Programmabegroting 2021-2024


Inleiding

In de programmabegroting 2021-2024 is vastgelegd welke doelen waterschap Vechtstromen in 2021 nastreeft en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn. Op basis hiervan zijn de tarieven voor de waterschapsbelastingen in 2021 bepaald.

De voorliggende programmabegroting 2021-2024 is gebaseerd op de blauwgroene koers die met de meerjarenverkenning 2021-2030 door het algemeen bestuur op 23 september 2020 is vastgesteld. Hierin zijn de opgaven uit het bestuursakkoord 2019-2023 “Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen” uitgewerkt. Tevens is in de programmabegroting 2021-2024 de financiële jaarschijf 2021 van de meerjarenverkenning 2021-2030 als uitgangspunt genomen voor de lastendruk van huishoudens en bedrijven, zoals bij de vaststelling van de meerjarenverkenning is bepaald.

De programmabegroting 2021-2024 kent de volgende indeling:

Belangrijke ontwikkelingen

Hoofdstuk 2 gaat over de belangrijke ontwikkelingen die wij verwachten voor 2021. Hier wordt nader ingegaan op de concrete uitwerking van de opgaven uit het bestuursakkoord 2019-2023 en de meerjarenverkenning 2021-2030. Tevens wordt inzicht gegeven in de belangrijkste financiële indicatoren en worden deze in het perspectief van duurzaam financieel beleid geplaatst.

Programma's

Per programma gaan we in op de speerpunten voor 2021 en de risico's en kansen. De programmadoelen en inspanningen zijn in doelenbomen vastgelegd. Tevens is voor een aantal belangrijke programma-indicatoren  inzicht gegeven in de realisatie van voorgaande jaren en een prognose voor de toekomst. Naast een overzicht van de investeringsprojecten in 2021 is per programma de meerjarenraming 2021-2030 van de netto lasten en investeringen weergegeven.

De financiële situatie in 2021

Conform het Waterschapsbesluit gaan de afzonderlijke paragrafen over de bedrijfsvoering. Hierin komen aan de orde de uitgangspunten voor de begroting, de incidentele baten en lasten, de kostentoerekening, de reserves en de waterschapsbelastingen. Daarnaast wordt in deze paragrafen nadere toelichting gegeven op het weerstandsvermogen, de financiering, de verbonden partijen en de stand van het EMU-saldo.

Exploitatiebegroting 2021

Conform het Waterschapsbesluit is de begroting 2021 gepresenteerd naar de kostendragers watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Tevens wordt inzicht gegeven in de kosten en opbrengsten van het waterschap.