14 december 2021


 1. Wateragenda gemeente Rijssen-Holten
 2. Wateragenda gemeente Wierden
 3. Bouw en ontwikkeling BluElephant
 4. Evaluatie samenwerkingsagenda’s gemeenten
 5. Kostentoerekening, dividendbeleid en meerjarige lastendrukontwikkeling waterschap Vechtstromen
 6. Regeling klimaatsubsidie bebouwde omgeving
 7. Water Collectief Twente 2
 8. Kredietaanvraag ontwerp- en voorbereidingsfase van projectontwikkeling nieuw procesautomatiseringsconcept
 9. Kredietaanvraag scenariostudie rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi (rioolwaterzuivering)) Oldenzaal
 10. Kredietaanvraag Energiefabriek
 11. Kredietaanvraag realisatie aanpassing rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Ootmarsum
 12. Kredietaanvraag monitoring Vecht
 13. Plan van aanpak en kredietaanvraag actualisatie koersdocument Vecht
 14. Uitvoeringsplan VTH 2022
 15. Beheerbegroting 2022-2025
 16. Vaststelling Crisisplan Vechtstromen 2022-2025
 17. Vaststellen projectplan waterwet aanleg inlaat Almelose Aa
 18. Evaluaties projecten programma waterketen
 19. Evaluaties projecten programma watersysteem
 20. Projectplan ‘Herinrichting Berflobeek Hengelo, traject Marskant’

Besluiten

1. Wateragenda gemeente Rijssen-Holten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 2 november 2021 besloten:

 1. in te stemmen met de wateragenda als instrument om de samenwerking te gaan verdiepen, verstevigen én concretiseren;
 2. portefeuillehouder J. van Agteren te mandateren om namens het dagelijks bestuur de wateragenda tussen gemeente Rijssen-Holten en waterschap Vechtstromen te ondertekenen.

Kernboodschap

Door onze krachten te bundelen willen we bijdragen aan een gezonde, veilige en prettige leefomgeving in gemeente Rijssen-Holten. Gemeente Rijssen-Holten en waterschap Vechtstromen werken al jaren intensief samen. Deze wateragenda is het instrument om dat streven te ondersteunen. Ze is een inhoudelijke basis voor samenwerking, een kompas, maar heeft ook de functie van een inspiratiebron. Het betreft een voorstel zonder enige financiële impact. Door de wateragenda te ondertekenen wordt er geen nieuwe financiële toezegging gedaan of een financiële verwachting uitgesproken.

2. Wateragenda gemeente Wierden

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 2 november 2021 besloten:

 1. in te stemmen met de wateragenda als instrument om de samenwerking te gaan verdiepen, verstevigen én concretiseren;
 2. portefeuillehouder J. van Agteren te mandateren om namens het dagelijks bestuur de wateragenda tussen gemeente Wierden en waterschap Vechtstromen te ondertekenen.

Kernboodschap

Door onze krachten te bundelen willen we bijdragen aan een gezonde, veilige en prettige leefomgeving in gemeente Wierden. Gemeente Wierden en waterschap Vechtstromen werken al jaren intensief samen. Deze wateragenda is het instrument om dat streven te ondersteunen. Ze is een inhoudelijke basis voor samenwerking, een kompas, maar heeft ook de functie van een inspiratiebron. De wateragenda met Wierden is na Oldenzaal de tweede opgeleverde wateragenda. Het betreft een voorstel zonder enige financiële impact. Door de wateragenda te ondertekenen wordt er geen nieuwe financiële toezegging gedaan of een financiële verwachting uitgesproken. Zie bericht website 13-12-2021: Slimme stuw moet zorgen dat Wierden droge voeten houdt

3. Bouw en ontwikkeling BluElephant

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 2 november 2021 besloten om in vervolg op het op 29 april 2021 goedgekeurde innovatieprojectvoorstel BluElephant:

 1. in te stemmen met de uitvoerings- en samenwerkingsovereenkomst tussen Vechtstromen en Jotem B.V. gericht op het bouwen van de testinstallatie en het (door) ontwikkelen van de BluElephant;
 2. de portefeuillehouder, de heer D.E.J. Lievers, te machtigen deze overeenkomsten namens het dagelijks bestuur te tekenen;
 3. een bedrag van €000 uit het innovatiefonds definitief toe te kennen als bijdrage in de bouw- en ontwikkelingskosten.

