Waterkwaliteit

Gepubliceerd op 23 november 2020

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn doelen voor de ecologische en chemische kwaliteit van het oppervlaktewater vastgelegd. In 2027 moeten deze doelen zijn gerealiseerd. Bij Vechtstromen speelt daarbij nadrukkelijk dat uit de regionale stoffenanalyse is gebleken dat het watersysteem van Vechtstromen een grote belasting kent met nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat), onder andere uit onze rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi (rioolwaterzuivering)’s). Uit de landelijke hotspotanalyse blijkt ook dat er relatief veel microverontreinigingen, waaronder medicijnresten worden aangetroffen. Dit heeft te maken met de kenmerken van ons werkgebied. Zeker op de hoge zandgronden hebben we veel relatief kleine waterlopen, waardoor er slechts in geringe mate verdunning optreedt.

De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de lidstaten eens in de zes jaar stroomgebiedbeheerplannen (SGBP (stroomgebiedsbeheerplan)-en) vast te stellen. In het SGBP worden de ontwikkelingen in de waterkwaliteit, evenals de resterende opgaven en bijbehorende maatregelen geschetst. De eerste lichting SGBP-en is vastgesteld eind 2009, de tweede eind 2015. Volgend jaar wordt het derde en laatste SGBP vastgesteld. Met het SGBP van 2009 zijn waterlichamen begrensd, doelen aangegeven en zijn de toestand en de belastingen bepaald. Daarbij is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de goede toestand te realiseren. Dit is geactualiseerd in de SGBP-en van 2015. Met de SGBP-en van 2021, die de inzet weergeven voor de periode 2022-2027, zal er nogmaals een actualisatie plaatsvinden. Het realiseren van de ecologische doelen voor de KRW maatregelen is vol in uitvoering en de verwachting is dat de significante km in 2027 zijn gerealiseerd. In de MJV is de keus gemaakt om maatregelen op zuiveringen - om te kunnen voldoen aan de KRW eisen - niet 2027, maar in 2032 gereed te hebben. Over deze keus zal in 2021 overeenstemming met de provincie en Europa bereikt moeten worden. De geactualiseerde maatregelen, inclusief maatregelen aan zuiveringen na 2027 worden opgenomen in het SGBP en in het Waterbeheerprogramma 2021-2027.

De Europese Commissie is een traject gestart waarbij de Richtlijn stedelijk afvalwater uit 1991 wordt geëvalueerd. De belangrijkste verplichting, die voortvloeit uit de richtlijn is dat overal stedelijk afvalwater moet worden ingezameld en gezuiverd. Herziening is noodzakelijk en wordt in 2021 verwacht. Nederland voldoet volledig aan de huidige richtlijn. Dit geldt echter voor een minderheid van de Europese lidstaten. Daarom heeft de Unie van Waterschappen een position paper opgesteld waarin gesteld wordt dat een herziende richtlijn afgestemd moet zijn op de KRW doelen en moet bijdragen aan de ambities van de Europese Green Deal op het gebied van energie- en klimaatbeleid en circulaire economie.

Vanuit Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)) worden agrariërs gestimuleerd maatregelen te nemen die de waterkwaliteit moeten verbeteren. In toenemende mate wordt gekeken of deze maatregelen meer geconcentreerd kunnen worden in de gebieden waar de waterkwaliteitsproblemen het grootst zijn. In kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden zijn vooral problemen met de grondwaterkwaliteit, maar adviseert het waterschap tevens hoe de droogteschade als gevolg van de winning kan worden verminderd. Verwacht wordt dat voor het 7e nitraatactieprogramma, dat ingaat in 2022 en daarom in 2020/2021 wordt opgesteld verdere invulling wordt gegeven aan gebiedsgerichte aanpak middels DAW.