Programma waterketen


Inleiding

Hier wordt de doelenboom voor het programma waterketen gepresenteerd. Deze is onderverdeeld in de thema's waterkwaliteit, duurzaamheid en organisatie.

Het thema waterkwaliteit kent 4 aandachtsgebieden, welke voortkomen uit de desbetreffende paragrafen van het bestuursakkoord; 2.1 de maatregelen om de rwzi (rioolwaterzuivering)'s te laten voldoen aan de KRW, 2.2 de maatregelen om de rwzi's te laten voldoen aan het activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) om zo maatwerkbesluiten te voorkomen, 2.3 het ontwikkelen van kennis om voorbereid te zijn op het verwijderen van micro verontreinigingen en 5.2 de uitvoering van maatregelen om alle assets in goede orde te brengen en houden.

Het thema duurzaamheid wordt binnen het programma waterketen verbijzonderd vanwege de grote invloed die het energiegebruik in de waterketen heeft op het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in enerzijds 3.3 CO2- en energieneutraliteit en anderzijds in 3.5 circulariteit.

Onder het thema organisatie wordt vooral aandacht gegeven aan het organiseren van informatie die voor 5.2 assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) in de waterketen cruciaal is.

De (tussen) doelen zijn uitgewerkt in de doelenboom. Voor de belangrijkste doelen worden indicatoren voorgesteld, die onder de doelenboom zijn weergegeven. Per indicator is kort toegelicht hoe deze moet worden gelezen.

Onderstaand de indicatoren waarmee het programma Waterketen wordt bestuurd.

realisatie wk

In groen is aangegeven het aantal rwzi (rioolwaterzuivering)'s, geredeneerd vanuit het oppervlaktewater waarop wordt geloosd, dat aan de KRW waterkwaliteitseisen (2.1) voldoet. In oranje is de planning aangegeven voor het aantal rwzi's dat nog moet worden aangepast om de waterkwaliteitseis te bereiken.

Aantal rwzi

In groen is aangegeven het aantal rwzi (rioolwaterzuivering)'s dat een ruimere maatwerkvergunning op grond van het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) (2.2) kent. In oranje is de planning aangegeven van het aantal rwzi's dat de komende jaren wordt aangepast om een ruimer maatwerkbesluit te stoppen.

Stikstof fosf

Hier worden de gerealiseerde gebiedsbrede verwijderingsrendementen (2.2) getoond.

Aanpak pa

De aanpak van PA (procesautomatisering) staat symbool voor een systematische assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten) (5.2) gerichte werkwijze. De stappen bestaan uit een marktverkenning waarin het technisch concept wordt bepaald, de inrichting van een centrale regie kamer en de aanpassing van 23 rwzi (rioolwaterzuivering)'s welke in deze grafiek zijn uitgezet.

Energ

In groen is op basis van de gerealiseerde verbruiken en opwekking het % energieneutraliteit (3.3) bepaald. Waarden na 2022 zijn nog te bepalen want alleen lopende projecten zijn opgenomen.

Co2 footpr

Deze indicator moet verder worden ontwikkeld. Voor bovenstaande grafiek is gebruik gemaakt van de klimaatmonitor waarin onderscheid wordt gemaakt in 3 hoofdgroepen van CO2 uitstoot. De CO2 uitstoot energie valt in 2016 weg vanwege volledige inkoop van groene energie. Emissies van transport, gasgebruik, methaangas en metaalzouten zijn opgenomen. Tussendoelen moeten nog worden geformuleerd.

Inhoudelijke informatie