Duurzaamheid

Gepubliceerd op 23 november 2020

In 2020 is de vergroeningstrategie vastgesteld. Volgend jaar nemen we de mogelijkheden voor vergroening bewust mee in projecten en de ontwikkeling van beleid en beheeractiviteiten. Inzet daarbij is om werk met werk te maken en mee te liften met initiatieven van partners. Er wordt bij voorkeur voor maatregelen gekozen, die zoveel mogelijk biodiversiteitswinst opleveren tegen relatief lage kosten. Er wordt resultaat verwacht bij maaibeheer, inzaaien kruidenmengsels, herinrichting waterlopen, maar ook door het stellen van ecologische eisen bij het verpachten van gronden en de ontwikkeling van blauwe diensten. Met een monitoringsprogramma voor nieuw te nemen biodiversiteitsmaatregelen wordt voortgang inzichtelijk gemaakt.

Binnen de RES-regio’s Drenthe, Twente, West Overijssel en Achterhoek werken we samen met gemeenten, provincies en netwerkbedrijf aan het opstellen van de regionale energiestrategie (RES 1.0). In 2021 doen de RES regio’s een definitief bod aan het Rijk voor duurzame opwek van elektriciteit en wordt aangegeven hoe de verwarming van de gebouwde omgeving wordt vormgegeven als alternatief voor aardgas. Aquathermie (warmte uit oppervlaktewater en afvalwater) kan hierbij een belangrijke rol spelen. Vechtstromen is een volwaardige partner in de RES opgaven en dit programma biedt ook kansen voor het versnellen van onze eigen energie ambities. In 2021 blijven we ook voor de eigen bedrijfsvoering zoeken naar kansen voor duurzame opwek van energie. We beperken ons daarbij niet tot RES partners. Samen met de Duitse partners verkennen we de mogelijkheden om vanuit onze watertaken bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen. In 2021 maken we de CO2 footprint van Vechtstromen inzichtelijk en wordt een routekaart ontwikkelt om te komen tot CO2 neutraliteit in 2050.

De inkoopstrategie wordt herijkt. Belangrijk aandachtspunt bij deze herijking is het (nog) beter borgen van duurzame inkoop en het werken aan circulariteit. De landelijke aanpak duurzaam grond- weg en waterbouw (GWW) die momenteel bij Vechtstromen wordt geïmplementeerd is hier een voorbeeld van. In het bestuursakkoord is afgesproken dat we in 2021 onze ambities op het thema circulariteit economie vastleggen. Dit doen we in de vorm van een position paper.