controleverordening), verantwoordelijk voor een jaarlijkse interne toetsing gericht op het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de daarin opgenomen baten, lasten en balansmutaties.

Met het interne controleplan 2017 geeft Vechtstromen invulling aan deze verantwoordelijk-heid om de beheersmaatregelen en de interne beheersing van processen op peil te houden.