Programma Watersysteem


Het jaar 2019 kenmerkte zich, net als 2018, als een jaar met een groot neerslagtekort in ons beheergebied als gevolg van extreme droogte in het voorjaar en zomer. Deze periode heeft veel gevraagd van een deel van onze organisatie. Door extra inspanningen op het peilbeheer en aandacht voor communicatie met en tussen grond- en watergebruikers is geprobeerd om zo goed mogelijk met de situatie om te gaan en de nadelige effecten van de (langdurige) droogte te minimaliseren. Ook zijn aanbevelingen uit de evaluatie naar de droogte verder opgepakt.

Desondanks hebben we in 2019 de doelen en prestaties gerealiseerd, meer investeringen kunnen doen en een aantal incidentele meevallers in de exploitatie binnen het programma watersysteem.

Het (dagelijkse) beheer en onderhoud van meer dan 3.700 kilometer waterlopen is uitgevoerd. Waterlopen, al dan niet met schouwpaden, zijn gemaaid, beschoeiingen zijn gerepareerd of vervangen en diverse waterlopen zijn om kwantiteits- en/of kwaliteitsredenen gebaggerd.

Aan de bijbehorende kunstwerken (stuwen, bruggen en gemalen) is beheer en onderhoud uitgevoerd. Met dit stelsel aan waterlopen en kunstwerken en het gevoerde (peil)beheer zijn de functies landbouw, natuur, wonen, recreatie zo goed mogelijk bediend en is een grote bijdrage geleverd aan het aantrekkelijk kunnen wonen, werken en recreëren in het 225.000 hectare grote beheergebied van Vechtstromen.

Het Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON)-programma ligt op koers. Ten aanzien van de interne prestatie om 14.115 hectare klimaatrobuust ingericht te hebben, hebben we tot en met 2019 ca. 5.500 hectare gerealiseerd. In 2019 hebben onder andere de renovaties van diverse gemalen en stuwen hierin een bijdrage geleverd. Een aantal projecten hebben als gevolg van de PAS en PFAS problematiek vertraging opgelopen.

De renovatie van de hoog geprioriteerde kunstwerken (180 stuks) is succesvol afgerond.

In 2019 waren er diverse Kaderrichtlijn Water projecten in voorbereiding of uitvoering, zoals de herinrichting van het Reggedal in Enter, de Boven Dinkel, en het Nieuwe Drostendiep. Uiteindelijk zijn er 13 KRW-kilometers en 3 opgeheven visbarrières in 2019 in het Reggedal opgeleverd.

Ondanks dat er al de nodige stappen zijn gezet op het gebied van DPRA het afgelopen jaar, is dit thema nog volop in ontwikkeling. Omdat deze ontwikkelingen samen met onze partners worden opgepakt moet ook de snelheid van de ontwikkelingen op elkaar worden afgestemd. Mede onder invloed van het bestuursakkoord is de verwachting dat in 2020 hier een stevige impuls aan zal worden gegeven en de verdere uitrol van DPRA gestalte zal krijgen.

In 2019 is in totaal ruim € 21 miljoen geïnvesteerd in ons watersysteem. Dat ligt iets boven het niveau van de bestuurlijke voortgangsrapportage (€ 20 miljoen).