Informatie over aanvragen vergunning


Wanneer de meldingsgrenzen worden overschreden zal een vergunning aangevraagd moeten worden. In een vergunningprocedure toetsen wij de mogelijke effecten die de onttrekking op de omgeving zal hebben. Zo nodig stellen wij eisen aan de onttrekking.

De procedure voor een grondwatervergunning bestaat uit twee stappen:

  1. m.e.r.-aanmeldingsnotitie;
  2. vergunningaanvraag.

De m.e.r.-aanmeldingsnotitie bestaat uit een notitie waarin de milieueffecten zijn uitgewerkt. De effecten die hierbij tenminste moeten worden beschouwd staan aangegeven in bijlage III van de Europese Richtlijn 2011/92/EU. De effecten moeten worden bepaald binnen het invloedsgebied van de onttrekking. Dit invloedsgebied wordt bepaald middels een geohydrologische berekening. De geohydrologische onderbouwing dient dus ook bij de m.e.r.-aanmeldingsnotitie ingediend te worden. Wij controleren altijd de geohydrologische onderbouwing, dus het is belangrijk hier voldoende aandacht aan te schenken.

Op de m.e.r.-notitie nemen wij een formeel besluit. De aanvraag van de m.e.r.-notitie is een indieningsvereiste voor de vergunningaanvraag, en kan tegelijkertijd ingediend worden met de vergunningaanvraag zelf. Bij de vergunningaanvraag zullen wij ook alle andere mogelijke effecten beschouwen.

De behandeltermijn voor de m.e.r.-aanmeldingsnotitie is 6 weken. De reguliere procedure voor een grondwatervergunning is 8 weken (de mogelijkheid bestaat om de 26 weken procedure aan te houden). Normaliter is de vergunningprocedure dus 14 weken, exclusief eventuele aanvullende gegevens die gevraagd worden. Houd rekening met deze lange proceduretijd!

De m.e.r.-notitie kan worden ingediend via info@vechtstromen.nl  De vergunningaanvraag moet gedaan worden via het Omgevingsloket.