De programma's


We gaan per programma in op de doelen voor 2021 van de belangrijkste onderwerpen. Daarnaast wordt per programma op hoofdlijnen inzicht gegeven in de benodigde financiële middelen.

Door middel van zogenaamde doelenbomen per programma is inzichtelijk gemaakt hoe de opgaven (thema’s) uit het bestuursakkoord 2019-2023 in de programmabegroting 2021 zijn uitgewerkt in (eind)doelen en inspanningen. Doelen die in de programmabegroting 2021-2024 zijn uitgewerkt zijn in de doelenboom onder het thema in een blauw vlak weergegeven. Dit betreft ook doelen die in de meerjarenverkenning (MJV) 2021-2030 bepaald zijn.

Na vaststelling van de programmabegroting 2021-2024 wordt over de voortgang van deze doelen gerapporteerd in het kader van de bestuurlijke planning en control cyclus. De resterende witte vlakken worden bij een volgende meerjarenverkenning en programmabegroting verder concreet gemaakt.

In de oranje vlakken zijn bijbehorende tussendoelen voor 2021 aangegeven en in het lichtblauwe vlak de belangrijkste inspanningen die in 2021 worden uitgevoerd om de doelen te bereiken.

Kies onder het programma