Nieuw pilot-onderzoek naar verwijdering medicijnresten en fosfaat uit gezuiverd afvalwater

Gepubliceerd op 5 oktober 2022

Bij de Puurwaterfabriek in Emmen is recent een nieuwe pilot opgestart. Dit pilot-onderzoek, Bio-GAK genaamd, heeft als doel een betaalbare en duurzame oplossing te vinden voor het verwijderen van microverontreinigingen uit gezuiverd afvalwater, vóórdat het water geloosd wordt op het oppervlaktewater. Bij deze methode worden zowel medicijnresten als fosfaat verwijderd.

Bio-GAK pilot

De zuiveringstechniek die toegepast wordt bij Bio-GAK maakt, net als de BODAC-techniek die ook in de Puurwaterfabriek toegepast wordt, gebruik van actieve koolkorrels die belucht worden. Bacteriën zorgen in dit systeem, zo is eerder ontdekt, voor de afbraak van medicijnresten. Daarmee voorkom je dat de medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen.
Bij de Bio-GAK techniek wordt gewerkt met een continu filter. Dit betekent dat het filter tijdens het zuiveringsproces doorlopend schoongespoeld wordt. De techniek zorgt er tevens voor dat fosfaat uit het gezuiverde afvalwater verwijderd wordt.

Bijdrage aan behalen KRW doelen

Het doel van de KRW (Kaderrichtlijn Water) is dat uiterlijk in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Eén van de maatregelen die de waterschappen moeten treffen om een bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelen, is het verwijderen van voldoende fosfaat uit afvalwater. Met deze Bio-GAK pilot worden twee zuiveringstechnieken gecombineerd en worden zowel medicijnresten als fosfaat uit gezuiverd afvalwater verwijderd.

Uitvoering pilot onderzoek

Het Bio-GAK pilot onderzoek is geïnitieerd door Brightwork en wordt mede uitgevoerd door NieuWater, RWB en waterschap Vechtstromen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi (rioolwaterzuivering)-afvalwater van STOWA (stichting onderzoek waterschappen) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. STOWA en het ministerie van I&W leveren een grote financiële bijdrage om deze pilot mogelijk te maken. Ook de waterschappen Rijn & IJssel, Vallei & Veluwe, Drents Overijsselse Delta en Waterschapsbedrijf Limburg participeren in het onderzoek. Het Belgische Aquafin voert gelijktijdig een vergelijkbaar onderzoek uit op rwzi Aartselaar.

Resultaten

De resultaten van het pilot-onderzoek zullen eind 2023 bekend worden. Wanneer de resultaten van het onderzoek in lijn zijn met de verwachtingen, dan wordt met deze pilot een goede stap gezet naar een praktisch toepasbare methode voor het verwijderen van fosfaat en medicijnresten, die op grote schaal kan worden toegepast.