Programma watersysteem


Inleiding

Hier wordt de doelenboom voor het programma watersysteem gepresenteerd. Deze is onderverdeeld in de thema's klimaat, waterkwaliteit, duurzaamheid en organisatie.

Het thema klimaat is verder onderverdeeld in vier einddoelen. Hiervan zijn de 'witte doelen' nog in ontwikkeling en vergen nadere uitwerking. Voor het thema waterkwaliteit zijn twee einddoelen geformuleerd waarvan er één nog nader moet worden uitgewerkt. Dit geldt ook voor het thema duurzaamheid. Organisatie kent één einddoel. Bij elk einddoel zijn één of meerdere tussen doelen geformuleerd en in het lichtblauwe deel onderaan de doelenboom zijn de belangrijkste inspanningen per thema weergegeven.

Voor de belangrijkste doelen worden indicatoren voorgesteld, die onder de doelenboom zijn weergegeven. Per indicator is kort toegelicht hoe deze moet worden gelezen.

Onderstaand de belangrijkste indicatoren waarmee het programma Watersysteem wordt bestuurd.

Realisatie ws

In 2021 worden een aantal projecten opgeleverd waarbij in totaal 23 kilometer KRW heringerichte watergang wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld de Glanerbeek, Ruenbergerbeek en de Vechttrajecten Rheezermaten en Karshoek-Stegeren. Daarnaast vindt de voorbereiding plaats van diverse projecten die later deze periode worden uitgevoerd.

In het kader van het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) worden diverse maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan het vasthouden van zoetwater in de hoge zandgronden. Het gaat daarbij om aanpassingen van diverse stuwen en gemalen, als ook herinrichtingsmaatregelen om afvoeren te vertragen en het water langer in het gebied te houden. Eind 2021 loopt het huidige ZON programma ten einde. Vanaf 2022 wordt gestart met een nieuw maatregelenprogramma.

Inhoudelijke informatie