Besturen en organiseren

Gepubliceerd op 22 november 2021

De druk op de ambtelijke organisatie is groot. Enerzijds door het toegenomen investeringsvolume, anderzijds door het grote aantal stelselwijzigingen waarmee we te maken hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de implementatie van de Omgevingswet, assetmanagement (onderhoudsfilisofie waarin alle bedrijfsmiddelen worden betrokken zodat een afgewogen keuze wordt gemaakt voor een balans tussen bedrijfszekerheid en kosten), digitalisering en digitale transformatie.

Gelijktijdig is in de MJV 2022 – 2031 afgesproken dat ook van de ambtelijke organisatie een financiële bijdrage wordt verwacht bij het oplossen van de financiële taakstelling. Ook de krapte in de organisatie is een aandachtspunt als het gaat om het realiseren van de bestuurlijke doelen op lange termijn. Op dit moment wordt onderzocht wat de voor en nadelen zijn om met behulp van de inzet van geactiveerde lasten het mogelijk wordt om de beschikbare personele capaciteit duurzaam mee te kunnen ademen met het investeringsvolume. Met het opstellen van de MJV was nog niet duidelijk welke impact de nieuw gesloten CAO 2021 heeft op de benodigde personele middelen. In de BVR 2021 is aangegeven dat met het instellen van een bestemmingsreserve Persoonsgebonden Basisbudget een oplossing gevonden voor het opvangen van de gevolgen daarvan.

De ingangsdatum van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. De streefdatum om de wet in te voeren is nu 1 juli 2022. Vechtstromen is goed voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. Diverse producten zijn gereed en bestuurlijk vastgesteld, zoals de Watervisie en de Waterschapsverordening. Eind van dit jaar wordt ook het Waterbeheerprogramma geagendeerd voor vaststelling in het AB. De beleidskaders die opgenomen worden met het Waterbeheerprogramma worden in 2022 en de jaren daarna weer verankerd in actualisaties van de Waterschapsverordening. Hiermee krijgen de beleidsregels rechtskracht. Om de regels voor partners en ingelanden goed te ontsluiten worden ze opgenomen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De uitdaging voor 2022 is dat de veranderende manier van werken, die de Omgevingswet voorstaat ook te omarmen in ons dagelijks werk.

De digitalisering van de samenleving gaat snel. We moeten blijven investeren in digitale vaardigheden en digitale weerbaarheid om kansen te kunnen blijven benutten. Het is noodzakelijk om de informatie en ICT budgetten in de begroting tegen het licht te houden. Steeds vaker maken we gebruik van (cloud)diensten ten behoeve van onze informatie- en ICT-werkzaamheden. Hierdoor lopen onze licentiekosten op terwijl op termijn het investeringsbudget mogelijk naar beneden kan worden bijgesteld.

Er is daarnaast veel wetgeving in ontwikkeling met betrekking tot digitale dienstverlening, om openheid en transparantie te stimuleren. De op 5 oktober 2021 aangenomen Wet open overheid (Woo) die de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) moet gaan vervangen is een belangrijk onderdeel daarvan. Zowel inhoudelijke als financieel gaan deze wetten impact op onze organisatie hebben. Beveiliging tegen cybercriminaliteit vraagt continue aandacht. Met het AB worden afspraken gemaakt hoe het AB meegenomen wordt in de stappen die Vechtstromen zet in het kader van informatieveiligheid.

Het werken aan de bestuurlijke samenwerking en ook ontwikkeling van informatie in de stukken van de P&C cyclus zetten we ook in 2022 door. Uit de evaluatie van de Energiefabriek zijn verbeterpunten naar voren gekomen over inzichten in projecten. Naast het benoemde complexe project PRAUT willen we ook voor andere projecten verder werken aan deze inzicht. Ook met betrekking tot de ontwikkeling van indicatoren voor beleidsvelden komen we in 2022 met verdere voorstellen.

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat er nieuwe raden aantreden en dat de samenstellingen van colleges van burgemeester en wethouders wijzigen. Het geeft Vechtstromen kansen om samen met de nieuwe colleges en raden te zoeken naar de thema’s die ons binden. In de gesprekken met nieuwe gemeentebesturen zal onze insteek zijn om in te zetten op het ontwikkelen van gezamenlijke beleidslijnen en het treffen van maatregelen, die bijdragen aan de drie grote opgaven, zoals verwoord in de Watervisie 2050. Dit zijn droogte en overlast als gevolg van de klimaatverandering beperken, werken aan de waterkwaliteit, die onder druk staat en duurzame ontwikkeling op de onderwerpen energieneutraliteit, vergroening en circulair werken. Onlangs hebben we op een bijeenkomst van de Twenteraad raad- en collegeleden opgeroepen om via ruimtelijke ordening in te zetten op een aanpak voor klimaatverandering en economische versterking. Na de verkiezingen willen we proberen bestuurlijke samenwerkingsagenda’s met gemeenten op te stellen.

In 2022 zal ook de voorbereiding op de waterschapsverkiezingen in 2023 starten. Op basis van de omgevingsanalyse in de MJV 2023-2033 wordt getracht om in beeld te brengen hoe een bestendige lijn op de thema’s klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid uitgevoerd kan worden. Daarnaast wordt met het algemeen bestuur van gedachten gewisseld over informatie die beschikbaar gesteld moet worden aan partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen, om goed beslagen de kiezers te kunnen benaderen.