13 februari 2018


Onderwerpen

 1. Beslissing op bezwaar
 2. Leggerwijziging en aanpassing onderhoudsplichtige
 3. Kredietaanvraag Natura 2000 / KRW / PAS Dinkeldal

Besluitenlijst

1. Beslissing op bezwaar

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 januari 2018, onder verwijzing naar de adviezen van de adviescommissie behandeling bezwaren, besloten:

 1. het bezwaar van de bezwaarmaker van 24 mei 2017 tegen het besluit van het dagelijks bestuur van 24 augustus 2017 ongegrond te verklaren;
 2. het besluit nader te motiveren;
 3. het besluit toe te zenden aan de bezwaarmaker.

Kernboodschap

Er is bezwaar ingediend tegen het afwijzen van een verzoek handhavend op te treden aangezien percelen, volgens bezwaarmaker, worden gebruikt als bergingsgebied (gebied dat is aangewezen om water te bergen op het maaiveld). Het verzoek is vereenvoudigd afgedaan, aangezien door bezwaarmaker eerder een gelijkluidend verzoek is ingediend, dat is afgewezen. Er zijn geen nieuwe feiten en omstandigheden die tot gevolg hebben dat aan het handhavingsverzoek wordt tegemoet gekomen. Het bezwaarschrift is, op advies van de onafhankelijke adviescommissie behandeling bezwaren, door het dagelijks bestuur ongegrond verklaard. Ook de commissie concludeert dat geen sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden.

2. Leggerwijziging en aanpassing onderhoudsplichtig

Besluit

Gelet op de artikel 5.1 Waterwet, artikel 78, tweede lid Waterschapswet en artikel 6, tweede lid Delegatiebesluit waterschap Vechtstromen wordt voorgesteld:

 1. de wijzigingen van de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) definitief vast te stellen met inachtneming van opmerkingen in de reactienota;
 2. de waterlopen die zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart [af te voeren waterlopen OOWS 2018], van de legger af te voeren, drie jaar na vaststelling van het dit besluit;
 3. de (kadastraal) eigenaar van de waterlopen zoals weergegeven op de kaart [af te voeren waterlopen OOWS 2018] na bekendmaking van het definitieve besluit aan te wijzen als onderhoudsplichtige als bedoeld in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet, tot het moment van afvoeren van de legger;
 4. waterschap Vechtstromen aan te wijzen als onderhoudsplichtige voor die waterlopen (betreft een deel van de huidige schouwwaterlopen) die op de legger gehandhaafd blijven, zoals weergegeven op de kaart [af te voeren waterlopen OOWS 2018];
 5. de bijgevoegde reactienota vast te stellen, waar bij 47 zienswijzen aanpassingen als gevolg van de zienswijzenzijn doorgevoerd, en de indieners van de 115 zienswijzen zodanig te informeren;
 6. het definitieve besluit tot leggerwijziging ter inzage te leggen van 19 februari tot en met
  2 april 2018.

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen heeft zijn beleid aangepast voor de omvang en het onderhoud van het watersysteem. In het hele gebied van waterschap Vechtstromen gelden voor iedereen dezelfde regels voor de onderhoudsplicht. Op de voorgenomen aanpassing waren 115 zienswijzen binnengekomen. In 47 gevallen heeft dit tot aanpassingen geleid.

Kijk voor meer informatie op www.vechtstromen.nl/onderhoud.

3. Kredietaanvraag Natura 2000 / KRW / PAS Dinkeldal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 13 februari 2018 besloten:

 1. voor de afronding van de planuitwerkingsfase Dinkeldal-Zuid een krediet beschikbaar te stellen van € 94.000,- (inclusief btw);
 2. de planuitwerking Natura2000/KRW/PAS voor het plangebied Dinkeldal-Noord voort te zetten zodat hiervoor ook een opleverdossier kan worden opgesteld;
 3. voor het vervolgen van de planuitwerkingsfase Dinkeldal-Noord een krediet beschikbaar te stellen van € 75.000,- (inclusief btw).

Kernboodschap

In Nederland zijn 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. In het gebied van Vechtstromen liggen verschillende Natura 2000-gebieden waar plannen voor moeten worden ontwikkeld. Bij verschillende gebieden is Vechtstromen inhoudelijk betrokken maar heeft het waterschap geen trekkende rol voor gebiedsprocessen. Voor drie gebieden in Overijssel heeft Vechtstromen het trekkerschap voor gebiedsprocessen op zich genomen: Dinkeldal, Vecht en Regge.

In het Dinkeldal is 352 hectare aangewezen als Natura2000-gebied. Naast de natuurherstelopgave die er ligt, moet dit gebied voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat er maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit in de Dinkel te verbeteren, de beek begeleidende bossen te herstellen en de stroomdalgraslanden uit te breiden. De realisatie van de doelen voor natuur en waterkwaliteit wordt gecombineerd met maatregelen die ruimte bieden aan een goede bedrijfsvoering voor agrarische bedrijven.

Het waterschap werkt samen met de gemeente Losser, LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord en Dinkeldalboeren, Staatsbosbeheer en provincie Overijssel aan de uitvoering van het plan. De afgelopen twee jaar is er gewerkt aan het opleverdossier voor Dinkeldal-Zuid. Dit wordt nu afgerond en bevat een inrichtingsplan voor het plangebied Dinkeldal-Zuid (grens bij Gronau - Ellermansbrug bij Losser) en een plan van aanpak voor het vervolg.

Voor Dinkeldal-Zuid kan, gezien de grondsituatie, op niet al te lange termijn gestart kunnen worden met de planologische procedure en met het aanvragen van de vergunningen. De uitvoering zou daarmee in 2020 kunnen starten. Voor het afronden van de plannen stelt waterschap Vechtstromen € 94.000 beschikbaar.

Aan het opleverdossier voor Dinkeldal-Noord wordt nog gewerkt, dit vraagt meer tijd. Het afronden van de plannen is hier sterk afhankelijk van de beschikbare grond. Daarom is besloten om dit plan niet in de eerste, maar in de tweede beheerplanperiode af te ronden. De voorbereiding en uitvoering van de maatregelen vindt daarmee gefaseerd plaats, met als uiterste termijn 2027. Voor de uitwerking van deze plannen stelt het dagelijks bestuur in eerste instantie € 75.000 beschikbaar.

Samen met de gemeente Losser, LTO Noord en Dinkeldalboeren, Staatsbosbeheer en provincie Overijssel werkt Vechtstromen aan de afronding van een plan voor Dinkeldal-Zuid. Ook gaat het waterschap door met de planuitwerking voor Dinkeldal–Noord. Zo geven wij invulling aan onze strategische doelstelling om in samenwerking met onze partners te zorgen voor een veilige leefomgeving met voldoende water van een goede kwaliteit.