Kernboodschap

Op de zuivering Sumpel in Almelo loopt een bijzonder pilotonderzoek: de BluElephant. Dit is een kleine afvalwaterzuivering, die in de toekomst ingezet zou kunnen gaan worden in woonwijken, op bedrijventerreinen en bij recreatieve voorzieningen, festivals en andere gebruikers die op locatie hun afvalwater duurzaam en effectief willen reinigen en hergebruiken. Er zijn diverse partijen betrokken bij de ontwikkeling van de BluElephant. Naast de proeflocatie, leveren we vanuit het Vechtstromen Innovatiefonds een bijdrage van 250.000 euro. De innovatieve BluElephant pilot laat zien hoe Vechtstromen, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstellingen, wil investeren in nieuwe kennis en technieken die bijdragen aan waterkwaliteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid wereldwijd. Zie bericht website 15-12-2021: Vechtstromen Innovatiefonds investeert 250.000 euro in BluElephant

4. Evaluatie samenwerkingsagenda’s gemeenten

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 30 november 2021 besloten:

 1. continuering van de samenwerkingsagenda als instrument om de samenwerking met gemeenten te verdiepen, te verstevigen en te concretiseren;
 2. om het instrument op basis van input van het dagelijks verder door te ontwikkelen en daarvoor een DB-themabijeenkomst te organiseren;
 3. na de volgende drie samenwerkingsagenda’s met gemeenten een evaluatie uit te voeren waarin wordt nagegaan of het instrument samenwerkingsagenda toegevoegde waarde heeft behouden.

Kernboodschap

Gemeenten en waterschap Vechtstromen werken al jaren intensief samen. Door de krachten te bundelen willen wij bijdragen aan een gezonde, veilige en prettige leefomgeving. Met het instrument samenwerkingsagenda (wateragenda) willen wij dat streven versterken. De samenwerkingsagenda is een inhoudelijke basis voor samenwerking, een kompas, maar heeft ook de functie van inspiratiebron. Na met drie gemeenten (Oldenzaal, Rijssen-Holten en Wierden) een samenwerkingsagenda te hebben opgesteld, is het een geschikt moment de toepassing van het instrument tussentijds te evalueren, in overeenstemming met het DB-besluit van april 2021. Uit die evaluatie blijkt dat de samenwerkingsagenda een goede basis is voor samenwerking en voldoet aan de verwachtingen. De intentie is om met meer gemeenten samenwerkingsafspraken vast te leggen.

5. Kostentoerekening, dividendbeleid en meerjarige lastendrukontwikkeling waterschap Vechtstromen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. de geactualiseerde beleidsnota ‘Kostentoerekening, dividendbeleid en meerjarige lasten­drukontwikkeling water­schap Vechtstromen’ vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de op 8 december 2020 vastgestelde beleidsnota ‘Kosten­toerekening en meer­jarige lastendruk­ontwikkeling waterschap Vechtstromen’ (kenmerk B2020/3699);
 2. voor de geactualiseerde beleidsnota geen inspraakprocedure te volgen.

