Programma waterketen


In de waterketen was de droogte van 2019 na die van 2018 ook goed te merken. Het belang van een goede kwaliteit effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) (gezuiverd afvalwater) als voedingsbron voor (langzaam) stromende beken werd opnieuw bevestigd. De verwijdering van fosfaat was met 88% naar behoren ten opzichte van het streven van minimaal 83%. Voor een goede waterkwaliteit is tijdens de droogte extra op een lage ammoniumwaarde gestuurd waardoor de nitraatconcentratie zou kunnen stijgen. Ondanks dat hebben de zuiveringen met 87% nitraatverwijdering net als 2018 praktisch conform de bestuurlijke doelstelling van minimaal 85% gepresteerd.

Ten opzichte van eerdere jaren slagen we er beter in om het geprognosticeerde investeringsniveau te benaderen. Er is afgelopen jaar 1 miljoen minder geïnvesteerd dan aanvankelijk begroot. De belangrijkste oorzaak hiervan is de langere tijd nodig voor detailontwerpen van de Energiefabriek. Vanwege de omvang van die investering zorgt een kleine uitloop voor een groot effect op de jaarschijf.

In het kader van de voorbereiding van de maatregelen voor elektro- en procesautomatisering (E&PA) in Enschede en Hengelo heeft een nadere afweging plaats gevonden over de noodzakelijke technische vernieuwingen en de organisatie van de sturing van onze zuiveringen. De voorbereiding van de vernieuwing van de rwzi (rioolwaterzuivering) Vriezenveen heeft meer tijd in beslag genomen doordat de interne capaciteit onvoldoende was om meerdere grote projecten tegelijk te faciliteren.

De Energiefabriek Hengelo en het slibbedrijf in Enschede en Emmen hebben in 2019 goed gefunctioneerd. We zijn erin geslaagd het opgewekte biogas beter in elektriciteit om te zetten. Daardoor is het percentage zelf duurzaam opgewekte energie gestegen tot 40% van ons verbruik. In 2019 is verder gewerkt aan de uitvoering van de renovatie van slibgistingstanks in Hengelo die een belangrijke rol in het slibbedrijf spelen. Zoals bij grootschalige renovaties algemeen herkenbaar, bleken extra inspecties noodzakelijk welke nog niet zijn afgerond en die nog tot aanvullende kosten kunnen leiden.