Thema vergroening


Het waterschap wil meer aandacht geven aan ecologie en biodiversiteit. Hiervoor zoeken we naar mogelijkheden op onze eigendommen en bij het verpachten van gronden, bijvoorbeeld weidevogelbeheer. We zoeken kansen in de uitvoering van onze werkzaamheden en we ondersteunen maatschappelijke initiatieven wanneer die onze eigendommen en beheertaken raken.

We willen de biodiversiteit in en rond onze wateren versterken. Daar hebben we al de nodige maatregelen voor genomen, al dan niet in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water. We werken samen aan een rijk waterleven, gevarieerd landschap en gezonde leefomgeving.

Projecten vergroening:

  • Bouwen met Natuur
  • Landbouw op peil
  • Swimway Vecht