Kernboodschap

Met het vaststellen van het bestuursakkoord in 2019, de ‘blauwgroene koers’ in 2020 en de Meerjarenverkenning 2022-2031 in 2021 geeft het algemeen bestuur richting aan het water­beheer in Twente, het Vechtdal en zuid­oost Drenthe. In de Meerjarenverkenning 2022-2031 investeert waterschap Vechtstromen in het opvangen van de gevolgen van het ver­ande­rende klimaat, de toenemende eisen aan de waterkwaliteit, de noodzaak tot vermindering van de CO2-uitstoot (duurzaamheid) in combinatie met de grote beheeropgaven op de afvalwater­zuiveringen en in het watersysteem. Daarbij is er veel aandacht voor samenwerking met part­ners en inwoners. Ook kiezen we voor een duurzaam financieel beleid. Het financiële kader wordt ingevuld door enerzijds een scherp financieel kader aan te houden als het gaat om investeringen. Anderzijds door op onze jaarlijkse vaste kosten te besparen met € 4,2 miljoen in 2022, oplopend tot € 6,1 miljoen in 2023. In de beleidsnota ‘Kosten­toerekening en meerjarige lasten­druk­ontwikkeling’ zijn de financiële kaders voor de uitvoering van het bestuursakkoord en de blauwgroene koers van het alge­meen bestuur in 2019 en 2020 vastgesteld. Deze beleidsnota is eind 2021 geactualiseerd op basis van de besluiten van het algemeen bestuur over de Meerjaren­verkenning 2022-2031. Zo worden onder andere de dividenden van de Nederlandse Waterschaps­Bank NV en Nieuwater BV anders ingezet. Ook zijn de financiële kaders voor de belastingtarieven voor inwoners en bedrijven geactualiseerd.

6. Regeling klimaatsubsidie bebouwde omgeving

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten: de Regeling Klimaatsubsidie bebouwde omgeving vast te stellen en hierin te bepalen dat:

 1. subsidie wordt verstrekt aan gemeentelijke projecten die activiteiten van derden ondersteunen. Deze activiteiten van derden betreffen klimaat adaptieve maatregelen, die het waterschap helpen zijn opgaven te realiseren;
 1. deze activiteiten moeten bijdragen aan het vasthouden, infiltreren of bergen van water in de bebouwde omgeving, en aan de maatschappelijke bewustwording van de rol van water bij klimaatverandering;
 2. voor 2022 maximaal € 200.000 (subsidieplafond) beschikbaar is voor de Regeling Klimaatsubsidie bebouwde omgeving;
 3. de subsidie 50% van de subsidiabele kosten bedraagt, met een minimum van € 3.000 en een maximum van € 10.000 per project;
 4. alleen een beschikking tot subsidievaststelling wordt gegeven;
 5. aanvragen worden behandeld volgens een tweefasenregeling:
 • tot 30 juni 2022 kan elke gemeente één aanvraag indienen; deze aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst;
 • indien na 30 juni 2022 nog geld beschikbaar is voor de subsidie kunnen alle gemeenten nog één of meerdere aanvragen indienen; deze aanvragen worden behandeld in volgorde van ontvangst.
 1. hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000;
 2. de samenwerkingsverbanden Twents Waternet, Samenwerking Noordelijke Vechtstromen en alle afzonderlijke gemeenten te informeren over deze regeling.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur heeft de Regeling Klimaatsubsidie bebouwde omgeving vastgesteld voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen in de bebouwde omgeving. Hierbij moet gedacht worden aan maatregelen of activiteiten die bijdragen aan het vasthouden, infiltreren of bergen van water in de bebouwde omgeving, zoals bijvoorbeeld inzet van regentonnen, en het aanbrengen van infiltratievoorzieningen in de tuin. De subsidie wordt verstrekt aan gemeenten met het doel om samen activiteiten van derden te ondersteunen. Voor de regeling stelt het waterschap in 2022 € 200.000 beschikbaar.

7. Water Collectief Twente 2

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. een krediet van € 275.357 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor het project Water Collectief Twente 2.

Kernboodschap

Noordoost-Twente is een mooi en waardevol gebied in Twente. Natuur, brongebieden, beken, het coulisselandschap en kleinschalige landbouw maken daar allemaal deel van uit. Deze functies komen steeds vaker onder druk te staan onder meer door de verdroging in Noordoost-Twente. De te snelle waterafvoer van beken levert daar een bijdrage aan. Maar ook watertekort, veroorzaakt door steeds drogere zomers, is een belangrijke oorzaak. Een aantal initiatiefnemers uit Noordoost-Twente hebben hun gronden beschikbaar gesteld om die verdroging een halt toe te roepen en ervoor te zorgen dat het water langer wordt vastgehouden in het gebied. Gemeenten, natuurorganisaties, provincie en waterschap denken mee in de uitwerking van de plannen. Zo wordt met gezamenlijke kracht het hoofd geboden aan de verdroging door klimaatverandering.

