Veelbelovende eerste resultaten pilot-onderzoek naar verwijdering medicijnresten en fosfaat

Gepubliceerd op 3 april 2023

De eerste resultaten van de nieuwe methode om medicijnresten en fosfaat uit rioolwater te halen zijn veelbelovend. Dit pilot-onderzoek, Bio-Gak genaamd, heeft als doel een betaalbare en duurzame oplossing te vinden voor het verwijderen van microverontreinigingen uit gezuiverd afvalwater, vóórdat het water geloosd wordt op het oppervlaktewater. Bij deze methode kunnen zowel medicijnresten als fosfaat verwijderd worden.

Het Bio-GAK pilot-onderzoek is in het najaar van 2022 gestart bij de Puurwaterfabriek in Emmen. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend. En die zijn veelbelovend! Uit metingen blijkt namelijk dat de Bio-GAK pilot veel geneesmiddelen grotendeels uit het rioolwater (RWZI (rioolwaterzuivering) effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater)) verwijdert. Ook de verwijdering van fosfaat verloopt volgens plan. In de komende maanden wordt meer informatie verzameld en de verwachting is dat de biologische werking van het koolfilter zich verder ontwikkeld.

Over Bio-GAK

De zuiveringstechniek die toegepast wordt bij Bio-GAK maakt, net als de BODAC-techniek die ook in de Puurwaterfabriek toegepast wordt, gebruik van actieve koolkorrels die belucht worden. Bacteriën zorgen in dit systeem, zo is eerder ontdekt, voor de afbraak van medicijnresten. Daarmee voorkom je dat de medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen.

Bij de Bio-GAK techniek wordt gewerkt met een continu filter. Dit betekent dat het filter tijdens het zuiveringsproces doorlopend schoongespoeld wordt. De techniek zorgt er tevens voor dat ook fosfaat uit het gezuiverde afvalwater verwijderd kan worden.

Bijdrage aan behalen KRW doelen

Het doel van de KRW (Kaderrichtlijn Water) is dat uiterlijk in 2027 al het water in Europa schoon en gezond is. Eén van de maatregelen die de waterschappen moet treffen om een bijdrage te leveren aan het behalen van deze doelen, is het verwijderen van voldoende fosfaat uit afvalwater. Met deze Bio-GAK pilot worden twee zuiveringstechnieken gecombineerd en worden zowel medicijnresten als fosfaat uit gezuiverd afvalwater verwijderd.


Uitvoering pilot-onderzoek

Het Bio-GAK pilot-onderzoek is geïnitieerd door Brightwork en wordt mede uitgevoerd door NieuWater, RWB Water en waterschap Vechtstromen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi (rioolwaterzuivering)-afvalwater van STOWA (stichting onderzoek waterschappen) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. STOWA en het ministerie van I&W leveren een grote financiële bijdrage om deze pilot mogelijk te maken. Ook de waterschappen Rijn & IJssel, Vallei & Veluwe, Drents Overijsselse Delta en Waterschapsbedrijf Limburg participeren in het onderzoek. Het Belgische Aquafin voert gelijktijdig een vergelijkbaar onderzoek uit op rwzi Aartselaar.