Projecten vergroening


Project: Bouwen met Natuur

Bouwen met natuur, is het gebruik van natuurlijke processen in beken en omliggende oevers. BwN is een innovatief concept om te anticiperen op de uitdagen van de toekomst zoals wateroverlast en verdroging. Bij BwN kun je denken aan hermeanderen van rivieren om zo de rivier meer ruimte te geven voor periodieke overstromingen of het aanbrengen van natuurlijke structuren (bijvoorbeeld dood hout).

Project: Landbouw op Peil (LOP)

We willen samen met de agrarische sector aan een duurzame inrichting van het landelijke gebied. Biodiversiteit wordt minder en de waterkwaliteit voldoet niet aan de Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn water en Nitraatrichtlijn). Daarnaast ligt er een opgave om het gebied klimaatbestendig in te richten. Met deze regeling kunnen boeren subsidie krijgen voor te nemen maatregelen welke bijdragen aan de waterkwaliteit en biodiversiteit. Voorbeelden van maatregelen zijn water vasthouden door middel van stuwen, creëren van gesloten kringlopen in de glastuinbouw, wasplaatsen in de akkerbouw of opvangvoorzieningen.

Project: Swimway Vecht

De Overijsselse Vecht is een belangrijke trekroute voor vissen, maar de stuwen in de rivier zijn voor vissen vaak onneembare hindernissen. Sinds de jaren ’80 liggen er vistrappen om de stuwen heen om vismigratie mogelijk te maken. In het project Swimway Vecht onderzoeken we samen met verschillende Nederlandse en Duitse waterbeheerders hoe de vissen zich over de rivier voortbewegen. Dit doen we door vissen met zenders te voorzien, waarmee we kunnen zien welke route de vissen afleggen. Op basis van de uitkomsten gaan we kijken of we maatregelen moeten treffen om te zorgen dat vissen hun leefgebieden goed kunnen bereiken.