8. Kredietaanvraag ontwerp- en voorbereidingsfase van projectontwikkeling nieuw procesautomatiseringsconcept

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 600.000 (inclusief BTW) voor de ontwerp- en de voorbereidingsfase van de ontwikkeling van een nieuwe procesautomatisering-concept (PA) binnen het programma PRAUT. Dit krediet bevat, vanwege lange levertijden, tevens al de aanschaf van de benodigde Informatietechnologie (IT)-hardware voor de realisatiefase (de pilot).

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen staat de komende jaren voor een forse vervangings- en renovatie opgave op de rioolwaterzuiveringen. Belangrijk onderdeel van deze opgave zijn investeringen in de elektro- en procesautomatisering (E&PA). Deze procesautomatisering is onmisbaar voor de besturing, bewaking en informatievoorziening van het zuiveringsproces. Procesautomatisering is een strategisch bedrijfsmiddel dat niet alleen zorgt voor de aansturing van het waterketenproces, maar de bedrijfsvoering ook faciliteert door het verschaffen van essentiële informatie over de prestaties en risico’s van het waterketenproces en de daarbij behorende assets. Om klaar te zijn voor de digitale toekomst heeft het dagelijks bestuur besloten in de komende jaren de procesautomatisering van de rioolwaterzuiveringen toekomstgericht en risico- gebaseerd te vervangen. Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een nieuw concept voor procesautomatisering. Met het algemeen bestuur zal op korte termijn de voortgang van deze activiteiten besproken worden via een Stand van zaken notitie.

9. Kredietaanvraag scenariostudie rioolwaterzuivering Oldenzaal

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000 (inclusief BTW) voor het uitvoeren van een scenariostudie voor de rioolwaterzuivering Oldenzaal.

Kernboodschap

De komende jaren investeert het waterschap fors in aanpassingen aan 13 van de 23 rioolwaterzuiveringen (rwzi (rioolwaterzuivering)’s) in zuidoost Drenthe, Vechtdal en Twente die het afvalwater van bedrijven en huishoudens zuiveren. Zo’n 50 jaar geleden werden de meeste rwzi’s gebouwd en is de waterkwaliteit in rivieren, beken en sloten sterk verbeterd. Toch vraagt het realiseren van Europese wetgeving (de Kader Richtlijn Water), nog veel aandacht voor waterkwaliteit en vermindering van vreemde stoffen in onze waardevolle wateren. En omdat in droge tijden onze rioolwaterzuivering soms de enige voeding van de beken is, moet de zuiveringskwaliteit verder omhoog. Eén van de rioolwaterzuiveringen die voor betere zuiveringsresultaten aangepast moet worden, is de rioolwaterzuivering in Oldenzaal. Deze zuivering is voor het laatst in 1998 gerenoveerd. Naast het op orde houden van de installatie is er, vanwege de waterkwaliteit van de Gammelkerbeek, sprake van een aantal aanvullende uitdagingen. Het waterschap voert daarom eerst een scenariostudie uit om te bepalen hoe de zuivering in Oldenzaal doelmatig kan worden gerenoveerd. De zuivering in Oldenzaal verwerkt het afvalwater van Oldenzaal en de kernen De Lutte, Weerselo, Reutum, Rossum en Fleringen, zo’n 13 miljoen liter water per dag. Het gezuiverde water wordt geloosd op de Gammelkerbeek.

10. Kredietaanvraag Energiefabriek

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. een krediet beschikbaar te stellen van € 170.000 (inclusief BTW) voor de afronding van project Energiefabriek;
 2. een krediet beschikbaar te stellen van € 1.500.000 (inclusief BTW) voor het dekken van de kosten voor de BTW herziening.

Kernboodschap

Het project Energiefabriek, op de zuivering in Hengelo, is begin dit jaar afgerond en inmiddels bestuurlijk geëvalueerd. In de laatste fase heeft het project te maken gekregen met extra kosten. Het grootste deel van deze kosten is het gevolg van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van Covid-19. De aan deze coronamaatregelen gerelateerde kostenoverschrijding bedraagt € 150.000. Verder zijn er in de afronding van het project nog additionele kosten gemaakt van € 20.000. Met het verstrekken van een afrondend krediet van € 170.000 wordt gezorgd dat de uitgaven in 2021 rechtmatig zijn. Daarnaast levert de installatie op dit moment nog niet de hoeveelheid energie aan het net zoals afgesproken is met de Belastingdienst. De reden hiervoor is dat het energieverbruik van de totale zuivering op dit moment hoger ligt dan was ingeschat. Daardoor blijft er minder energie over om aan het net te leveren. Dit betekent dat er in de afgelopen 8 jaar te weinig BTW is afgedragen, met als gevolg in 2021 een BTW herziening over die jaren. Met het verstrekken van een krediet van € 1.500.000, wordt gezorgd dat de kosten van de BTW herziening ten laste van 2021 rechtmatig voldaan kunnen worden. Overigens zullen er op de zuivering in Hengelo nog diverse maatregelen worden genomen, die ervoor zullen zorgen dat het energieverbruik vanaf 2023 een stuk lager ligt. Nadat deze maatregelen zijn genomen, wordt een nieuwe BTW herziening verwacht, waarbij ook circa de helft van de eerdere herziene BTW weer ontvangen wordt.

11. Kredietaanvraag realisatie aanpassing Ootmarsum

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. voor de uitvoering van fase 1 en het verder voorbereiden van fase 2, het optimaliseren van het hoofdgebouw, van het project realisatie aanpassing Ootmarsum een krediet beschikbaar te stellen van € 3.000.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit Ootmarsum, Tilligte en Lattrop, gemiddeld zo'n 3,3 miljoen liter per dag, wordt dagelijks gezuiverd op de rioolwaterzuivering in Ootmarsum. Deze zuivering is in 2007 vernieuwd en is toe aan een grondige renovatie. Er zijn verschillende varianten onderzocht en daaruit is naar voren gekomen dat een conventionele zuivering, zuiveren volgens het biologisch proces, het meeste rendement oplevert. Nu de ontwerpfase is afgerond en de aanbesteding is gestart voor de uitvoering van fase 1, kan het werk begin 2022 aanvangen. Als alles volgens planning verloopt, nemen deze werkzaamheden ruim een jaar in beslag. We renoveren de komende jaren 13 van onze 23 zuiveringen in ons gebied, om te voldoen aan de toekomstige strengere regelgeving met betrekking tot de waterkwaliteit. De zuivering in Ootmarsum is 1 van die 13 zuiveringen. Het doel is de zuivering Ootmarsum zo aan te passen dat deze weer optimaal functioneert op een energiezuinige en beheervriendelijke wijze en dat de levensduur van de zuivering verlengd wordt.

12. Kredietaanvraag monitoring Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. voor de uitvoering van het project vervolg monitoring Vecht 2020-2025 een krediet beschikbaar te stellen van € 712.000 (inclusief BTW);
 2. voor het project vervolg monitoring Vecht 2020-2025 een bijdrage van waterschap Drents Overijsselse Delta te ramen van € 228.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen gaat voor een tweede periode (tot 2025) monitoringsactiviteiten uitvoeren op de Vecht. Doel van de monitoring is om veranderingen in de rivier goed te kunnen volgen. Dat doen we door verschillende aspecten van de Vecht te meten en te monitoren, zoals het peilen van grondwaterstanden langs de Vecht en het meten van dieptes en ondieptes in de rivier. Het monitoringsprogramma vindt plaats in het gehele stroomgebied van de Vecht vanaf de Duitse grens tot de instroom in het Zwarte Water. We werken in dit programma samen met waterschap Drents Overijsselse Delta.

13. Plan van aanpak en kredietaanvraag actualisatie koersdocument Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. samen met waterschap Drents Overijsselse Delta één gemeenschappelijk koersdocument op te stellen voor de Vecht;
 2. het huidige Koersdocument van Vechtstromen (2017) als basis te gebruiken en te actualiseren;
 3. het project te starten, conform Plan van Aanpak ‘actualisatie Koersdocument Vecht’;
 4. voor de verdere voorbereiding en uitvoering van het project een krediet beschikbaar te stellen van € 450.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Waterschap Vechtstromen en waterschap Drents Overijsselse Delta werken samen aan een gemeenschappelijke visie voor de Vecht om de uitdagingen en opgaven hier aan te pakken. Voor waterschap Vechtstromen is dit een actualisatie van het koersdocument uit 2017. De beide waterschappen werken samen met vele partners in het Vechtdal aan het transformeren van de Vecht naar een half-natuurlijke laaglandrivier. In dit koersdocument wordt dit einddoel vertaald naar concrete voorstellen voor de komende tien jaar. De aandacht gaat daarbij met name uit naar optimale (stuw)peilen, waterveiligheid, rivierdynamiek en KRW-opgaven. Tegelijk worden de actuele klimaatontwikkelingen meegenomen, zoals omgang met extreme neerslag en perioden van langdurige droogte. Het gemeenschappelijke koersdocument geeft invulling aan een robuust watersysteem voor de Vecht en draagt bij aan een toekomstbestendig Vechtdal, waarin landbouw, natuur, stedelijke omgeving en recreatie een plaats hebben.

14.  Uitvoeringsplan VTH 2022

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. het uitvoeringsplan VTH 2022 vast te stellen waarbij de focus als volgt wordt gelegd:
 1. voor het team op:
 • capaciteit in balans,
 • samenwerking met omgevingsdiensten (samenwerkingsverband van overheden) en Rijn Oost Waterschappen, en voorbereiding op en wennen aan het werken met de omgevingswet;

b. specifiek voor toezicht en handhaving en vergunningverlening op:

 • preventief toezicht,
 • effectgericht toezicht en
 • risicogericht toezicht.

Kernboodschap

Jaarlijks wordt voor de werkzaamheden van team vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) een uitvoeringsplan vastgesteld waarmee inzicht wordt gegeven in de uitvoering van de werkzaamheden in het komende jaar. Naast de reguliere werkzaamheden worden ook een aantal projecten opgepakt . Hierbij wordt op onderdelen intensief samengewerkt met omgevingsdiensten en Rijn Oost Waterschappen. De komst van de omgevingswet in 2022 is van grote invloed op de werkzaamheden binnen team VTH. De voorbereiding daarop, maar ook het wennen aan het werken met de omgevingswet vraagt in 2022 dan ook veel capaciteit en aandacht. Daarnaast staat in 2022 de bron- en effectgerichte aanpak centraal, verschuiven we de focus nog meer naar preventief en risicogericht toezicht en maken we gebruik van innovatieve oplossingen. Hiermee zetten we de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk in én zoeken we nadrukkelijk het contact met de inwoners, bedrijven en partners in ons gebied.

15. Beheerbegroting 2022-2025

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. de beheerbegroting 2022-2025 vast te stellen, inclusief de volgende onderdelen voor de jaarschijf 2022:
  • een verzamelkrediet beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van € 21.740.000 ten behoeve van eenmalige, routinematige of en vervangings­investeringen;
  • een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een totaal­bedrag van € 200.000 ten behoeve van nieuwe projecten die in 2022/2023 van start gaan;
 2. de gedifferentieerde inzet van de bestemmingsreserve tariefegalisatie Watersysteem­beheer te continueren voor de begrotingsjaren 2022 t/m 2023, waarbij voor 2022 een bedrag van € 500.000 gedifferentieerd wordt ingezet.

Kernboodschap

Het dagelijks bestuur besluit de beheerbegroting bij de programmabegroting 2022-2025 van waterschap Vechtstromen vast te stellen en een verzamelkrediet van € 21.740.000 en een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen. Een verzamelkrediet heeft betrekking op initiatieven met een eenjarig, routinematig of vervangend karakter. Een voorbereidingskrediet heeft betrekking op middelen die nodig zijn om de voorbereiding ter hand te nemen. Dit voorbereidingskrediet heeft betrekking op verschillende nieuwe projecten die in 2022/2023 van start gaan. De programmabegroting wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Daarnaast wordt jaarlijks beheerinformatie bij de programmabegroting (met wettelijk verplichte bijlagen en nadere detailinformatie) vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit onderscheid is gemaakt vanuit de filosofie dat het algemeen bestuur bestuurt op hoofdlijnen en omdat op basis van wet- en regelgeving dit onderscheid wordt gemaakt in de informatievoorziening. Hetzelfde onderscheid wordt ook gemaakt bij de jaarrekening.

16. Vaststelling Crisisplan Vechtstromen 2022-2025

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. het Crisisplan Vechtstromen 2022-2025 vast te stellen, waarin een duidelijke structuur en werkwijze voor de crisisorganisatie (de organisatie die zich bezighoudt met crisisbeheersing, veelal onder leiding van de Veiligheidsregio) is beschreven, en daarmee het waterschap toe te rusten voor de bestrijding van calamiteiten.

Kernboodschap

In de afgelopen periode heeft waterschap Vechtstromen zijn crisisplan geactualiseerd en afgestemd op de crisisplannen van zijn partners. Met het vaststellen van het crisisplan ligt er een gedegen werkwijze en organisatiestructuur om calamiteiten en crises die het waterschap kunnen treffen effectief te bestrijden.

17. Vaststellen projectplan waterwet aanleg inlaat Almelose Aa

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. het projectplan Aanleg Inlaat Almelose Aa ongewijzigd vast te stellen. Door de uitvoering van het plan wordt een automatische stuw gerealiseerd die tevens kano-passeerbaar is.
 2. voor de uitvoering en afronding een krediet van € 50.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen. Dit bedrag past binnen de Programmabegroting 2022.

Kernboodschap

De stuw bij de inlaat van de Almelose Aa wordt geautomatiseerd om goed te kunnen reageren op het waterpeil van de Loolee. Zo kunnen we op elk moment de juiste hoeveelheid water naar de Almelose Aa doseren en teveel of te weinig water voorkomen. De stuw is van belang voor de waterkwantiteit, waterkwaliteit én recreatie. Met de nieuwe stuw zorgen we er ook voor dat kano’s veilig kunnen passeren. Dit sluit aan bij de activiteiten van het waterschap waarbij kanoroutes in het gebied van Vechtstromen zijn verbeterd en veiliger gemaakt. De beoogde aanpassing van de inlaat is het resultaat van een samenwerking tussen het waterschap, de gemeente Almelo, omgeving, recreatiebedrijven en de kanobond.

18. Evaluaties projecten programma waterketen

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. de bestuurlijke verantwoording van in totaal elf afgeronde projecten uit het programma waterketen goed te keuren;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken voor € 487.042;
 3. aanvullende kredieten toe te kennen voor € 1.961;
 4. een aanvullend subsidiekrediet vast te stellen van € 23.000.

Kernboodschap

Twee keer per jaar worden afgeronde projecten geëvalueerd. De afgelopen periode zijn elf projecten en initiatieven uit het programma waterketen uitgevoerd voor het dichterbij brengen van de doelen op de thema’s Infrastructuur op orde, Waterkwaliteit en Duurzaamheid. Het resultaat van de afgeronde projecten is dat:

 • één vervangend rioolgemaal nieuw is gebouwd;
 • één rioolgemaal is gerenoveerd;
 • de toegang tot de locaties waar met biogas wordt gewerkt is afgeschermd;
 • de blowers (luchtcompressoren) van de rwzi Vroomshoop zijn vernieuwd;
 • is verkend welke opgave op de rwzi Enschede aanwezig is voor het verwijderen van de slibgistingsinstallatie;
 • is onderzocht en besloten dat de rwzi Tubbergen het best kan worden vernieuwd met de Nereda-technologie;
 • een ondersteunend informatiepakket voor assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) is ingericht;
 • een innovatief samenwerkingsproject over de mogelijke energie neutrale verwijdering van microverwijdering is doorlopen;
 • de meest urgente knelpunten van de procesautomatisering (PA) op de rwzi’s Enschede en Emmen zijn verholpen;
 • negen zonnevelden (7,3 ha) op zuiveringsterreinen zijn aangelegd.

19. Evaluaties projecten programma watersysteem

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. de bestuurlijke verantwoording van in totaal tien afgeronde projecten uit programma 1, watersysteem goed te keuren;
 2. niet uitgeputte kredieten in te trekken voor € 599.750;
 3. een aanvullend subsidiekrediet vast te stellen van € 456.502;
 4. in het kader van Grip op Projecten een nadere analyse te maken van de redenen voor het in sommige gevallen afwijken van de initiële begroting en/of het verstrekte krediet.

Kernboodschap

De afgelopen periode zijn tien projecten uit het programma watersysteem uitgevoerd voor infrastructuur op orde, waterkwaliteit en duurzaamheid. Het resultaat is dat:

 • de afwatering en wateraanvoer in het gebied van Collendoornerveen geoptimaliseerd zijn. Hiertoe is een nieuwe watergang gegraven en is het afvoergemaal Collendoorn komen te vervallen;
 • voor de beheersing van het oppervlaktewater is het telemetrie- en beheersysteem Clear Scada geïmplementeerd;
 • een uitgewerkt inrichtingsplan voor het deelgebied Aalderstroom binnen het watersysteem van het Nieuwe Drostendiep;
 • een verlegde watergang van 0,5 km, een natuurvriendelijke oever van 0,425 km, 3000 m3 waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) bij de Molengoot;
 • een voorbereidingsplan om te komen tot een ontwerp en uitvoering voor de Fluttersbeek;
 • nieuwe beschoeiing voor de oever van een waterloop bij gemaal De Mars, zodat de kering beschermd is tegen verzakkingen;
 • zeven locaties gebaggerd, zodat deze weer voldoen aan de vooraf bepaalde kwaliteitsdoelstelling en diepte.

20. Projectplan ‘Herinrichting Berflobeek Hengelo, traject Marskant’

Besluit

Het dagelijks bestuur heeft op 14 december 2021 besloten:

 1. het projectplan 'herinrichting Berflobeek Hengelo, traject Marskant' vast te stellen.
 2. voor de verdere voorbereiding een krediet van € 100.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen.
 3. kennis te nemen van de DPRA – subsidiebeschikking op het project 'herinrichting Berflobeek Hengelo, traject Marskant' van € 120.000 (inclusief BTW).

Kernboodschap

Hengelo krijgt net als heel Nederland steeds vaker te maken met de gevolgen van de klimaatverandering. De stad kan de heftige buien niet aan met als gevolg dat de straten blank komen te staan, tunnels onderlopen en water huizen en gebouwen binnenstroomt. Aan de andere kant zorgen de extreem droge periodes ook voor problemen en krijgen de bewoners van de stad bijvoorbeeld te maken met hittestress (problemen die ontstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad). Knelpunten op het gebied van water in de stad Hengelo worden gezamenlijk, maar vanuit hun eigen taken, opgepakt door waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo. Eén van de vijftien projecten is de herinrichting van de Berflobeek - Marskant. De beek wordt opnieuw ingericht, zodat het water optimaal kan stromen en in een groene en klimaat robuuste leefomgeving past. Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met het onderhouden van de Berflobeek. Het profiel wordt verruimd, zodat meer water tijdelijk kan worden geborgen en vervolgens kan worden afgevoerd tijdens hevige regenbuien. Hierdoor wordt de Berflobeek stukje bij beetje meer klimaatbestendig. Door de beek een meer open karakter te geven met een er naast gelegen wandelroute wordt bijgedragen aan de bewustwording en beleving van water in stedelijk gebied. Samen met de gemeente Hengelo, de bewoners en bedrijven in dit gebied willen we werken aan een leefbare stad, waarin goed met water en klimaatveranderingen wordt omgegaan. De slimme waterstad Hengel’eau bouwen we samen.